ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมสรรพสามิต รับ ปวช.-ปริญญาตรี 47 อัตรา

กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช ั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ช่าง ไฟฟ้า และตำแหน่งช่างโยธา รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง และจำนวนตำแหน่งว่าง
 
           1. เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต อัตราค่าจ้าง 7,630 บาท จำนวน 30 อัตรา
 
          - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหาร ธุรกิจ บัญชี การคลัง
 
          - ควรเป็นเพศชาย
 
          2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้าง 7,630 บาท จำนวน 6 อัตรา
 
          - ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์
 
          3. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้าง 6,820 บาท จำนวน 5 อัตรา
 
          - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
          4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราค่าจ้าง 5,530 บาท จำนวน 3 อัตรา
 
          - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาชีพ 2) ทางพาณิชยการ และมีความรู้ความสามารถในการพิมพ์ภาษาไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ
 
          5. ช่างไฟฟ้า อัตราค่าจ้าง 5,610 บาท จำนวน 1 อัตรา
 
          - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางไฟฟ้ากำลัง
 
          6. ช่างโยธา อัตราค่าจ้าง 5,610 บาท จำนวน 2 อัตรา
 
          - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
 
 การรับสมัครคัดเลือก
 
          - กรมสรรพสามิตรับสมัครคัดเลือกทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เวลาตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป (ตลอด 24 ชั่วโมง) ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
          - รับสมัครคัดเลือกที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.job.excise.go.th หรือ http://www.excise.go.th และเลือกคลิกที่หัวข้อ "สมัครงาน Online"
 
       - ให้ผู้สมัครคัดเลือกกรอกข้อความในแบบฟอร์มใบสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะออกเลขประจำตัวสอบจำนวน 9 หลัก (เป็นรายตำแหน่ง)ให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดปุ่มสมัคร หากกดปุ่มสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก
 
          - ให้พิมพ์ใบสมัครคัดเลือกลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 ฉบับ หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำการบันทึกข้อมูลลงแผ่นดิสก์เกตต์ เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง ในกรณีเกิดความผิดพลาดไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครคัดเลือก หรือบันทึกข้อมูลลงในแผ่นดิสก์เกตต์ได้ ผู้สมัครคัดเลือกสามารถไปพิมพ์ใบสมัครคัดเลือก หรือบันทึกข้อมูลลงในแผ่นดิสก์เกตต์ใหม่ได้อีกแต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครคัดเลือกในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 
          - ให้จัดส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร ดังนี้
 
          (1)ใบสมัครคัดเลือกที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ
 
          (2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน1 ฉบับ จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือกได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550) มายื่นแทนก็ได้และในกรณีของผู้สมัครรายใดเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ให้นำระเบียนแสดงผลการเรียนของระดับ ปวส., ปวท. หรืออนุปริญญามาแสดง จำนวน 1 ฉบับ ด้วย
 
          (3) สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร หรือใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ (4) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ
 
          ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ด้วย พร้อมส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือยื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยระบุที่มุมซองด้านขวาล่างว่า (สมัครงาน) ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 โดยถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 
          - ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่าเป็นผู้ได้รับการตรวจเอกสารหลักฐานการสมัครที่ได้จัดส่งให้กรมสรรพสามิต หรือได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.job.excise.go.th หรือ http://www.excise.go.th และเลือกคลิกที่หัวข้อ "สมัครงาน Online" หากได้จัดส่งหลักฐานการสมัครแล้วแต่ไม่ปรากฏรายชื่อของตนเองโปรดแจ้งข้อมูลได้ที่ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ กรมสรรพสามิต ชั้น 3 หรือแจ้งทางโทรศัพท์ ที่ 0-2241-4775
 
          การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือกภาคภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กรมสรรพสามิตจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบวิธีการคัดเลือกในวันที่ 7 มีนาคม 2550 โดยสามารถตรวจรายชื่อได้ที่อาคารกรมสรรพสามิต ชั้น 3 หรือที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.job.excise.go.thหรือ http://www.excise.go.th และเลือกคลิกที่หัวข้อ "สมัครงาน Online"
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com