ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ตุ๊ก


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 จำนวน 17 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป ็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 จำนวน 17 อัตรา
 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 
 1. อาจารย์ สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตร เพื่อการท่องเที่ยว 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโทหรือเอก ด้านการท่องเที่ยว การบริการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 - ผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2. อาจารย์ สาขาการจัดการพืชสวนประดับ
 
 - วุฒิปริญญาโทหรือเอก ด้านวนศาสตร์อุทยาน และนันทนาการ การจัดการทรัพยากรเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 1. อาจารย์ สาขานิติศาสตร์ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขานิติศาสตร์
 
 คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนี้
 
 - ทำวิทยานิพนธ์ แผน ก. หากมีประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยสภาจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 - มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดม ศึกษา
 
 - มีใบอนุญาตว่าความ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 
 2. อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบ
 
 - วุฒิปริญญาเอก ด้านมัลติมีเดีย นวัตกรรมการออกแบบ การออกแบบกราฟิค การออกแบบนิเทศศิลป์ สื่อศิลปะและการออกแบบ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านการออกแบบ
 
 คณะวิทยาการจัดการ
 
 1. อาจารย์ สาขาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง และปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
 
 - มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 
 2. อาจารย์ สาขาหลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรม
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท ด้านการโรงแรม หรือที่เกี่ยวข้อง
 
 - หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 
 3. อาจารย์ สาขาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ การประชุมและนิทรรศการ
 
 - วุฒิปริญญาเอกหรือโท ด้านบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านการจัดการประชุมหรือนิทรรศการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 1. อาจารย์ สาขาคหกรรมศาสตร์
 
 - วุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 
 - หากมีประสบการณ์ในการสอนในระดับอุดมศึกษามาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2. อาจารย์ สาขาสาธารณสุขชุมชน 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุข หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
 - หากมีประสบการณ์ทางการสอนในระดับอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 3. อาจารย์ สาขาฟิสิกส์
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
 สายสนับสนุน
 
 1. นักภูมิทัศน์ สาขางานอาคารและสถานที่ การบริการ สำนักงานอธิการบดี
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม AutoCAD หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 
 - หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 - หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์คัดเลือกทหารมาแล้ว
 
 - เพศชาย
 
 2. นักวิเทศสัมพันธ์ สาขากองนโยบายและแผน
 
 - วุฒิปริญญาโท
 
 - มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
 3. หัวหน้าสำนักงาน เลขานุการ สาขาสำนักงานอธิการบดี
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย หรือภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 
 - มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาไทยในระดับดีมาก มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านงานสารบรรณ การใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 
 - มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
 
 4. นักวิชาการศึกษา สาขาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 - วุฒิปริญญาตรี ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลไม่ต่ำกว่า 2 รายวิชา
 
 - มีประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดตารางเรียนตารางสอนระดับอุดมศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.pkru.ac.th ของมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7621-1959, 0-7624-0474-7 ต่อ 132
 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์จดหมายลงทะเบียน EMS ได้ภายในวันสุดท้าย
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
 
 - ใบสมัครที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์
 
 - สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ และได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาสถาบันก่อนหรือวันสุดท้ายของการรับสมัคร
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 
 - รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาตำ (แต่งกายชุดสุภาพ หรือชุดครุยของมหาวิทยาลัย)
 
 - ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 1 เดือน
 
 - เพศชายให้แนบหนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหาร แบบ สด.34 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหารไปด้วย
 
 - สำเนา หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หลักฐานการผ ่านงาน ใบรับรองความรู้ความสามารถพิเศษ

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com