ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 8 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

โด


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักฟิสิกส์รังสี 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักฟิสิ กส์รังสี 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์88/7 หมู่ 4 ซ.สถาบันบำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 
 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
 
 ชื่อตำแหน่ง : นักฟิสิกส์รังสี
 
 อัตราเงินเดือน : 21320 บาท
 
 ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
 
 จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางฟิสิกส์ หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ร่วมศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำปรับปรุงกฎ ระเบียบ คู่มือมาตรฐาน แนวปฏิบัติ ข้อบังคับความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี หรือการเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี เพื่อให้ได้ข้อมูล เอกสาร หรือวิธีการ ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 2.ช่วยปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี โดยติดตาม ตรวจสอบประเมินความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน บังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ยกเลิกใบอนุญาตสำหรับสถานปฏิบัติการทางรังสี เพื่อประกอบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย 3.รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานปฏิบัติการทางรังสี ทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีเครื่องกำเนิดรังสีเพื่อประกอบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีหรือการเตรียมความพร้อม ประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 4.ช่วยดำเนินการรับแจ้ง ติดตาม รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ทางรังสีเบื้องต้นของเหตุผิดปกติอุบัติเหตุทางรังสีและสร้างเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขภัยทางรังสี เพื่อประกอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางรังสี 5.ช่วยปฏิบัติงาน พัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานทางรังสีและกัมมันตภาพรังสีของประเทศ การบำรุงรักษามาตรฐาน การสอบเทียบและการให้การรับรองมาตรฐานทางรังสี การประเมินค่าปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำกับ ควบคุม ตรวจสอบการใช้วัสดุนิวเคลียร์ของประเทศและกิจกรรมด้านพลังงานปรมาณูในประเทศไทยตามพันธกรณีของสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง การติดตามตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ในการเฝ้าตรวจ วิเคราะห์ และประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีตามพันธกรณีของสนธิสัญญาต่าง ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานด้านรังสีและปฏิบัติงานตามพันธกรณี 6. ดำเนินการด้านการจัดระบบเอกสาร ระบบคุณภาพ กฎ ระเบียบ คู่มือ มาตรฐาน แนวปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีและสนับสนุนการกำกับความปลอดภัยทางพลังงานปรมาณู 7.ช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีและการสนับสนุน การกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของตนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8.วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 9. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 10. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 11. ให้บริการข้อมูล จัดเก็บข้อมูล รายงานผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ต่าง ๆ จากการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต หรือเพื่อประโยชน์ในงานบริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 12. ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในงานบริการข้อมูล 13. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้ 14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร :
 
 วันเปิดรับสมัคร วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com