ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมการสารวัตรทหารบก  รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย  รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-13 ธ.ค.54

ประกาศกรมการสารวัตรทหารบก
 
 
 เรื่อง    รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย  ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
 ------------------------------------
 
 
    กรมการสารวัตรทหารบก  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย              ทหารกองหนุน  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ – ๕ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) เหล่า สห. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๒ อัตรา  ดังนี้
  ๑.  ตำแหน่งที่รับสมัคร
   ๑.๑  เสมียน  สห.ทบ.  จำนวน   ๑    อัตรา
   ๑.๒ พลขับรถ  รร.สห.สห.ทบ. จำนวน   ๑   อัตรา  
  ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร      
   ๒.๑ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
   ๒.๒ ผู้สมัคร บิดา , มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มิใช่การแปลงสัญชาติ
   ๒.๓  เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
   ๒.๔  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าขึ้นไป  (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิไม่ได้)
   ๒.๕ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
   ๒.๖ ไม่เป็นผู้ต้องโทษในคดีอาญา โดยคำพิพากษาของศาลหรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดีอาญา
   ๒.๗ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เคยต้องโทษในคดียาเสพติดทุกประเภท
   ๒.๘ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือ          มัวหมอง
   ๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม  ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
   ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
   ๒.๑๑ ไม่อยู่ในสมณเพศ
   ๒.๑๒ ผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกข้อมูลลงในใบสมัครเข้ารับราชการและ        ไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิก เพิกถอน ระงับการบรรจุในภายหลังได้
   ๒.๑๓ ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกอง ประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคนจำพวกที่ ๑ เท่านั้น (งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่า “ไม่ได้ขนาด” และเป็นคนจำพวกที่ ๒ , ๓ และ ๔)
   ๒.๑๔ ผู้ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ไม่จัดอยู่ในบุคคลจำพวกที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติรับ            ราชการทหาร โดยมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตร   ๒.๑๕ งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต.–จ.ส.อ. และบุคคลพลเรือนชาย  ที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๔ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ.            รับราชการทหาร  พ.ศ.๒๔๙๗
  ๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   ๓.๑  ตำแหน่ง  เสมียน  สห.ทบ.  
          ๓.๑.๑ เพศชาย
    ๓.๑.๒ เป็นทหารกองหนุน  บุคคลพลเรือน  หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  ๓ – ๕  
    ๓.๑.๓ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวัน         รับสมัคร)  งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด  พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และงดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. กลับเข้ารับราชการใน ทบ.
    ๓.๑.๔ มีความรู้และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
    ๓.๑.๕ พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ (พิมพ์จับความเร็ว ภายใน          ๑๐ นาที)
   ๓.๒ ตำแหน่ง  พลขับรถ  รร.สห.สห.ทบ.
    ๓.๒.๑ เพศชาย
    ๓.๒.๒ เป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปีที่  ๓ - ๕  
    ๓.๒.๓ อายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวัน         รับสมัคร) งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด  พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และงดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. กลับเข้ารับราชการใน ทบ.
    ๓.๒.๔ มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
    ๓.๒.๕ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
 
 
  ๔. หลักฐานในการรับสมัคร  
    ๔.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หรือบัตรประจำตัวลูกจ้าง หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
   ๔.๒  สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร, บิดา, มารดา (กรณีบิดา, มารดาถึงแก่กรรม         ให้ใช้สำเนาใบมรณบัตรแทน)
   ๔.๓  รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ) ถ่ายมาไม่เกิน ๖ เดือน            ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป
   ๔.๔ ใบสำคัญทางทหาร (สด.๘ ,  สด.๙ ,  สด.๔๓)
   ๔.๕ ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖ – ๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน ๖ เดือน)  
   ๔.๖ หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยงานครั้งสุดท้าย
   ๔.๗ สำเนาคุณวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร , ใบสุทธิ , ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา)
   ๔.๘ สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก (เฉพาะผู้สมัครในตำแหน่ง  พลขับรถ)
   ๔.๙ หลักฐานการเป็นทายาทของทหาร, ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด  ทบ. ,  พนักงานราชการ (ถ้ามี)
   ๔.๑๐ หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  การเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (ถ้ามี)
   ๔.๑๑ วันสมัครให้ผู้สมัครนำเอกสารตัวจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย  และจะพิจารณารับสมัครเฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น
  ๕. การสอบคัดเลือก    ดังนี้
   ๕.๑  ภาควิชาการ
    ๕.๑.๑  ตำแหน่ง  เสมียน
     - ความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๓)  
  วิชาภาษาไทย             ๒๐  คะแนน
     - วิชาความรู้ทั่วไป     ๒๐  คะแนน     - พิมพ์ดีดภาษาไทย ๓๐  คำ / นาที   ๒๐  คะแนน                   (ใช้คอมพิวเตอร์)    
      - พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ๒๐  คำ / นาที   ๒๐  คะแนน
 (ใช้คอมพิวเตอร์)
     - การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (excel,powerpoint)  ๒๐  คะแนน
 
