ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครบุคคลเข้ารับราช การเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง ดังนี้
 
 1. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา และสำรอง
 
 ปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ (HA)
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Adobe, SPSS, Internet ได้
 
 - มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 
 - หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ปฏิบัติงานที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet ได้
 
 - มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 
 - หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2. นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ หรือทางการวิจัย
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet ได้
 
 - มีความรู้ความสามารถเขียนหรือแก้ไข Website เบื้องต้นได้
 
 - สามารถเรียนรู้ในเรื่องสุขภาพ สาธารณสุข การแพทย์ พยาบาล เพื่อใช้ในการพัฒนางานได้ดี
 
 - หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 3. ช่างอุปกรณ์การแพทย์ ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและประเมินเทคโนโลยีด้านจักษุวิทยา
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์
 
 - อายุระหว่าง 20-35 ปีบริบูรณ์ (กรณีเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Internet ได้
 
 - ไม่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
 
 - หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4. พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 5 อัตรา และสำรอง
 
 - วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Internet ได้
 
 - หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5. พนักงานเปล ปฏิบัติงานที่กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
 
 - วุฒิ ม.ต้น หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 
 - สามารถปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการได้
 
 - หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 6. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ปฏิบัติงานที่งานรังสีวิทยา
 
 - วุฒิ ม.ต้น หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 - สามารถปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการได้
 
 - มีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 
 - หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 7. พนักงานประจำห้องยา ปฏิบัติงานที่งานรังสีวิทยา 2 อัตรา และสำรอง
 
 - วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 - อายุไม่เกิน 35 ปี สามารถปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการได้
 
 - มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 
 - หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 8. นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
 - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการทั่วไป หรือทางสังคมศาสตร์ ที่มีการศึกษาด้านทรัพยากรบุคคล หรือการบริหารงานบุคคล รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Internet ได้เป็นอย่างดี
 
 - สามารถปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการได้
 
 - มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี)
 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 
 4. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก จำนวน 1 ฉบับ
 
 6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบแสดงผลการผ่านการเกณฑ์หทารแล้ว ใบขับขี่ ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฯลฯ
 
 หมายเหตุ
 
 - เอกสารทุกฉบับที่นำมาใช้ในการสมัคร ให้นำวุฒิการศึกษาฉบับจริงมาด้วย และสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ผู้สมัครรับรองสำเนาด้วย
 
 - เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกในครั้งนี้ของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
 
 9. นายแพทย์ (สาขาอายุรศาสตร์)
 
 - วุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญสาขาอายุรศาสตร์
 
 - วุฒิประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
 
 - สามารถปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการได้
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
 
 - สำเนาปริญญาบัตร Transcript วุฒิบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 
 - ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 
 - หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ใบขับขี่ ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามีประสบการณ์) ฯลฯ
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 52 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. ทั้งนี้ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.metta.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสามารถสรรหาได้ตามจำนวนอัตราที่ต้องการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-3432-1983-5, 0-3422- 5818, 0-3432-1244 ต่อ 5117
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com