ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 



หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ตุ๊ก


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับธุรการโรงเรียน (14 - 18 พฤษภาคม 2555)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
 ที่อยู่ : ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
 
 
 
 เรื่อง : สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับธุรการโรงเรียน (14 - 18 พฤษภาคม 2555)
 ประกาศรับสมัคร : 03 พฤษภาคม 2555
 รายละเอียด :  
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
 
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
 
 
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 6 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2835 ลงวันที่ 28 เมษายน 2552 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 2818 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 3210 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5663 ลงวันที่ 24 กันยายน 2553 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 1. กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน
 ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
 (1) งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ E - Office
 (2) งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อย (3) งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
 (4) งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
 (5) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 อัตราว่าง จำนวน 6 อัตรา
 - ปฏิบัติงานที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
 อัตราค่าจ้าง
 - อัตราค่าจ้างตามวุฒิปริญญาตรี อัตราจ้าง 9,140 บาท เงินช่วยการครองชีพชั่วคราว 5,860 บาท รวมเป็นอัตราจ้าง 15,000 บาท
 
 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครคัดเลือก
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
 
 3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ระหว่างวันที่ 14- 18 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
 3.2 เอกสารและหลักฐานการสมัครที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) ใบสมัคร ตามแบบใบสมัครที่กำหนด
 (2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 (3) คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการจบปริญญาตรี โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย
 (4) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ
 (5) ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน อย่างละ 1 ฉบับ)
 (6) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกายถึงวัน
 รับสมัคร
 ทั้งนี้ หลักฐานตามข้อ 2, 3, 4 ให้นำฉบับจริงมาประกอบด้วย และให้สำเนาภาพถ่ายหลักฐาน ทุกฉบับ โดยผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ
 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
 
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และทางเว็บไซด์ www.korat5.go.th
 
 5. วิธีการคัดเลือก และหลักสูตรการคัดเลือก
 5.1 การสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน มีหลักสูตรการคัดเลือก ดังนี้
 5.1.1 ความรู้ทั่วไป
 5.1.2 ความสามารถทางภาษาไทย
 5.1.3 ความสามารถในภาระงาน
 - งานธุรการ สารบรรณ
 - งานพัสดุ
 - งานข้อมูลสารสนเทศ
 - งานการประสานงาน
 - งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 5.1.4 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517
 5.1.5 ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
 5.2 การสอบสัมภาษณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จะดำเนินการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ ความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ ประสบการณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
 วัน เดือน ปี เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนน
 
 26 พฤษภาคม 2555
 09.30 – 11.30 น. สอบข้อเขียน 100 คะแนน
 13.00 น.เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
 
 ณ โรงเรียนด่านขุนทด
 
 6. เกณฑ์การตัดสิน
 เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลำดับคะแนนรวมจากสูงลงมา ในกรณีได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากได้คะแนน สอบข้อเขียนเท่ากัน ให้คณะกรรมการจับฉลาก
 
 7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 และทางเว็บไซด์ www.korat5.go.th โดยจะขึ้นบัญชีสำรองผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ทั้งนี้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
 
 8. การจ้างและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
 8.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสั่งจ้างตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับ
 ในรอบแรก จำนวน 6 อัตรา
 8.2 สำหรับการจ้างครั้งต่อไป กรณีมีตำแหน่งว่างภายหลัง จะประสานทางโทรศัพท์ และมีหนังสือ
 เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ที่จะได้รับการสั่งจ้างเป็นรายบุคคล ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
 8.3 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นอันยกเลิกกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 - ผู้นั้นไม่มารายงานตัว
 - ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การสั่งจ้าง
 - ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้างในวัน เวลาที่กำหนด
 - ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง
 อนึ่ง การจ้างอัตราจ้างดังกล่าวถือเป็นการจ้างอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่
 การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนดตามลำดับ
 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
 
 
 กำหนดการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
 
 
 ประกาศรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2555
 รับสมัคร วันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2555
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
 ดำเนินการคัดเลือก วันที่ 26 พฤษภาคม 2555
 ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
 รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 มิถุนายน 2555
 และส่งตัวปฏิบัติงาน

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         



หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com