ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

โด


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส) เปิดรับสมัครสอบ ส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์,ส่วนเครือข่าย (7 – 16 ส.ค. 2556)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส) เปิดรับสมัครสอบ ส่วนปฏิบัติการคอมพ ิวเตอร์,ส่วนเครือข่าย (7 – 16 ส.ค. 2556)
 
 รายละเอียด» http://a.iqepi.com/10416 หรือ
 
 เลือกหน้า
 
 Share
 
 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส)เปิดรับสมัครสอบ 2556
 
 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง โดยปฏิบัติงานในฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ
 
 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
 เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
 —————————
 
 ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง โดยปฏิบัติงานในฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนดและมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดัง ต่อไปนี้
 
 คุณสมบัติทั่วไป
 •  มีสัญชาติไทย
 •  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 •  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
 ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
 สังกัด คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1. เพศชาย  อายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
 2. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์  หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องเรียนคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 3. มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.5
 4. มีความรู้การใช้งานโปรแกรม UNIX
 5. สามารถที่จะปฏิบัติงานเป็นรอบ (กะ) ตามที่ได้รับมอบหมายได้  ตลอด 24 ชม.  โดยไม่มีเงื่อนไข
 6. หากมีประสบการณ์ในด้านการใช้งานระบบของธนาคาร จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
 ส่วนเครือข่าย   1. เพศชาย  อายุไม่เกิน 25 ปี  (นับถึงวันรับสมัคร)
 2. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร    สาขาวิศวกรรมการผลิต
 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล    สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม
 สาขาวิศวกรรมการผลิต       สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ       สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ
 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง       สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
 สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง      สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
 3. มีเกรดเฉลี่ย  ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. สามารถที่จะปฏิบัติงานเป็นรอบ (กะ) ตามที่ได้รับมอบหมายได้  ตลอด 24 ชม.  โดยไม่มีเงื่อนไข
 5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในเขต กทม. และต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยไม่มีเงื่อนไข
 6. สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
 7. หาก มีประสบการณ์การทำงานด้านการติดตั้ง / ดูแล / แก้ไขปัญหาทางด้านโครงข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Network)      หรือมี    Certificate  ทางด้าน  Network จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 เอกสารประกอบการรับสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น
 
 กำหนดการรับสมัคร
 ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตาม ประกาศสามารถสมัครด้วยตนเอง ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2202 1847 และ 0 2202 1268 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง) เว้นวันหยุดราชการ
 
 ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 
 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 
 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
 
 วิธีการสมัครงานธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส) :
 
 เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 16 ส.ค. 2556
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
 สอบวันที่:   2556
 ประกาศผลสอบ:   2556

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com