ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อังคณา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยา ศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์
 *********************
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 ๑. ตำแหน่งที่บรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ตำแหน่งที่จะบรรจุและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปรากฏยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหาร งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
 ๓. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ในวันเวลาราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/ และส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารไปที่ E-mail Address: scscu@mahidol.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕
 ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
 ๔.๒ ใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
 ครบถ้วนตามหลักสูตร พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 ๔.๓ ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
 ๔.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พร้อม สำเนา ๑ ฉบับ
 ๔.๖ ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์
 ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หน้าห้องงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
 หน่วยงาน งานพัฒนาระบบและเทคโนโล ยี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือโท ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง และ มี
 การศึกษาวิชาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอ ร์ไม่
 น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
 ๒. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 ๑. มีความสามารถในการซอ่ มบำรุงคอมพิวเตอร, ์ มีความรู้ทางด้านระบบเครือข่า ย
 ๒. มีความสามารถในการ ใช้งาน, แก้ไข, ปรับเปลCี่ยMนS , LMS ต่างๆ เช่นM odel Word
 Press
 ๓. สามารถติดต่อสื่อสาร และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานทั่วไปได้เป็นอ ย่างดี
 ๔. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
 ๕. ถ้ามีความสามารถในการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP หรือ Net จะ
 พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 อัตราเงินเดือน ตามคุณวุฒิและพิจารณาตามความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ เช่น ความรู้หรือ
 ประสบการณ์ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
 หลักเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก ๑. สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติวิชาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
 ๒. สอบวิชาภาษาอังกฤษ
 ๓. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
 ๔. สอบสัมภาษณ์
 หมายเหต:ุ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณบดี วทิ ยาเขตศาลายา
 ภาระหน้าที่
 - ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
 - ดูแลระบบเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา
 - พัฒนาโปรแกรม ตามที่ได้รับมอบหมาย

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com