ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการและนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 9-27 มกราคม พ.ศ. 2555

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)
 รายละเอียดวุฒิ : ๑. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
 ๒. ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
 ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาศาสตร์ประยุกต์ ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทางวรรณคดีอังกฤษ ทางการสอนภาษาอังกฤษ ทางภาษาอังกฤษศึกษา ทางภาษาและวรรณคดีอังกฤษทางการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ทางรัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน ทางการบริหารโครงการและนโยบาย ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ
 - ร่างคำสุนทรพจน์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารใช้กล่าวในโอกาสต่าง ๆ
 - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำบันทึก สรุปรายงานการประชุมต่าง ๆ
 - ร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ แปลเอกสารภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อใช้ในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ
 - จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการต่างประเทศ การจัดทำข้อตกลงทางราชการกับต่างประเทศ
 - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านต่างประเทศ เช่น การเดินทางไปอบรมต่างประเทศของผู้บริหารและข้าราชการ งานด้านวิชาการ การต้อนรับเขกต่างประเทศ เป็นต้น
 - ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 ๒. ด้านการวางแผน
 - ร่วมจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับต่างประเทศ
 - ร่วมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ รวมทั้งการวางแผนโครงการการบริหารโครงการ การติดตามผลการดำเนินการโครงการ การประเมินผลโครงการ และการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงโครงการ
 ๓. ด้านการประสานงาน
 - ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 - ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 ๔. ด้านการบริการ
 - การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการการศึกษาไทยในต่างประเทศ
 - จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
 
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
 ๑.๑ ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เกี่ยวกับการเขียนหนังสือโต้ตอบ การสรุปใจความสำคัญ การแปลภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ ข้อ ๆ ละ ๕๐ คะแนน รวม ๑๕๐ คะแนน
 ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย การเรียงความและสรุปความ จำนวน ๑ ข้อ ๕๐ คะแนน
 ๒. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
 โดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
 
 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555
 ประกาศรับสมัคร :
 Website : http://www.mua.go.th
 
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 รายละเอียดวุฒิ : ๑. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
 ๒. ได้รับปริญญาโททุกสาขาวิชา
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารหรือการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ
 - ดำเนินการศึกษา รวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย/สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 - พัฒนาและควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติและฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือข้าราชการพลเรือนและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 - ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่งประเภท ต่าง ๆศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
 - ดำเนินการศึกษาและพัฒนาระบบค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
 - เป็นผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน
 - ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 - ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 ๒. ด้านการวางแผน
 วางแผนการดำเนินงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 ๓. ด้านการประสานงาน
 อธิบายการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้าง
 ความเข้าใจและความร่วมมือในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล แก่มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา หรือสำนัก/หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ๔. ด้านการบริการ
 - ให้คำแนะนำชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 - ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนภารกิจ
 ของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ
 
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังนี้
 ๑.๑ ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน ๓ ข้อ ๆละ ๕๐ คะแนน รวม ๑๕๐ คะแนน
 ๑) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 ๒) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
 ๓) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย การเรียงความและสรุปความ จำนวน ๑ ข้อ ๕๐ คะแนน
 ๒. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)โดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
 
 เงื่อนไข : ไม่รับโอน
 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555
 
 Website : http://www.mua.go.th
 
 
 ประกาศรับสมัคร : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ http://job.ocsc.go.th/images/Job/63461886382984375 0.pdf http://job.ocsc.go.th/images/Job/63461885522062500 0.pdf

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com