ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กองพลทหารราบที่ ๕ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายท หารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-12 ธ.ค.54

ประกาศกองพลทหารราบที่ ๕
 เรื่อง   รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
 .........................................................
                     ด้วย  กองพลทหารราบที่ ๕    มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน    เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  (อัตราสิบเอก)  สังกัด กองพลทหารราบที่ ๕  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑๗ อัตรา โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ดังนี้.-
                     ๑. ตำแหน่งอัตราที่บรรจุ
                          ๑.๑ ตำแหน่ง พลขับ (ชกท.๖๔๐) และ พลขับรถ (ชกท.๖๔๐)    จำนวน   ๑๒  อัตรา
                          ๑.๒ ตำแหน่ง เสมียนพิมพิ์ดีด (ชกท.๗๑๑)                           จำนวน    ๑   อัตรา
                          ๑.๓ ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.๖๓๑) และ ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.๖๓๑)                      
                                                                                                        จำนวน   ๓   อัตรา
                          ๑.๔ ตำแหน่ง พลสูทกรรม (ชกท.๙๔๐)                                 จำนวน   ๑    อัตรา
           ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
                          ๒.๑ เพศชาย  รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน   อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์    (เกิดปี พ.ศ.๒๕๓๖) และไม่เกิน ๓๐ ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๒๔)    
                          ๒.๒ ผู้สมัคร,บิดา และมารดา  มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
                          ๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                          ๒.๔ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน     หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
 ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
                          ๒.๕ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ  หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง  ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
                     ๒.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
                          ๒.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
                          ๒.๘ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง
                          ๒.๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา  ยกเว้น ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
                   ๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                        ๓.๑ ตำแหน่ง พลขับรถ รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (นับปี พ.ศ.เกิด – ปี พ.ศ.ที่รับสมัคร )  คุณวุฒิสำเร็จการศึกษา  ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นอย่างต่ำ กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย
                         ๓.๒ ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุนหรือบุคคลชายที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป    ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์  (นับปี พ.ศ.เกิด – ปี พ.ศ.ที่รับสมัคร)   คุณวุฒิสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นอย่างต่ำ
 
 - ๒ -
                         ๓.๓ ตำแหน่ง ช่างยานยนต์และช่างยานยนต์ล้อ รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุนหรือบุคคลชายที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป    ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์  (นับปี พ.ศ.เกิด – ปี พ.ศ.ที่รับสมัคร)  คุณวุฒิสำเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา ช่างยนต์
                         ๓.๔ ตำแหน่ง พลสูทกรรม  รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน  หรือบุคคลชายที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป    ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์  (นับปี พ.ศ.เกิด – ปี พ.ศ.ที่รับสมัคร)  คุณวุฒิสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นอย่างต่ำ  
                 ๔. หลักฐานประกอบการสมัคร  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร
 (นำฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน ๑ ชุด) ประกอบด้วย
                         ๔.๑ สำเนาใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน
                         ๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
                         ๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา - มารดา
                         ๔.๔  สำเนาใบสำคัญทางทหาร  (แบบ สด.๘)            และหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา (ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป)   กรณีที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร     ต้องนำหนังสือรับรองการแสดงวิทยฐานะจากกรมการรักษาดินแดน และหนังสือรับรองจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
                         ๔.๕ ใบรับรองความเห็นแพทย์  (แบบ ทบ. ๔๖๖-๖๒๐)  พร้อมผลการตรวจเลือดจากแพทย์ทหารประจำการ  ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน  
                         ๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ  ไม่สวมหมวกและแว่นตา  (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน ๒ รูป
                         ๔.๗ สำเนาประวัติทหารบก (แบบ ทบ.๑๐๐ - ๐๗๕), ประวัติทหารเรือ หรือประวัติทหารอากาศ
                         ๔.๘ หลักฐานอื่น ๆ  เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล  และใบมรณบัตรของบิดา มารดา
 (ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี))
         ๕.หลักเกณฑ์ข้อกำหนด
                        ๕.๑ ผู้สมัครสอบที่ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย             ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด (๕๕%)  (ในแต่ละท่า)  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาควิชาการและทดสอบภาคปฏิบัติ
                        ๕.๒ ผู้สมัครสอบที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ หากตรวจพบภายหลังว่าเคยต้องโทษ จำคุกตามคำพิพากษาของศาลไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดียาเสพติดทุกประเภท  จะตัดสิทธิ์การบรรจุทันทีและให้บรรจุบุคคลอะไหล่แทนโดยเรียงตามลำดับ
                              ๕.๓ การจัดการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ รอบ ดังนี้.-
                               ๕.๓.๑ รอบที่ ๑  การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย       (หากผู้สมัครสอบที่ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ทบ.กำหนด (๕๕%) (ในแต่ละท่า)       ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาควิชาการและทดสอบภาคปฏิบัติ)
                               ๕.๓.๒ รอบที่ ๒   การทดสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ    (จะนำผลสอบคะแนนภาควิชาการและภาคปฏิบัติมารวมกันแล้วจัดเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้      โดยจะจัดลำดับผู้สอบคัดเลือกไว้เข้าทำการสอบสัมภาษณ์  ในแต่ละตำแหน่ง ดังนี้.-
 
