ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ตุ๊ก


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับพนักงานประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
 
 เรื่อง : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับพนักงานประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1
 ประกาศรับสมัคร : 26 เมษายน 2555
 รายละเอียด :  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1
 
 1. เจ้าหน้าที่เทคนิค (ปฏิบัติงานกลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักบริหารกลาง)
 - วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างภาพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์
 - มีความรู้และประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เป็นอย่างดี
 
 2. นักวิชาการเงินและบัญชี
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 
 3. นักธรณีวิทยา
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี อุทกวิทยา ฟิสิกส์
 
 4. นักวิชาการเผยแพร่
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นใบสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน-4 พฤษภาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
 1) ให้ผู้สมัครสอบเปิดเว็บไซต์ การรับสมัครสอบแข่งขัน http://job.mict.go.th หัวข้อ ‘รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป’
 
 2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 
 3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ ขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้ทำการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง
 
 ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 
 4) ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบได้ 2 วิธี ดังนี้
 
 - ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินในข้อ (3) ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน-8 พฤษภาคม 2555 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย หรือ
 
 - ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่านทางระบบ KTB Online ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2555 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
 
 ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
 
 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ที่ http://job.mict.go.th หัวข้อ ‘พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ’
 
 5) การรับสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้นถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นในวันที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
 
 1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1x1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
 
 2. สำเนาปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร อย่างละ 2 ฉบับ
 
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาและประกาศนียบัตร หรือของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
 
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ- นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน ) เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
 
 สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า ‘สำเนาถูกต้อง’ ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร และให้ผู้สมัครนำเอกสารหลักฐานตั้งแต่ข้อ 1-5 ให้นำส่งใส่ซอง ขนาด A4 (9x12 นิ้ว) ปิดผนึกพร้อมทั้งเขียนเลขประจำตัวสอบและชื่อ-นามสกุล ที่หน้าซองไว้ด้วย อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานการสมัครสอบหรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิในการบรรจุแต่งตั้งหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 เว็บไซต์ : http://job.mict.go.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com