ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ตุ๊ก


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มศว รับ อาจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล (บัดนี้ - 10 พฤษภาคม 2555)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ที่อยู่ : สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 5087
 
 
 เรื่อง : มศว รับ อาจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล (บัดนี้ - 10 พฤษภาคม 2555)
 ประกาศรับสมัคร : 03 พฤษภาคม 2555
 รายละเอียด :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล (1) 7-1913
 
 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1913
 
 สังกัด สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
 (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)
 
 อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 21,690 - 49,350 บาท
 
 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 13,750 บาท
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาดนตรีสากล สาขาดนตรีศึกษา สาขาดนตรีปฏิบัติ สาขาธุรกิจดนตรี สาขาดนตรีวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ภายใต้วุฒิที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากลภายใต้ชื่อวิชาเอกอื่น หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาดนตรีสากล สาขาดนตรีศึกษา สาขาดนตรีปฏิบัติ สาขาธุรกิจดนตรี สาขาดนตรีวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ภายใต้วุฒิที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากลภายใต้ชื่อวิชาเอกอื่น ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี
 
 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 
 ภาระงานผลิตบัณฑิต
 ผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถในการสอนกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งได้เป็นอย่างน้อย ดังนี้
 - กลุ่มวิชาทฤษฎีดนตรี
 - กลุ่มวิชาการประพันธ์ดนตรีและการเรียบเรียงดนตรี
 - กลุ่มวิชาดนตรีแจ๊ส
 - กลุ่มวิชาดนตรีปฏิบัติและการรวมวง
 - กลุ่มวิชาดนตรีธุรกิจ
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางดนตรี
 - กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา
 
 ภาระงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 1. หลังจากเข้ารับตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำแล้ว ต้องมีผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ตำรา เอกสารประกอบการสอน งานสร้างสรรค์ ภายใต้มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ต้องมีผลงานวิจัยที่เสนอในที่ประชุมทางวิชาการหรือได้รับการเผยแพร่ในสื่อที่มีกระบวนการกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 3. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและการเรียนการสอนหรือการพัฒนาความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
 ภาระงานอื่นๆ
 1. ต้องเข้าร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาฯ และคณะฯ
 2. ต้องปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัย คณะฯ และสาขาวิชาฯ มอบหมาย เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนากิจการนิสิตและเพื่อการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 3. ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตและรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
 
 เงื่อนไขการจ้าง
 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงาน และจัดหาบุคคลมาค้ำประกัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย ประกันสังคม ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จดทะเบียนแล้ว
 
 บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ไม่สำเร็จปริญญาเอกจะไม่มี การเพิ่มประสบการณ์ และสำหรับประสบการณ์จะคำนวณให้เฉพาะระยะเวลาหลังจากสำเร็จปริญญาเอกเท่านั้น
 
 กรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือกซึ่งอยู่ระหว่างการชดใช้ทุน หรือมีความประสงค์ขอเพิ่มประสบการณ์ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะและนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงประกาศผลการคัดเลือกและดำเนินการจ้างต่อไป
 
 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
 
 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที ่ 8 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลป กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา ก รุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 5087

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com