ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ตุ๊ก


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ (บัดนี้ - 27 เมษายน 2555)

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 ที่อยู่ : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
 โทรศัพท์ : 0-2926-9368-70
 
 
 เรื่อง : รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ (บัดนี้ - 27 เมษายน 2555)
 ประกาศรับสมัคร : 23 เมษายน 2555
 รายละเอียด :  ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 ด้วยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีความประสงคจ์ ะรบั สมัครบคุ คลเพ่อื คัดเลอื ก
 เป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ด้วยเงินรายได้โรงพยาบาล เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
 เฉลิมพระเกียรติ ดังต่อไปนี้
 
 ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1. นักเทคนิคการแพทย์ 5 อัตรา (งานห้องปฏิบัติการเทคนิค
 การแพทย์และงานฑธนาคารเลือด)
 (อัตราค่าจ้าง 10,050 บาท)
 
 2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา (งานพยาธิ)
 (อัตราค่าจ้าง 10,050 บาท)
 
 3. ตา แหนง่ ผปู้ ฏิบตั งิ านทันตกรรม (ผู้ช่วยทันตแพทย์) 2 อัตรา (กลุ่มงานทันตกรรม)
 (อัตราค่าจ้าง 7,180 บาท)
 
 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 13 อัตรา (กลุ่มงานการพยาบาล)
 (อัตราค่าจ้าง 7,180 บาท)
 
 ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
 1. คุณสมบัติทั่วไป
 1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
 แห่งสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
 1.2 ผ้สู มัครเพศชายต้องได้รบั การยกเวน้ การเกณฑท์ หาร หรือผ่านการเกณฑท์ หารแล้ว
 
 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
 2.1 นักเทคนิคการแพทย์
 - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิคการแพทย์
 และได้รับประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
 
 2.2 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 - ไดร้ บั ปริญญาตรหี รอื เทียบไดไ มต่ ำ กว่านี้ทางวทิ ยาศาสตร ์ สาขาเทคนิคการแพทย 
 วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาการระบาดทางการแพทย์ เวชศาสตร์การธนาคารเลือด
 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ เคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ ชีวเคมี ชีววิทยา
 (ยกเว้นวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) เคมีชีววิทยา ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
 เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ชีวฟิสิกส์ พยาธิวิทยา อุปกรณ์เวชศาสตร์ ชันสูตร
 เซลล์วิทยาการแพทย์ นิติเวชศาสตร์ นิติเวชวิทยา
 
 2.3 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (ผู้ช่วยทันตแพทย์)
 - ได้รับประกาศนยี บัตรวชิ าผ้ชู ว่ ยทันตแพทย ์ หลกั สตู ร 1 ปี ต่อจากชั้นมัธยมศึกษา
 ตอนปลาย
 
 2.4 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล (ผู้ช่วยพยาบาล)
 - ไดร้ บั ประกาศนียบัตรวชิ าผ้ชู ว่ ยพยาบาล ซึ่งมหี ลกั สตู รกา หนดเวลาศกึ ษาตอ่
 จากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปี
 
 ค. อัตราค่าจ้าง
 - จะได้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครตามบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานโรงพยาบาล
 ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2554
 
 ง. เกณฑ์การคัดเลือก
 ทดสอบโดยพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
 ของผสู้ มัคร และหรือทดสอบความถนัด ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหนง่ ทสี่ มัคร (โดยวิธี
 ทดสอบทางข้อเขียน ปฏบิ ัติ หรอื สอบสมั ภาษณ ์ ทั้งน้แ ลว้ แต่กรณ)ี
 
 จ. การรับสมัคร
 1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง
 วันที่ 27 เมษายน 2555 ตามวันราชการ ในเวลา 08.30 – 15.00 น. ณ งานบรหิ ารทรพั ยากรมนุษยช์ ้นั M
 อาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-70
 2. ผ้สู มัครสอบต้องย่นื เอกสารพรอ้ มกบั ใบสมัครสอบ ดงั นี้
 2.1 ใบปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 2.2 สำเนาใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล
 2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 2.4 หลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 2.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
 จำนวน 1 รูป
 2.6 สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (เฉพาะเพศหญิง)
 2.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล (ถ้ามี)
 2.8 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท
 
 ฉ. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลมิ พระเกียรติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธเ ขา รบั การคัดเลือก ในวันที่
 1 พฤษภาคม 2555 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือดูทาง Internet ที่  www.hospital.tu.ac.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com