ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ จนท.18 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ จนท
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ จนท.18 อัตรา
 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป
 
 ตำแหน่งวิชาการ
 อาจารย์ 3 อัตรา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 - วุฒิปริญญาเอก วศ.ด. หรือ ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือปริญญาโท ศ.อ.ม. หรือ วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 - วุฒิปริญญาเอก ต้องได้รับวุฒิปริญญาโท วศ.ม.หรือ ค.อ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วศ.บ. หรือ ค.อ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 - วุฒิปริญญาโท ต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วศ.ม.หรือ ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 2. อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 - วุฒิปริญญาเอก วศ.ด.หรือ ปร.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือปริญญาโท ค.อ.ม.หรือ วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 - วุฒิปริญญาเอก ต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาโท วศ.ม.หรือ ค.อ.ม.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับวุฒิปริญญาตรี วศ.บ. หรือ ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 - วุฒิปริญญาโท ต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วศ.บ. หรือ ค.อ.บ. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 3. อาจารย์ 2 อัตรา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 - วุฒิปริญญาเอก / โท สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คหกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านอาหารและโภชนาการ
 4. อาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 - วุฒิปริญญาเอก / โท สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 5. อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
 - วุฒิปริญญาเอก / โท ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมการแปลภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาศาสตร์
 6. อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
 - วุฒิปริญญาเอก / โท ทางด้านการตลาด หรือ Logistic
 7. อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
 - วุฒิปริญญาเอก / โท ทางด้านเศรษฐศาสตร์
 - วุฒิปริญญาโท / ตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์
 8. อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 - วุฒิปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต
 - วุฒิปริญญาโท วศ.ม.สาขาวชาวิศวกรรมอุตสาหการ และปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 9. อาจารย์ คณะศิลปะศาสตร์
 - วุฒิปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต หรือปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 10. อาจารย์ คณะศิลปะศาสตร์
 - วุฒิปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต หรือปริญญาดทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 11. อาจารย์ คณะศิลปะศาสตร์
 - วุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต หรือปริญญาโท ปรัชญามหาบัณฑิต
 12. อาจารย์ 2 อัตรา คณะศิลปะศาสตร์
 - วุฒิปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฏีบัณฑิต หรือปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
 13. อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 - วุฒิปริญญาเอก / โท ทางด้านสิ่งทอ หรือวิทยาศาสตร์เส้นใย
 
 ตำแหน่งประเภททั่วไป
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน
 - วุฒิปริญญาโท วศ.ม. วท.ม. หรือ คอ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หรือสาขาการบริหารอาชีวศึกษา
 
 ขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทาง www.rmutk.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคาร 36 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวนวันหยุดราชการ ค่าธรรมเนียมสอบ วุฒิปริญญาเอก 300 บาท และวุฒิปริญญาโท 200 บาท
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร
 - สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - ใบรับรองแพทย์ รับแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กองบริหารงานบุคคล หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.rmutk.ac.th
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 
 สำเนาหลักฐานทุกฉบับใ ห้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com