ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กทม. เปิดสอบ ขรก. ระดับ 1-2 บรรจุ 162 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ก.พ.50)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) ซึ่ งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) จ ะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเ ป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
 
 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
 
           1. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 จำนวน 42 อัตรา
 
           - วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ
 
           - ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ เคมี หรือ
 
           - ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ และผู้สมัครสอบต้องมีความสามารถในการขับรถยนต์ โดยมีใบอนุญาตขับรถยนต์ ชนิดที่ 2
 
           2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 จำนวน 67 อัตรา
 
           - วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) ทางพาณิชยการ หรือ
 
           - ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางพาณิชยการ
 
           3. เจ้าหน้าที่อนามัย 1 จำนวน 15 อัตรา
 
           - วุฒิประกาศนียบัตรทางการอนามัย หรือการพยาบาล
 
           4. ช่างสำรวจ 1 จำนวน 3 อัตรา
 
           - วุฒิประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ หรือ
 
           - ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางช่างก่อสร้าง
 
           5. นายช่างสำรวจ 2 จำนวน 24 อัตรา
 
           - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา
 
           - หรือได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาทางช่างก่อสร้าง ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือ
 
           - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
 
           6. เจ้าพนักงานการเกษตร 2 จำนวน 1 อัตรา
 
           - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการเกษตร เน้นสาขาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ ไม้ดอกไม้ประดับ
 
           7. เจ้าพนักงานธุรการ 2 จำนวน 10 อัตรา
 
           - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคทางบริหารธุรกิจ หรือได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทคนิคการอาชีพ ภาษาอังกฤษบริการ เทคนิคการอาชีพการสำนักงาน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือ
 
           - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบริหารธุรกิจ หรือได้รับอนุปริญญาทางบริหารธุรกิจ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยม ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 
 อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
 
           1. ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ดังนี้
 
           - ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 1 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.1 (ไม่ต่ำกว่าขั้น 4,880 บาท)
 
           - ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 2 ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.2 (ไม่ต่ำกว่าขั้น 6,220 บาท) ส่วนการจะให้ได้รับเงินเดือนในขั้นใดในอันดับนั้น ๆ ต้องเป็นไปตามการรับรองค่าคุณวุฒิของ ก.พ.และระดับตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ. 2548
 
           สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการกรุงเทพ มหานครหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น และมีความประสงค์จะขอย้าย หรือโอนโดยการสอบแข่งขัน อัตราเงินเดือนที่จะได้รับให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการย้ายหรือโอนโดยการสอบแข่งขันแล้วแต่กรณี
 
 วิธีการรับสมัครสอบ
 
           สนใจเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเปิดที่เว็บไซต์ http://www.bma.go.th หรือ http://www.cscbma.cjb.net หรือ http://www.thaiadmission.com หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันครั้งที่ 1/2550 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
 
 ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต
 
           (1) อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร
 
           (2) กรอกข้อความในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดแล้วทำการสมัครระบบจะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบให้โดยอัตโนมัติ เพื่อนำไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (3) พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette หรือ Flash drive เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
 
           (4) ในกรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัคร หรือบันทึกข้อมูลได้ ให้กลับไปค้นหาใบสมัคร เพื่อพิมพ์ใบสมัคร หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก ที่ปุ่มตรวจสอบใบสมัครที่สมัครแล้ว แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ
 
 ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
           (1) นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ ดังนี้
 
           - ตำแหน่งระดับ 1 ตำแหน่งละ 150 บาท
 
           - ตำแหน่งระดับ 2 ตำแหน่งละ 150 บาท
 
           (2) ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 25 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ต่อหนึ่งรหัสประจำตัวสอบ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมสอบเมื่อผู้สมัครสอบได้สมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสอบ ให้ผู้สมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน และให้นำใบสมัครไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ ในวันสอบข้อเขียน
 
 หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบข้อเขียน
 
           5.1 หลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ
 
           (1) ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวามือของใบสมัคร (รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยใช้กระดาษอัดภาพถ่ายโดยเฉพาะ)
 
           (2) บัตรประจำตัวประชาชน
 
           5.2 หลักฐานการศึกษาเพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่คุมสอบ
 
           - สำเนาวุฒิการศึกษาที่ระบุสาขาวิชาเอกที่ใช้สมัครสอบ เช่น อนุปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือวุฒิการศึกษาอื่น ๆ พร้อมสำเนาใบรายงานผล หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ และรับรองสำเนาเอกสารทุกหน้าด้วยตนเอง พร้อมเขียนชื่อตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้านขวามือ โดยผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550
 
           *** หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ 5.1 จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ
 
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน
 
           สำนักงาน ก.ก. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเฉพาะผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบถูกต้องแล้ว พร้อมวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันทางเว็บไซต์ http://www.bma.go.th หรือ http://www.cscbma.cjb.net หรือ http://exam.bma.go.th ในวันที่ 1 มีนาคม 2550 ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ในวันที่ 27 มีนาคม 2550 และกำหนดสอบข้อเขียน ในวันที่ 8 เมษายน 2550 ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ก. อาจเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลาข้างต้นได้ โดยจะแจ้งให้ทราบ ก่อนกำหนดเวลาดังกล่าว
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com