ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 11 ส.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกอง/ฝ่ายต่างๆ 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 ธันวาคม 2554

เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงา นจ้างของเทศบาล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกอง/ฝ่ายต่าง ๆ ดั งนี้
 
 1. พนักงานจ้างทั่วไป อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,340 บาท 13 อัตรา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นงานที่ใช้แรงงานทั่วไป ซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน
 
 2. พนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 6,050 บาท ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นงานที่จำเป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในกอง/ฝ่าย
 
 3. สำนักปลัดเทศบาล
 
 3.1 งานธุรการ หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพนักงานขับรถยนต์ รถตู้ ดูแลรักษารับผิดชอบเกี่ยวกับรถยนต์ และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
 3.2 งานการเจ้าหน้าที่ หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณของงานการเจ้าหน้าที่ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
 4. กองคลัง
 
 4.1 งานธุรการ หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณของงานกองคลัง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
 5. กองช่าง
 
 5.1 งานผังเมือง หน้าที่ความผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานผังเมืองของเทศบาล และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
 6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 6.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
 6.2 งานรักษาความสะอาด 5 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
 คุณสมบัติทั่วไป
 
 - มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 
 - ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล
 
 - ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
 
 - ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 
 - ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 
 เอกสารและหลักฐานการสมัคร
 
 1. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 
 4. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 
 6. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และหนังสือรับรองการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
 ค่าธรรมเนียมและการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งละ 50 บาท
 
 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 22-30 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองมุกดาหาร
 
 เทศบาลจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 6 มกราคม 2555 ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองมุกดาหาร
 
 คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบทักษะ หรือทดลองปฏิบัติ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 12 มกราคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองมุกดาหาร
 
 ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 18 มกราคม 2555 ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองมุกดาหาร ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างเมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหารมีมติเห็นชอบแล้ว และเทศบาลกำหนดให้สัญญาจ้างมีระยะเวลา 6 เดือน
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com