 
    ๕.๑.๒ ตำแหน่ง  พลขับรถ
     - ความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๓)  
  วิชาภาษาไทย             ๒๐  คะแนน
     - ความรู้ทั่วไป     ๒๐  คะแนน
      - พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   ๓๐  คะแนน
      - ความรู้ทางด้านการซ่อมเครื่องยนต์   ๓๐  คะแนน
   ๕.๒ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย      ๓๐  คะแนน
   ๕.๓  สอบสัมภาษณ์      ๒๐  คะแนน
   ๕.๔ ภาคปฏิบัติ  เฉพาะตำแหน่ง   พลขับรถ   จะนำผู้ที่ผ่านในภาควิชาการ              ไปทำการสอบภาคปฏิบัติ   ที่โรงเรียนทหารขนส่ง   กรมการขนส่งทหารบก  
  ๖. กำหนดให้คะแนนเพิ่มแก่ผู้ที่เป็นทายาทของทหาร  ข้าราชการ  และลูกจ้างประจำ  สังกัด  ทบ.  พนักงานราชการ  ดังนี้
   ๖.๑ เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ  จำนวน  ๑๐  คะแนน  ใน  ๑๐๐  คะแนน  
   ๖.๒ พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการ  จากการปฏิบัติหน้าที่  ป้องกันประเทศ  จำนวน  ๑๐  คะแนน  ใน  ๑๐๐  คะแนน
   ๖.๓ ที่รับราชการใน  ทบ.  หรือเคยรับราชการใน  ทบ.  มาก่อน  เว้นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการ  เนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่  จำนวน ๒ คะแนน ใน                         ๑๐๐  คะแนน  
   ๖.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อ ให้ใช้ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว
  ๗. กำหนดวัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร    
   ๗.๑ ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง                         วันที่ ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔
   ๗.๒ สถานที่รับสมัคร สมัครได้ที่ แผนกกำลังพล  กองแผนและฝึก              กรมการสารวัตรทหารบก  ถนนพระรามที่  ๖  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา  ๐๘๓๐  ถึง  ๑๖๐๐  โทร.  ๐ – ๒๓๕๔ – ๔๔๐๓ – ๑๒   ต่อ  ๙๙๐๒๕
   ๗.๓ สถานที่สอบ สอบคัดเลือกภาควิชาการที่  อาคารเรียนและที่พัก โรงเรียนทหารสารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก  
  ๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔   ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ  กรมการสารวัตรทหารบก   หรือ  ที่เว็บไซต์กรมการสารวัตรทหารบก   (www2. rta.mi.th/armyweb/pmdept)
 
 
  ๙. กำหนดการสอบและประกาศผลสอบ    
   ๙.๑  สอบภาควิชาการ   วันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๔
    -  เวลา  ๐๙๓๐ รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง
    -  เวลา  ๑๐๓๐ - ๑๒๐๐ สอบภาควิชาการ
    -  เวลา  ๑๔๐๐ - ๑๖๐๐  สอบภาคปฏิบัติ (ตำแหน่ง เสมียน สห.ทบ.)
   ๙.๒ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ   วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔  
 ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ   กรมการสารวัตรทหารบก   หรือ  ที่เว็บไซต์กรมการสารวัตรทหารบก   (www 2. rta.mi.th/armyweb/pmdept)    
   ๙.๓ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ์  วันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๔
    -  เวลา  ๐๗๔๕ – ๐๘๓๐ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  (ให้ผู้เข้ารับการทดสอบนำชุดกีฬามาด้วย)
    -  เวลา  ๑๐๐๐ – ๑๑๓๐ สอบสัมภาษณ์
   ๑๐. ระเบียบการสอบ
   ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน  มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบทุกครั้ง  และหากผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบช้ากว่า  ๑๕  นาที  จะถือว่าสละสิทธิ์
  ๑๑. ประกาศผลการสอบ
   ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ กรมการสารวัตรทหารบก   หรือ   ที่เว็บไซต์กรมการสารวัตรทหารบก (www2.rta.mi.th/armyweb/pmdept)  ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบได้ทั้งตัวจริง และอะไหล่ตามจำนวนที่ประกาศมารายงานตัวภายใน  วันที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๕๕ ที่แผนกกำลังพล กองแผนและฝึก กรมการสารวัตรทหารบก
  ๑๒. สำหรับตำแหน่ง  พลขับรถ  จะประกาศให้ทราบภายหลัง  เนื่องจากต้องรอผลการสอบในภาคปฏิบัติจาก  โรงเรียนทหารขนส่งกรมการขนส่งทหารบก
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com