 - ๓ -
                                          ๕.๓.๒.๑ ตำแหน่ง พลขับ,พลขับรถ (ชกท.๖๔๐)   จำนวน  ๗๒  คน
                                          ๕.๓.๒.๒ ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.๗๑๑)     จำนวน   ๖   คน
                                          ๕.๓.๒.๓ ตำแหน่ง ช่างยานยนต์,ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.๖๓๑) จำนวน ๑๘ คน
                                          ๕.๓.๒.๔ ตำแหน่ง พลสูทกรรม (ชกท.๙๔๐)          จำนวน  ๖  คน
                                ๕.๓.๓ รอบที่ ๓  สอบสัมภาษณ์
                                ๕.๓.๔ ผลการสอบคัดเลือกจะนำคะแนนภาควิชาการ,ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ที่ได้มารวมกันแล้วจัดเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้  โดยจะจัดลำดับผู้สอบคัดเลือกฯ  ไว้    (ตัวจริง ๑๗ คน และบุคคลอะไหล่ ๘๕ คน)  เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  (ขึ้นบัญชีมีอายุถึง ๓๐ ก.ย.๕๕)
                        ๕.๔ ผู้สมัครสอบที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ หากตรวจพบภายหลังว่าเคยต้องโทษ (จำคุก) ตามคำพิพากษาของศาลไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดียาเสพติดทุกประเภท  จะตัดสิทธิ์การบรรจุทันทีและให้บรรจุบุคคลอะไหล่แทนโดยเรียงตามลำดับ
                        ๕.๕ กำหนดให้คะแนนเพิ่มแก่ผู้ที่เป็นทายาทของข้าราชการทหาร ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัด ทบ. ดังนี้.-
                               ๕.๕.๑ เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ   และได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ จำนวน ๑๐ คะแนนใน ๑๐๐ คะแนน
                               ๕.๕.๒ พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ จำนวน ๑๐ คะแนนใน ๑๐๐ คะแนน
                               ๕.๕.๓ ที่รับราชการใน ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ.มาก่อนเว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ จำนวน ๒ คะแนนใน ๑๐๐ คะแนน
                 ๖. กำหนดวัน เวลา และสถานที่
                         -  รับสมัคร ตั้งแต่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  -  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔  เวลา  ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ (เว้นวันหยุดราชการ)      สถานที่รับสมัคร  กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕   ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                 ๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  (หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน)  และรับบัตรเข้าห้องสอบ   ในวันจันทร์ที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔   เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐  ณ  กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕      
                   ๘. กำหนดวันสอบคัดเลือก
                         ๘.๑  สอบคัดเลือก  ขั้นที่ ๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๔   ๐๗๐๐ - ๑๖๐๐   รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง       เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด (๕๕ %)   หากทดสอบไม่ผ่านในท่าใดท่าหนึ่งจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ  ไม่มีสิทธิ์สอบในขั้นต่อไป                         สถานที่ ณ ลานอเนกประสงค์   โดยให้พร้อมก่อนเวลา ๐๖๓๐    การแต่งกาย  ชุดกีฬา    ตามเกณฑ์การปฏิบัติในการทดสอบแต่ละท่า  ดังนี้.-
                                  ๘.๑.๑ ทดสอบท่าดันพื้น  ภายใน ๒ นาที
                                           ๘.๑.๑.๑  อายุ ๑๘  -  ๒๑ ปี  ปฏิบัติ  ๓๗  ครั้ง
                                           ๘.๑.๑.๒  อายุ ๒๒ -  ๒๖ ปี   ปฏิบัติ  ๓๕  ครั้ง
                                           ๘.๑.๑.๓  อายุ ๒๗ -  ๓๐ ปี   ปฏิบัติ  ๓๓  ครั้ง
 
 
 
