ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 8 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับ ปวช.-ป.ตรี 19 อ. (บัดนี้ถึง 28 ก.พ.50)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพน ักงานราชการประเภททั่วไป ดังต่อไปนี้
 
 ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
 
         1. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ อัตราว่าง จำนวน 9 อัตรา
 
         - ปฏิบัติงานในส่วนกลาง จำนวน 7 อัตรา (กองคลัง, สำนักทะเบียนธุรกิจ 4 อัตรา,สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ และสำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ) ปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จำนวน 2 อัตรา (สำนักงาน) พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแพร่ จังหวัดสระบุรี)
 
         - ค่าตอบแทน 6,740 บาท
 
         - สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาถึง 30 กันยายน 2551
 
         - ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานธุรการ การเงิน บัญชี และพัสดุ รับ-ส่ง และพิมพ์หนังสือราชการ ถ่ายเอกสารและจัดทำรายงาน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพณิชยการ เลขานุการ การตลาด และคอมพิวเตอร์
 
         2. เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ กลุ่มงานเทคนิค อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา
 
         - ปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดจำนวน 2 อัตรา (สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดภูเก็ต)
 
         - ค่าตอบแทน 6,740 บาท
 
         - สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 
         - ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาถึง 30 กันยายน 2551
 
         - ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานตรวจรับงบการเงินของนิติบุคคลรับคำขอจดทะเบียนและตรวจเบื้องต้นจัดทำหนังสือรับรองฯและบันทึกข้อมูลทาง ทะเบียน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
         - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด และคอมพิวเตอร์
 
         3. นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราว่าง จำนวน 8 อัตรา
 
         - ปฏิบัติงานในส่วนกลาง 2 อัตรา (สำนักกำกับดูแลธุรกิจ) ปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดจำนวน 6 อัตรา (สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพะเยาจังหวัดภูเก็ต จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดอุตรดิตถ์) ค่าตอบแทน 9,160 บาท
 
         - สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 
         - ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันทำสัญญาถึง 30 กันยายน 2551
 
         - ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีและงานที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
         ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2550 ในวันและเวลาราชการได้ที่ ห้อง 30605 ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (เฉพาะผู้ประสงค์ปฏิบัติงานส่วนกลาง) และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 9 จังหวัด (เฉพาะที่ประสงค์ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้น ๆ) ทั้งนี้ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สมัครได้คนละ 1 ตำแหน่งเท่านั้น
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
         (1) แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 ฉบับ
 
         (2) ปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร พร้อมระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครพร้อมสำเนาจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร กรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานดังกล่าวมายื่นได้ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครจำนวน 1 ฉบับ
 
         (3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5X2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 
         (4) บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
         (5) หลักฐานอื่น ๆ พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
         - ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 
         - ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
 
         - ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) หรือใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.43)
 
         (6) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 
         ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 ค่าธรรมเนียม
 
         - ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ ตำแหน่งละ 50 บาท
 
         - ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ตำแหน่งละ 100 บาท
 
         เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 
 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 
         ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
 
         กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะในวันที่ 16 มีนาคม 2550 ณ ที่ปิดประกาศ ชั้น 3 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่เปิดรับสมัครและเว็บไซต์ www.dbd.go.th
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com