ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

สุประวีณ์


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2550

ประกาศจังหวัดจันทบุรี
 เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2550
 
 ด้วย จังหวัดจันทบุรี  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
 ราชการ     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3      เพื่อปฏิบัติงานตามกิจกรรมต่างๆ  ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ   2550  ทดแทนบุคคลลาออก
 บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ  ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้
 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุ
   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 จำนวน      1       อัตรา
 2. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
  -   คุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
  -    ผ่านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  หรือ
  -   ผ่านการอบรมเกี่ยวกับสายงานคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 หลักสูตร หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย  1  ปี
  -   มีความรู้ ความสามารถในการดูแลระบบเครือข่าย หรือดูแลระบบปฏิบัติงานWindow,UNIX หรือระบบ Internet  หรือสามารถพัฒนา Website  โดยใช้เครื่องมือ FrontPage หรือ Dream weaver  หรือชุดคำสั่งภาษา Html  ได้
  -   มีความคิดในการริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบดี
  -   มีบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ที่ดี
  -   มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  3. การรับสมัคร
  ให้ผู้ประสงค์จะคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี  ตั้งแต่วันที่   26  กุมภาพันธ์ 2550 – 9  มีนาคม  2550  ในวันและเวลาราชการ
 
 
 /4.เอกสาร...
 - 2 -
  4. เอกสารและหลักฐาน
  4.1 รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  1  รูป
  4.2 ใบสมัครตามแบบของกรมปศุสัตว์  ( ขอได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ) เขียนด้วยตัวผู้สมัครเอง  1  ชุด
 4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ
 4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ด้านหน้า – ด้านหลัง จำนวน   1   ฉบับ
 4.5 สำเนาใบสำคัญการเกณฑ์ทหาร  ( ถ้ามี )   จำนวน   1   ฉบับ
 4.6 ใบรับรองแพทย์ ( ตามแบบของกรมปศุสัตว์ )  ขอได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี  แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ข้อ30
 4.7 สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างน้อย 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ  วันที่  9  มีนาคม  2550
 5. กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก
 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกให้ทราบ  ในวันที่  13  มีนาคม  2550  ณ
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี  เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป
  6.   วัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก
  6.1 จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่  14  มีนาคม  2550      โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกมา รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์และเข้าคัดเลือกในวันที่   14  มีนาคม  2550   ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  6.2  ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามข้อบังคับ  โดยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
  7.   เกณฑ์การตัดสิน
  จะพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร ตามรายละเอียดแนบประกาศนี้เรียงตามลำดับคะแนนที่ได้
  8. ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือก
  กำหนดประกาศรายชื่อผลการคัดเลือก เพื่อทดลองปฏิบัติงาน ในวันที่ 16 มีนาคม 2550  ตั้งแต่เวลา  08.00 น. ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี  โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทดลองปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  19 – 23  มีนาคม  2550  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. และเมื่อผ่านการประเมินทั้งสองอย่างแล้วจะประกาศผลการบรรจุและแต่งตั้งให้ทราบ  ในวันที่  28  มีนาคม 2550  เวลา  08.30 น.และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  2  เมษายน  2550
 /9.การบรรจุ...
 - 3 -
  9. การบรรจุแต่งตั้งและการปฏิบัติงาน
    ผู้ผ่านการคัดเลือก  จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง ตามลำดับที่ประกาศรายชื่อการคัดเลือกได้ และบรรจุเข้าทำงานในอัตราดังกล่าว
                               ประกาศ    ณ  วันที่    20    กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2550
                                                                               
                  (นายกมล     ริมคีรี)
                                                             ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติราชการแทน
                                             ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com