ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ชำนาญการ  23 ธ.ค.53 จนถึงวันที่ 21 ม.ค.54


   
 ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ชำนาญการ
 เฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
 การทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการจ้างผู้ชำนาญการเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2552 จึงประกาศ
 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 1. ตำแหน่งที่จะจ้าง ค่าตอบแทนรายเดือน และระยะเวลาการจ้าง
 ๑.๑ ตำแหน่งที่จะจ้าง
 ตำแหน่งผู้ชำนาญการเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 ๑.๒ ค่าตอบแทนรายเดือน
 ไม่เกินเดือนละ 100,000 บาท
 ๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง
 สัญญาจ้างครั้งละไม่เกิน 3 ปี กรณีครบสัญญาจ้างแล้วสำนักงาน ป.ป.ช.
 อาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้อีก
 
 2. คุณสมบัติของผู้ชำนาญการเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
 (2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานที่รับจ้าง
 (3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
 (4) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือของ
 ราชการส่วนท้องถิ่น
 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 (6) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
 ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (7) มีอายุไม่เกิน 70 ปี
 (8) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ดังนี้
 กรณีผู้สำ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีความชำ นาญการหรือ
 ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 กรณีสำ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องมีความชำ นาญการหรือ
 ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 กรณีสำ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีความชำ นาญการหรือ
 ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 
 3. ขอบเขตงานที่จ้าง
 1. ตรวจทาน และนำเสนอนโยบายการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
 2. ติดตาม กำกับการดำ เนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการ
 ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้การสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 2.1 กำ กับดูแล และควบคุมจัดทำ แผนงานของผู้รับจ้างทำ โครงการ
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
 2.2 ติดตาม กำกับดูแลการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้เป็นไปตามโครงการ
 แผนงาน และตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
 2.3 ควบคุมตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์และหรือการพัฒนาระบบให้เป็นไปตาม
 แผนงานโครงการ และตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
 2.4 กำกับดูแล และควบคุมการทดสอบอุปกรณ์ และหรือระบบงาน
 3. ประเมินการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีของสำนักงาน ป.ป.ช.
 4. ประเมินความก้าวหน้า ความเหมาะสม ปัญหาอุปสรรคและสาเหตุ เพื่อเป็น
 ข้อสนเทศในการตัดสินใจยกเลิกหรือดำเนินการโครงการต่อ
 5. รายงานสภาพ ความสำเร็จ และผลของโครงการ หรือผลการดำเนินการ หรือ
 ปัญหาเฉพาะหน้าต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
 และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. สร้างองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. ติดตาม กำกับดูแลแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ได้รับ
 มอบหมายจากสำนักงาน ป.ป.ช.
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 4. การรับสมัครคัดเลือก
 4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
 ให้ผู้ประสงค์คัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักบริหารงานบุคคล
 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี แผนที่ตามเอกสารแนบ ตั้งแต่วันที่
 23 ธันวาคม 2553 จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2554 ในวันและเวลาราชการ (ทั้งนี้ หากประสงค์ที่จะขอทราบ
 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.nacc.go.th หรือโทรศัพท์ 0-2528-4907)
 ภาคเช้า เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น.
 ถึงเวลา 16.30 น.
 4.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือกเพื่อประกอบการพิจารณา
 (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
 ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 (2) สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript)
 อย่างละ 1 ฉบับ
 (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านมีเลขประจำตัว
 ประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
 (4) หนังสือรับรองการทำงานซึ่งแสดงว่าผู้สมัครมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี
 สารสนเทศมาแล้ว ตามประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงผลงานดีเด่นไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น จำนวน 1 ชุด
 (5) ข้อเสนอการกำหนดตัวชี้วัดการทำงานตามขอบเขตการจ้างพร้อมเป้าหมาย
 รายปี ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. อาจนำไปพิจารณาเพื่อประกอบการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ตามสัญญาจ้างได้
 (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
 ตามกฎ ก.พ. จำนวน 1 ฉบับ
 (7) สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล
 ไม่ตรงกับหลักฐานที่สมัคร) อย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ กรณีที่กำ หนดให้ใช้สำ เนาหลักฐานให้ผู้สมัครเขียนคำ รับรองว่า
 “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อ ลงวันที่ กำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสารดังกล่าวด้วย
 4.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
 1. ผู้สมัครคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nacc.go.th และ
 ต้องมายื่นใบสมัครด้วยตนเองและจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน
 2. ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
 ในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการจ้างหรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
 คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนด
 วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกให้ทราบ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2554 ณ สำนักบริหารงานบุคคล สำนักงาน
 ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี แผนที่ตามเอกสารแนบ และเว็บไซต์
 www.nacc.go.th
 
 6. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
 ดำเนินการดังนี้
 ขั้นตอนที่ ๑ พิจารณาความรู้ ความสามารถ ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยจะประเมิน
 ผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
 ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา
 ความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ในเรื่อง
 เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช. ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม
 จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
 และบุคลิกภาพ เป็นต้น โดยผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนนี้ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
 ขั้นตอนที่ ๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 จะต้องเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสม
 กับตำ แหน่ง เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมในการจ้างตามความสามารถประกอบกับ
 อัตราค่าตอบแทนที่ยอมรับ
 
 7. การประกาศผลการคัดเลือก และการจ้าง
 สำนักงาน ป.ป.ช. จะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง หากผู้ได้รับ
 การคัดเลือกไม่สามารถทำสัญญาจ้างได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการเรียกลำดับ
 ถัดไป ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะทำการจ้างได้ก็ต่อเมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการจ้างผู้ชำนาญการเฉ
 ที่อยู่ :  สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
 Tel / Fax :  0-2528-4907
 
 
   
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com