ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

โด


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพั ทยา จำนวน 110 อัตรา (3-18 ธ.ค.56)

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา จำนวน 110 อัตรา (3-18 ธ.ค.56)
 ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา
 ฉบับที่ 420/56 ประจำวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม  2556
 ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา
             ด้วย เมืองพัทยามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ    เมืองพัทยา ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมือง พัทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1.ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
           1.1 ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ
                    ตำแหน่งของผู้มีคุณวุฒิ
                    ตำแหน่งที่รับสมัคร
 -          ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                          1          อัตรา
 -          ผู้ช่วยสถาปนิก                                                                2          อัตรา
 -          ผู้ช่วยวิศวกรโยธา                                                            2          อัตรา
 -          ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ                                       1          อัตรา
 -          ผู้ช่วยบรรณารักษ์                                                            2          อัตรา
 -          ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                                                      3          อัตรา
 -          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย               4          อัตรา
 -          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                                         2          อัตรา
 -          ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                                          2          อัตรา
 -          ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า                                                         2          อัตรา
 -          ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ                                                       1          อัตรา
 -          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                                    1          อัตรา
 -          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                                                    1          อัตรา
 
 
 ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 -           ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พยาบาล                                                  1          อัตรา
 -          แม่บ้าน                                                                          1          อัตรา
 -          พนักงานดับเพลิง                                                             8          อัตรา
 -          เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเล                                                    4          อัตรา
 -          นายท้ายเรือยนต์                                                             3          อัตรา
 -          พนักงานขับรถยนต์                                                          3          อัตรา
 -          ผู้ช่วยช่างไม้                                                                   1          อัตรา
 -          ผู้ช่วยช่างประปา                                                             1          อัตรา
 -          ผู้ช่วยช่างระบบไฟฟ้า                                                       1          อัตรา
 1.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 -          คนงาน                                                                          23        อัตรา
 -          พนักงานขับรถยนต์                                                         18        อัตรา
 -          พนักงานเทศกิจ                                                              10        อัตรา
 -          พนักงานดับเพลิง                                                             3         อัตรา
 -          พนักงานวิทยุ                                                                  1         อัตรา
 -          คนสวน                                                                         7         อัตรา
 -          คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ                                                1         อัตรา
 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 1. มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี ในวันรับสมัคร
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
 ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะ
 ต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเมืองพัทยา
 4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
 เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองใด
 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
 6. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะการกระทำผิดทางอาญา
 เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ
 8. ไม่เป็นข้าราชการหรือลุกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหรือลูกจ้างของ
 หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่ง ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง ถิ่นมายื่นด้วย
 เอกสารหลักฐานในการสมัคร
 (1)   ใบสมัครเข้าทำงาน (ขอรับได้ที่ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง)
 (2)   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) จำนวน 3 รูป
 (3)   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 (4)   สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 (5)   สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียบแสดงผลการเรียน(ฉบับภาษาไทย) จำนวน 1 ฉบับ
 (6)   สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 (7)   หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป (สำหรับตำแหน่ง ผู้มีทักษะ)
 ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมั ครพร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัคร ประเภทพนักงานจ้างตามภา รกิจ คนละ 100บาท  และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป คนละ 50 บาท ด้ว ยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้ น 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่         3 – 18 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชก าร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ ง กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3126 ตามวันและเวล าราชการ

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com