ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักบริหารการคลัง รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พ.ย.- ๙ ธ.ค.  ๕๔

ประกาศสำนักบริหารการคลัง
 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 ที่   ๔ /๒๕๕๔
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
 _____________ _________
 ด้วยสำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และปฏิบัติงานด้านงานจัดการเอกสารด้านการคลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้                            
 
 ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 ๑.๑ พนักงานบันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
  แบบอิเล็กทรอนิกส์   (GFMIS) จำนวน ๒ ราย
 - ลักษณะงาน: บันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
    อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
 - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๖๐๐  บาท
 - คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ
 - ควรมีประสบการณ์ในการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS
  ๑.๒ พนักงานจัดการเอกสารด้านการคลัง จำนวน ๑ ราย
 -  ลักษณะงาน งานจัดเอกสารด้านการคลัง
  - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๖๐๐  บาท
  - คุณวุฒิปริญญาตรี เน้นสาขาบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ
 - ควรมีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสาร สามารถใช้โปรแกรม Excel,      
    Power Point และ Word ได้เป็นอย่างดี
 
 ๒. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ ๓ มกราคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
 ๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  ๑) สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี
  ๒) มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
    ฉบับที่ ๓  และไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษมาก่อน
  ๓) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ และสามารถติดต่อประสานงาน  
 กับหน่วยงานอื่นได้ หรือกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
  ๔) สามารถทำงานล่วงเวลาได้เมื่อจำเป็ ๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร     - ประวัติย่อ (Resume)/ใบสมัครที่กรอกแล้ว     - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่
    เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
 - สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยสำนักทะเบียนและผลของสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
 - ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ
 - ใบรับรองแพทย์
 - หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง)  
 
 ๕. การรับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถยื่นเอกสารหลักฐานตาม
 ข้อ ๔ ได้ที่สำนักบริหารการคลัง ชั้น ๑ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๒๘  พฤศจิกายนถึงวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔ ในเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๑๔  ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ กระทรวงการต่างประเทศ  ถนนศรีอยุธยา บริเวณประชาสัมพันธ์
 ชั้น ๑ และที่ www.mfa.go.th
 
 ๖. กำหนดการสอบและสถานที่สอบ   สอบสัมภาษณ์วันที่  ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารการคลัง ชั้น ๑ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
 
 ๗. การประกาศผล สำนักบริหารการคลังจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา บริเวณประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ และที่ www.mfa.go.th
 
 ๘. การจัดจ้าง   ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้องนำหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดในอัตราร้อยละห้า (๕ เปอร์เซ็นต์) ของวงเงินค่าจ้างที่ได้รับ มาวางในวันที่ทำสัญญา ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
 หากผู้สนใจประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักบริหารการคลัง โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๐๖, ๒๑๑๓๓ หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.mfa.go.th
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com