ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ตุ๊ก


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร รับผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์, ธุรการ (บัดนี้ - 3 พฤษภาคม 2555)

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 ที่อยู่ : เลขที่ 32/32 หมู่ที่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร.
 โทรศัพท์ : 0-3441-1021 โทรสาร 0-3442-9078
 
 
 เรื่อง : เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร รับผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์, ธุรการ (บัดนี้ - 3 พฤษภาคม 2555)
 ประกาศรับสมัคร : 25 เมษายน 2555
 รายละเอียด :  เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
 
 1. ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานกักขัง (ชาย)
 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
 - เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร
 
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านการควบคุม) สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ควบคุมตัวระหว่างรอการตรวจพิสูจน์ (ชาย)
 - มีทักษะการฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น และการให้ความร่วมมือช่วยเหลือให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
 - มีความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ บุคคล หรือสภาพแวดล้อมที่กดดันได้เป็นอย่างดี
 - มีศิลปะการสื่อสารจูงใจโดยใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อชักจูง หว่านล้อม โน้มน้าวบุคคลอื่น มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาในงานที่ปฏิบัติ
 - มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตนและเสียสละเวลาให้กับทางราชการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
 - มีความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงานอื่นได้
 
 ผู้ประสงค์ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0-3441-1021 โทรสาร 0-3442-9078 ในวันและเวลาราชการ)
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 1. รูปถ่ายหน้าตรงที่เห็นหน้าชัดเจน ขนาด 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย
 2. ใบปริญญาบัตร ใบประกาศนียบัตร พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
 3. ระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
 สำเนาเอกสารในข้อ 2. และข้อ 3. ต้องเป็นเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
 ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ (สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา) ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรคุณวุฒิที่รับสมัคร โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้จบการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ และเมื่อผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็ให้นำหลักฐานการศึกษาในข้อ 2. และข้อ 3. มายื่นอีกครั้งหนึ่ง
 4. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมสำเนาซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพศหญิง) อย่างละ 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ข้อ 2 โรคตามมาตรา 36 ข. (2)
 
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถ ูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com