ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับข้าราชการ ตำแหน่ง อนุศาสนาจารย์ 4 ตำแหน่ง บัดนี้-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  

กรมราชทัณฑ์
 ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 
 
 ประกาศรับสมัคร :  ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
 
 
 ชื่อตำแหน่ง : อนุศาสนาจารย์
 
 
 อัตราเงินเดือน : 5,700-6,050 บาท
 
 
 ประเภท :  ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 
 
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
 
 
 ระดับการศึกษา : - ประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 6 ขึ้นไ
 
 ป  
 รายละเอียดวุฒิ :  - เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 6 ขึ้นไป หรือ
 - ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติและลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ
 
 3.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานอนุศาสน์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 
 1) ด้านการปฏิบัติการ
 
 (1) อบรม สั่งสอน เผยแพร่ความรู้ทางพุทธศาสนาให้แก่ผู้ต้องขัง หรือผู้เข้ารับ การอบรม เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต
 (2) ดำเนินการจัดสอบ วัดความรู้ทางธรรมแก่ผู้ต้องขัง หรือผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการยกระดับคุณวุฒิของผู้ต้องขัง หรือผู้เข้ารับการอบรม
 (3) ประสานงานกับผู้เผยแผ่ศาสนาต่าง ๆ เพื่อเข้ามาจัดกิจกรรมและ
 ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมในการดำรงชีวิตแก่ผู้ต้องขัง หรือผู้เข้ารับการอบรม
 (4) จัดทำตารางให้ความรู้ทางธรรมที่เป็นมาตรฐาน เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานและการเข้ากลุ่มการเรียนของผู้ต้องขัง หรือผู้เข้ารับการอบรม
 (5) รวบรวมแนวทางการให้ความรู้ทางศาสนาด้วยวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อค้นหาเทคนิค วิธีการ พร้อมทั้งกำหนดเนื้อหาความรู้ที่เหมาะสมอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขัง หรือผู้เข้ารับการอบรม
 (6) จัดทำรายงานผลการให้ความรู้ทางศาสนา เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ในการพัฒนาคุณภาพของงาน
 (7) ประสานความร่วมมือบูรณาการร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ สนับสนุนและแลกเปลี่ยนทรัพยากร ยังผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน
 2) ด้านการบริการ
 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไปในงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 3.2 ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ
 
 เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในเรือนจำ/ทัณฑสถานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีลักษณะงานในสภาพที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์และตรากตรำ โดยจะมีรอบความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์นอกเหนือจากงานประจำ
 
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ มี 3 ภาค ดังนี้
 8.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
 
 ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
 
 (๑) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 1.1 ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
 ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ
 1.2 ความสามารถด้านเหตุผล
 ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ
 
 (2) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 
 2.1 ความเข้าใจภาษา
 ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ
 และตีความด้วย
 
 2.2 การใช้ภาษา
 ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยค ได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ
 8.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน
 
 ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน
 
 ตามขอบเขตวิชาที่ใช้ในการสอบ ดังนี้
 
 (1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 (2) พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 (3) พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482
 (4) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
 (5) พุทธศาสนาและปรัชญา
 (6) การพัฒนาจิตใจและเสริมสร้างสมรรถนะผู้ต้องขัง
 (7) เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
 
 8.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 
 เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
 
 ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ กำหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
 และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน ผู้ที่สอบผ่านทั้ง 2 ภาคต้องสอบได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ให้ทราบต่อไป
 
 ทักษะ/สมรรถนะ :  -
   
   
 เงื่อนไข :  ไม่รับโอน
 
 เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
 
 
 Website : http://้http://www.correct.go.th
 
 ประกาศรับสมัคร :  

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com