ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายงานในต ำแหน่งต่าง ๆ จำนวนมาก

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้การค้ำปร ะกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีควา มประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรั บการขยายงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
 
 1. ผู้จัดการประจำสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา/ ชลบุรี (แห่งละ 1 อัตรา) 2 อัตรา
 
 - อายุ 35 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาหรือสามารถอยู่ประจำที่จังหวัดได้ วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี จากสถาบันการเงิน หรือธนาคาร มีทักษะในการบริหารและการบังคับบัญชา สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้
 
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการประจำสำนักงานจังหวัดชลบุรี
 
 - อายุ 32 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาหรืออยู่ประจำที่จังหวัดได้ วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านสินเชื่อ การตลาด การวางแผนพัฒนาธุรกิจจากสถาบันการเงิน มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 
 3. พนักงานคีย์ข้อมูล หลายอัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง สามารถทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดได้ มีความขยันและอดทนในการทำงาน
 
 4. เจ้าหน้าที่กิจการต่างประเทศ
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี/โท ทุกสาขา มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านเลขานุการ หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง สอบผ่าน TOEIC 600 คะแนน, TOEFL 500 คะแนน หรือ IELTS 5.5 คะแนน (สมัครพร้อมใบรับรองผล TOEIC, TOEFL, IELTS และหลักฐานการศึกษา) มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ มีมารยาทในการเข้าสังคม มีความละเอียดอ่อน ช่างสังเกต มีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล หากมีความรู้ภาษาต่างประเทศอื่นด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ/โปรแกรมเมอร์
 
 - เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปี ด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งบนฐานข้อมูล Microsoft SQL Sever 2000 หรือ Microsoft SQL Server 2005 หรือเคยผ่านงานด้านการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ชอบการติดต่อประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมได้
 
 6. เจ้าหน้าที่บริหารเงิน
 
 - อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารทุน มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น MS Office เป็นอย่างดี
 
 7. เจ้าหน้าที่อาวุโสสำนักบริหารความเสี่ยง
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านบริหารความเสี่ยง หรือตรวจสอบภายในจากสถาบันการเงิน มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น MS Office
 
 8. ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง การประกันภัย การจัดการด้านการเงิน หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงินจากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
 9. เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาสถิติ สถิติประกันภัย บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบ การณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงินจากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
 10. เจ้าหน้าที่พัฒนาและติดตามการค้ำประกัน
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office เป็นอย่างดี สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 
 11. ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี มีทักษะในการเขียนรายงานการตรวจสอบและ Flow Chart ของงานเป็นอย่างดี
 
 ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร โทรศัพท์ 0-2308-2741 ต่อ 501, 502, 503 โทรสาร 0-2308-2749 อีเมล General@sbcg.or.th บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ II ชั้น 17-18 เลขที่ 2922/243 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2308-2741 โทรสาร 0-2308-2749, 0-2308-2309 อีเมล info@sbcg.or.th
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com