ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   รับสมัครพนักงานเข้าทำงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานเข้าทำงา นในตำแหน่งดังต่อไปนี้
 
 1. หัวหน้างาน (งานสนับสนุนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ) ระดับ O3 สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี เงินเดือนเริ่มต้น 25,000-35,000 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง
 
 - อายุ 30-40 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิทยา ศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านสารสนเทศ
 
 - มีประสบการณ์ด้านสาธารณสุข มีประสบ การณ์ด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (Network)
 
 -มีประสบการณ์ด้านการดูแลและระบบแม่ข่าย Windows base, Unix Base
 
 -มีประสบการณ์ด้าน System Analyst หรือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
 
 -มีประสบการณ์ในการออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาระบบในรูปแบบ Windows base Application, Web Base Application, Ralational Database Development และเป็นโปรแกรมเมอร์
 
 -มีผลงานด้านการพัฒนาระบบและพัฒนาโปรแกรมที่อ้างอิงตรวจสอบได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์ตรงในงานสนับสนุนและวิเคราะห์สารสนเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี และประสบการณ์งานบริหารจัดการงานทั่วไปไม่น้อยกว่า 10 ปี
 
 -สามารถวิเคราะห์ระบบงานสารสนเทศ และจัดทำคู่มือการใช้งานได้เป็นอย่างดี
 
 -สามารถวิเคราะห์ Customer Requirement เขียน Software Specification ได้ดี
 
 -มีความสามารถในการเขียน VB, ASP, PHP, Dot.Net, Java
 
 -มีความรู้ความชำนาญด้านฐานข้อมูล Oracle, MySQL, Postages SQL, MS Access และมีทักษะด้านคำสั่ง การจัดการฐานข้อมูล Statement (SQL, PL/SQL) เป็นอย่างดี
 
 2. หัวหน้างาน (งานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์) ระดับ O3 สังกัดสำนักนโยบายและแผน เงินเดือนเริ่มต้น 25,000-35,000 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง
 
 - อายุ 30-40 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิทยา ศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุข สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการโครงการในงานสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 10 ปี
 
 - มีประสบการณ์การทำวิจัยหรืองานเชิงวิชาการไม่น้อยกว่า 5 ปี (หากมีผลงานการเขียนบทความทางวิชาการ หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
 - สามารถใช้ MS Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet และโปรแกรมสถิติ วิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี
 
 - ควรมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 
 - มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 
 - มีความกระตือรือร้นในการทำงานและคิดเชิงบวก
 
 - สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ได้
 
 - มีทักษะในเชิงบริหารจัดการ มีความเป็นผู้นำ กล้าติดสินใจในระดับที่เหมาะสม
 
 - มีทักษะในการสรุปสาระสำคัญ สามารถจับประเด็นสำคัญของการประชุม
 
 - สามารถปรับตัวเข้ากับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์การได้เป็นอย่างดี
 
 3. เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานบริหารแผน/ผลการปฏิบัติงานและงบประมาณ) ระดับ O2 สังกัดสำนักนโยบายและแผน เงินเดือนเริ่มต้น 15,000-25,000 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง
 
 - อายุ 25-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิทยา ศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุข และสาขาสังคมศาสตร์
 
 - มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารแผนงาน ผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณ หรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3-5 ปี และหากมีประสบการณ์ในการบริหารแผนงบประมาณในองค์กรขนาดใหญ่ของภาครัฐจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
 
 - สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน (MS Word, Excel, Project PowerPoint Access, Internet ได้ดี
 
 - สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้ และหากมีความรู้ด้านโปรแกรม SAP (System Application and Production in Data Processing) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4. เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานประเมินผลและบริหารค่าตอบแทน) ระดับ O2 สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและการเปลี่ยนแปลง เงินเดือนเริ่มต้น 15,000-25,000 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง
 
 - อายุ 25-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาสังคม ศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 -มีประสบการณ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน การบริหารงานบุคคล หรือบริหารจัดการสำนักงานไม่น้อยกว่า 3-5 ปี หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 - สามารถใช้ MS Word, Excel, PowerPoint, Internet หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับภาระงานได้
 
 5. ลูกจ้าง (งานบริการประชาชน) ระดับ S2 สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน เงินเดือนเริ่มต้น 8,000-15,000 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง
 
 - อายุ 25-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาสังคม ศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 - มีประสบการณ์การสื่อสารข้อมูล การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
 
 - มีความสามารถ ความชำนาญในการใช้พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษพื้นฐาน และคอมพิวเตอร์โปรแกรม สำเร็จรูป เช่น MS Word, Excel, PowerPoint
 
 สนใจสมัครได้ที่ http://ihr.nhso.go.th หรือ www.nhso.go.th
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com