ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 --------------------------------------
 ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี   ประสงค์จะจ้างบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้
 ๑. ตำแหน่งที่จะจ้างและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ  ได้แก่
 (๑) ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ  
 อัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท
 จำนวนอัตราว่าง ....๔...... อัตรา
 (๒) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
 อัตราเงินเดือน ๖,๔๑๐ บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว ๑,๕๐๐ บาท
 จำนวนอัตราว่าง .....๓..... อัตรา
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 ๒.๑ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  พ.ศ. ๒๕๓๗
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 (๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความ สามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  หรือตามกฎหมายอื่น
 (๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิด ลหุโทษ
 (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออก  จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (๑๓) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  หรือตามกฎหมายอื่น
 (๑๔) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  หรือตามกฎหมายอื่น
 (๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 สำหรับพระภิกษุ  สามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้  ทั้งนี้  โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕.  ของคำสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘  โดยอนุโลม
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบท้ายประกาศ
 ๓. การรับสมัครสอบ
 ๓.๑ วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร  พร้อมเอกสารด้วยตนเอง  ณ  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี     ถนนปทุม - สามโคก  ตำบลบางปรอก    อำเภอเมือง    จังหวัดปทุมธานี    โทร. ๐๒-๕๘๑๓๕๐๙  ตั้งแต่วันที่  ๑๓ - ๑๕   ธันวาคม  ๒๕๕๔ ในวันเวลาราชการ  ระหว่างเวลา ๘.๓๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
 ทั้งนี้  ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน  มิฉะนั้น  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี  อาจไม่รับสมัครสอบ
 ๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่น  พร้อมใบสมัครสอบ
 (๑) รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด ๑.๕X๒ นิ้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)  จำนวน ๒ รูป
 (๒) สำเนาหลักฐานการศึกษา  ได้แก่  สำเนาปริญญาบัตร  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  ประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ  จำนวน ๑ ฉบับ (โดยให้นำหลักฐานฉบับจริงไปแสดงด้วย)
 (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  อย่างละ ๑ ฉบับ
 (๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ  เช่น  สำเนาใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)  สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุล        ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)  สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน  และใบสำคัญทหารกองหนุน  เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย)  จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 
 (๕) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม  ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (ให้นำมายื่นเมื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
 ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง”  และลงชื่อ  วันที่กำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
 ๔. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
 ๔.๑ ผู้สมัครสอบ  จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในข้อ ๒.๒  และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด  จะถือกฎหมาย  กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้นเป็นเกณฑ์  โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ  คือวันที่  ๑๕   ธันวาคม  ๒๕๕๔
 ๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ  หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ  อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี     จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้  และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับ  ผู้นั้น  
 ๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และกำหนดวัน  เวลาและสถานที่คัดเลือก
 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี     จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  พร้อมกำหนดวัน  เวลาและสถานที่สอบ  และระเบียบการสอบ  ภายในวันที่  ๑๖   ธันวาคม   ๒๕๕๔    ณ  สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดปทุมธานี      
 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
 ผู้สมัครสอบต้องเข้ารับการทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานจังหวัดปทุมธานี กำหนด  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี จะดำเนินการทดสอบความรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน)  ในวันที่  ๒๑  และ ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ส่วนวัน  เวลาและสถานที่ทำการสอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 ๗. เกณฑ์การตัดสิน
 ๑. ผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนทดสอบภาคความรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 ๒. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
 ๓. การจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้  โดยใช้คะแนนรวมทั้ง ๒ ภาคเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  กรณีคะแนนรวมเท่ากัน  ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
 เท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน)  มากกว่าเป็น  ผู้อยู่ในระดับที่ สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนทดสอบความรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) เท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
 ๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี     จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละตำแหน่งเรียงตามลำดับคะแนนสอบ  ณ  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี     (และทาง WWW.PROBATION.GO.TH)  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลลง   เมื่อครบกำหนด ๑ ปี  นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี  หรือมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว
 ๙. การจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี   จะจ้างผู้สอบคัดเลือกได้ตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  และตามอัตราค่าจ้างที่กำหนดไว้
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com