 - ๔ -
                                  ๘.๑.๒ ทดสอบท่าลุกนั่ง  ภายใน ๒ นาที
                                            ๘.๑.๒.๑  อายุ ๑๘  -  ๒๑ ปี  ปฏิบัติ  ๔๗  ครั้ง
                                            ๘.๑.๒.๒  อายุ ๒๒ -  ๒๖ ปี   ปฏิบัติ  ๔๒  ครั้ง
                                            ๘.๑.๒.๓  อายุ ๒๗ -  ๓๐ ปี   ปฏิบัติ  ๓๗  ครั้ง
                                  ๘.๑.๓ ทดสอบการวิ่ง  ๒ กม.
                                            ๘.๑.๓.๑ อายุ ๑๘  -  ๒๑ ปี  ปฏิบัติ  ๑๐.๓๕ นาที
                                            ๘.๑.๓.๒ อายุ ๒๒ -  ๒๖ ปี   ปฏิบัติ  ๑๑.๐๐  นาที
                                            ๘.๑.๓.๓ อายุ ๒๗ -  ๓๐ ปี   ปฏิบัติ  ๑๑.๓๐ นาที
                         ๘.๒ ทดสอบภาควิชาการ ในวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔  
                                 - ๑๐๐๐   รับฟังคำชี้แจง   ณ อาคารศูนย์กีฬา พล.อ.วิมล   วงศ์วานิช
                                 - ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐  เข้ารับการทดสอบภาควิชาการทุกตำแหน่ง  สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในห้วงรับฟังคำชี้แจง   ผู้เข้าสอบไม่มาสอบตามเวลาที่กำหนด   หรือมาถึงสถานที่สอบช้าเกินกว่า  ๑๐  นาที   ถือว่าสละสิทธิ์   การแต่งกายผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก  : ชุดสุภาพ
                         ๘.๓ สอบคัดเลือก  (ภาคปฎิบัติ)  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๔
                                 - ๐๗๐๐  รับฟังคำชี้แจง   ณ อาคารศูนย์กีฬา พล.อ.วิมล   วงศ์วานิช
                                 - ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ สอบภาคปฏิบัติทุกตำแหน่ง สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในห้วงรับฟังคำชี้แจง
                         ๘.๔ สอบสัมภาษณ์    ในวันศุกร์ที่  ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๔
                                 - ๐๗๐๐  รับฟังคำชี้แจง   ณ อาคารศูนย์กีฬา พล.อ.วิมล   วงศ์วานิช
                                 - ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐   สอบสัมภาษณ์   สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในห้วงรับฟังคำชี้แจง
                ๙. การทดสอบความรู้ความสามารถ  ( คะแนนเต็ม ๒๕๐ คะแนน )
                    ๙.๑ ทดสอบภาคทฤษฎี   ( ๑๐๐ คะแนน )
                             ๙.๑.๑ วิชาแบบธรรมเนียมทหาร ( ๔๐ คะแนน )
                             ๙.๑.๒ วิชาความรู้ทั่วไป   ( ๒๐ คะแนน )
                           ๙.๑.๓ วิชาความรู้เฉพาะหน้าที่   ( ๔๐ คะแนน )
                             ๙.๑.๔ ตำแหน่ง พลขับรถ ทดสอบวิชา ตามข้อ ๙.๑.๑, ๙.๑.๒  และวิชาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก  และวิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
                             ๙.๑.๕ ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด ทดสอบวิชา ตามข้อ ๙.๑.๑, ๙.๑.๒  และวิชาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ  และวิชาความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
                             ๙.๑.๖ ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ และช่างยานยนต์ล้อ ทดสอบวิชา ตามข้อ ๙.๑.๑, ๙.๑.๒  และวิชาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับงานช่างเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล (ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
                             ๙.๑.๗ ตำแหน่ง พลสูทกรรม ทดสอบวิชา ตามข้อ ๙.๑.๑, ๙.๑.๒  และวิชาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบการเลี้ยงดู พ.ศ. ๒๕๔๙
 
 
 
 
 
 - ๕ -
                   ๙.๒ ภาคปฏิบัติ  ( ๑๐๐  คะแนน )
                             ๙.๒.๑ ตำแหน่ง พลขับรถ ทดสอบการขับรถยนต์ทหาร และความรู้ความสามารถด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
                             ๙.๒.๒  ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด  ทดสอบการพิมพ์ดีดภาษาไทย (จับความเร็ว)  
 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป
                             ๙.๒.๓  ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ และ ช่างยานยนต์ล้อ  ทดสอบการซ่อมแก้เครื่องยนต์
 เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานไม่ปกติ  
                             ๙.๒.๔ ตำแหน่ง พลสูทกรรม ทดสอบการจัดเตรียมในการประกอบอาหาร เช่น ล้างปอกเปลือก,หั่นผัก,จัดปริมาณอาหารให้เป็นไปตามคำสั่งฯ,รักษาความสะอาดเครื่องมือทำครัวและเตาไฟ  
                      ๙.๓ การสอบสัมภาษณ์ ( ๕๐ คะแนน ) เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะการแต่งกาย ท่วงทีวาจา
 ไหวพริบปฏิภาณ                   ๑๐. ประกาศผลการสอบ  ในวันอังคารที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๐๐  
 ณ กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕   โดยจะประกาศผลการสอบคัดเลือกในแต่ละตำแหน่งไว้ จำนวน ๕ เท่า  ตามจำนวนโควตาที่ได้รับการแบ่งมอบตำแหน่งบรรจุจาก ทบ.
                  ๑๑. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ   ให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 ได้ที่ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่ ๕      ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร      ตำบลกะปาง      อำเภอทุ่งสง        จังหวัดนครศรีธรรมราช   โทร.๐๗๕ ๔๙๕๐๗๔ – ๘ ต่อ ๔๕๐๙๑
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com