ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ตุ๊ก


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ. วิทยาเขตปัตตานี รับอาจารย์ (บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2555)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี
 ที่อยู่ : เลขที่ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
 โทรศัพท์ : 0-7333-1303, 0-7331-3928-45 ต่อ 1925, 1928
 
 
 เรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ. วิทยาเขตปัตตานี รับอาจารย์ (บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2555)
 ประกาศรับสมัคร : 02 พฤษภาคม 2555
 รายละเอียด :  ประกำศมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยตำแหน่ง อำจำรย์
 ..................................................................................................
 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครหรือ รับโอนบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อำจำรย์ จานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
 วุฒิปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิศวกรรมพอลิเมอร์ หรือวัสดุศาสตร์เน้น พอลิเมอร์
 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังนี้
 (ก) คุณสมบัติทั่วไป
 1) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 (ข) ลักษณะต้องห้ำม
 1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
 2) เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กาหนดใน กฎ ก.พ.อ.
 3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
 4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 5) เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 6) เป็นบุคคลล้มละลาย
 7) เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
 10) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 ผู้สมัครจะต้องรับรองคุณสมบัติตนเองว่าครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที
 อนึ่ง ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องไปทาการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจทางจิตวิทยา โดยผู้ที่มีผลการตรวจเป็นปกติจึงจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 3. ภำระงำน
 - สอนรายวิชาในหลักสูตรของภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 - ปฏิบัติงานวิจัย
 - ให้บริการวิชาการ
 - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 4. อัตรำเงินเดือน
 อัตราเงินเดือน 20,660 บาท และเงินนอกเหนือจากค่าจ้าง ดังนี้
 1) เงินสมนาคุณ กรณีเข้าร่วมโครงการพัฒนา ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ เดือนละ 5,000 บาท ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 2) เงินค่าตอบแทน จานวนเงิน 300,000 บาท กรณีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันในวิทยาเขตปัตตานีครบ 5 ปี และ ได้รับอนุมัติให้ได้รับเงินค่าตอบแทนจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 5. สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์
 พนักงานมหาวิทยาลัย พึงจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น
 1) ที่พักอาศัย
 2) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (พนักงานมหาวิทยาลัยสะสม 3% มหาวิทยาลัยสมทบ 3%)
 3) กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
 - ค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคมวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท/ปี โดยครอบคลุม บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร
 - ค่าเล่าเรียนบุตร (ได้รับครึ่งหนึ่งของข้าราชการ)
 4) กองทุนสวัสดิการ
 - เงินกู้ยืมเพื่อประกอบกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
 - เงินกู้ยืมเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
 - เงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
 - เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตร
 - เงินสงเคราะห์ครอบครัวและเงินบาเพ็ญกุศลศพ
 5) โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์
 6) โอกาสของบุตรที่จะมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ หรือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
 สงขลานครินทร์
 7) สิทธิในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ได้รับการเชิดชูเกียรติเช่นเดียวกับข้าราชการอื่น ๆ เป็นต้น
 
 6. ระยะเวลำกำรรับสมัคร
 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภำคม 2555
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 6 มิถุนายน 2555
 วันสอบคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ
 
 7. รำยละเอียดกำรคัดเลือก
 1) ให้จัดทา Research Proposal หัวข้อที่มีความสนใจและเกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่สมัครสอบ งบประมาณดาเนินการไม่เกิน 150,000 บาท การประเมินผลจะพิจารณาจากเนื้อหา ความคิด การนาเสนอ และความพร้อมที่จะเสนอ ขอรับทุน โดยให้ประยุกต์ใช้หัวข้อตามแบบเสนอขอทุนวิจัย ซึ่งสามารถ Download ได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/images/stories/mleft/d2/grant/bud/2556/v-1d.doc
 2) ให้ทดลองสอน เนื้อหาที่เกี่ยวข้องทางด้านพอลิเมอร์ ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 15 นาที
 3) สอบสัมภาษณ์วิชาการ
 
 8. สถำนที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร. 0-7333-1303, 0-7331-3928-45 ต่อ 1925, 1928 ส่วนผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร
 
 9. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในกำรสมัคร
 1) ใบสมัครจานวน 1 ชุด
 2) หนังสือแนะนาตัวผู้สมัคร หรือประวัติส่วนตัว (Resume) จานวน 1 ชุด
 3) สาเนาใบปริญญาบัตร และสาเนาใบแสดงผลการเรียนรายวิชา (Transcript) ทุกระดับการศึกษา อย่างละ 1 ชุด
 4) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ 1 ชุด
 5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ชุด
 6) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน 1 รูป (ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)
 7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
 8) ผู้ที่เป็นข้าราชการ จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอานาจสั่งบรรจุ เพื่อให้สมัครและยินดีให้โอนหากเป็นผู้ผ่าน การคัดเลือก ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอสงวนสิทธิ์ในการรับโอนเฉพาะกรณีที่มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์อนุมัติอัตราให้รับโอนแล้วเท่านั้น
 
 10. ขั้นตอนกำรรับสมัคร
 1) ให้ผู้สนใจสมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัคร โดยสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งทาง ไปรษณีย์
 2) เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะพิจารณาจากใบสมัครและติดต่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ ตรงตามที่ต้องการโดยตรงมาทาการคัดเลือก และจะแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และ รายละเอียดอื่น ๆ ในการคัดเลือกให้ผู้สมัครทราบต่อไป
 รายละเอียดเพิ่มเติม :  http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=15841

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com