ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้จัดการ (Project Manager) รับสมัครจนถึงวันที่ 29 ก.พ. 55

หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และศูนย์ประสานงานวิชาการให้ควา มช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU)
 
 มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่
 
 ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
 
 จำนวน 1 ตำแหน่ง  
 
 รับสมัครจนถึงวันที่ 29 ก.พ. 55
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
 1. จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาการบริหาร การจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 2. ไม่จำกัดเพศและอายุ
 
 3. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารจัดการโครงการและการจัดการการเงินพื้นฐานเป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการโครงการมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ การจัดการความรู้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4. มีความเข้าใจในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ การจัดการความรู้ พอสมควร
 
 5. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) Internet และ Email ได้เป็นอย่างดี
 
 7. ใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดี
 
 8.  หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 9.  หากสามารถใช้ภาษามลายูถิ่น ในการติดต่อสื่อสาร (ฟัง พูด) ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
 1.  วางแผนและจัดระบบการทำงานของโครงการ
 
 2.  บริหารจัดการ กำกับติดตาม ตรวจสอบการทำงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 
 3.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 
 1.  เงินเดือนตามวุฒิ และจะพิจารณาตามความเหมาะสมหลังผ่านการประเมิน 3 เดือน
 
 2.  ได้สิทธิเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม หลังทำงานครบ 3 เดือน
 
 3.  ได้สิทธิวันลาเหมือนข้าราชการ
 
 4.  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือทางอีเมล์ได้ที่
 
  คุณจิราพร อาวะภาค
 
 หน่วยระบาดวิทยา  ชั้น 6 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 
  โทรศัพท์/โทรสาร 0 7445 1165  
 
  Email: k4deepsouth@gmail.com Website: http://www.k4ds.org
 
 
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 
 1.       สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหลักฐานการเรียนจบปริญญา และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.)
 
 2.       ประวัติการทำงาน การอบรม และ/หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ (Resume)
 
 3.       บทความแสดงเหตุผลและความตั้งใจในการมาสมัครงานในตำแหน่งนี้ ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4
 
 4.       หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา/เจ้าของบริษัทผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก
 
 5.       รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป พร้อมใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
 
 6.       สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 
 7.       ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 
 8.       หลักฐานในการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (สำหรับผู้ชาย)
 
 
 
 วิธีการคัดเลือก
 
 1.       พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร
 
 2.       สอบข้อเขียนและปฏิบัติ
 
 3.       สอบสัมภาษณ์
 
 และศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 1 ตำแหน่ง  รับสมัครจนถึงวันที่ 29 ก.พ. 55
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
 1.    จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาการบริหาร การจัดการ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 2.    ไม่จำกัดเพศและอายุ
 
 3.    มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการบริหารจัดการโครงการและการจัดการการเงินพื้นฐานเป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการโครงการมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ การจัดการความรู้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4.    มีความเข้าใจในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ การจัดการความรู้ พอสมควร
 
 5.    สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 
 6.    สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) Internet และ Email ได้เป็นอย่างดี
 
 7.    ใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดี
 
 8.    หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 9.    หากสามารถใช้ภาษามลายูถิ่น ในการติดต่อสื่อสาร (ฟัง พูด) ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 
 1.       วางแผนและจัดระบบการทำงานของโครงการ
 
 2.       บริหารจัดการ กำกับติดตาม ตรวจสอบการทำงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 
 3.       งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 
 1.      เงินเดือนตามวุฒิ และจะพิจารณาตามความเหมาะสมหลังผ่านการประเมิน 3 เดือน
 
 2.      ได้สิทธิเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม หลังทำงานครบ 3 เดือน
 
 3.      ได้สิทธิวันลาเหมือนข้าราชการ
 
 4.      
 
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือทางอีเมล์ได้ที่
 
           คุณจิราพร อาวะภาค
 
 หน่วยระบาดวิทยา  ชั้น 6 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 
           โทรศัพท์/โทรสาร 0 7445 1165  
 
           Email: k4deepsouth@gmail.com Website: http://www.k4ds.org
 
 
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 
 1.       สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหลักฐานการเรียนจบปริญญา และทะเบียนผลการศึกษา (รบ.)
 
 2.       ประวัติการทำงาน การอบรม และ/หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ (Resume)
 
 3.       บทความแสดงเหตุผลและความตั้งใจในการมาสมัครงานในตำแหน่งนี้ ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4
 
 4.       หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา/เจ้าของบริษัทผู้มีอำนาจอนุญาตให้มาสมัครและยินยอมให้ย้ายหรือลาออก หากได้รับการคัดเลือก
 
 5.       รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป พร้อมใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้ว
 
 6.       สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 
 7.       ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
 
 8.       หลักฐานในการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (สำหรับผู้ชาย)
 
 
 
 วิธีการคัดเลือก
 
 1.       พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร
 
 2.       สอบข้อเขียนและปฏิบัติ
 
 3.       สอบสัมภาษณ์
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com