ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พ.ย. – ๑ ธ.ค. ๕๔

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 ๑.๑ ชื่อตาแหน่ง และกลุ่มงาน
 (๑) พนักงานอาลักษณ์ (ด้านกฎหมาย) (วุฒิปริญญาตรี) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 (๒) นิติกร (วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ๑.๒ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
 ๑.๓ อัตราว่าง และค่าตอบแทนของแต่ละตาแหน่ง ดังนี้
 (๑) พนักงานอาลักษณ์ (ด้านกฎหมาย) มีอัตราว่าง จานวน ๑ อัตรา
 อัตราค่าตอบแทน ปริญญาตรี ๑๐,๐๑๐ บาท
 (๒) นิติกร มีอัตราว่าง จานวน ๑ อัตรา
 อัตราค่าตอบแทน ปริญญาตรี ๑๐,๐๑๐ บาท และปริญญาโท ๑๒,๒๓๐ บาท
 
  การรับสมัคร
 
  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักบริหารกลาง สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๐๙ - ๑๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
 (๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา พร้อมระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยให้นาเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย
 ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 (๓) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ จานวน ๑ ฉบับ
 
  สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (สาหรับผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
 การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ณ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และทาง www.cabinet.thaigov.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อบัญชีเลือกสรรครบกาหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 
  การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกาหนด
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม
 
  http://job.ocsc.go.th/images/Job/63457140687235750 0.pdf

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com