ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานคุรุสภา รับ ปวช.-ตรี 20 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต ่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดั งต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือน
 
        ๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป อันดับ คส.๑ อัตราเงินเดือน ๗,๑๑๐ บาท
 
        - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์
 
        - มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
        ๒. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อันดับ คส.๑ อัตราเงินเดือน ๗,๑๑๐ บาท
 
        - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือวิทยาการจัดการ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
        ๓. ตำแหน่งนักวิชาการ อันดับ คส.๒ จำนวน ๑๐ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๔๐ บาท
 
        - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
        ๔. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อันดับ คส.๒ อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๔๐ บาท
 
        - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ หรือการวัดและประเมินผล
 
        - มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
        ๕. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคลปฏิบัติการ อันดับ คส.๒ อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๔๐ บาท
 
        - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา การบริหารงานบุคคล การจัดการทรัพยากร มนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารรัฐกิจ
 
        - มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
        ๖. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการอันดับ คส.๒ อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๔๐ บาท
 
        - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
        ๗. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ อันดับ คส.๒ อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๔๐ บาท
 
        - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา อักษรศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์
 
        - มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
        - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 
        ๘. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารนิเทศปฏิบัติการ อันดับ คส.๒ อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๔๐ บาท
 
        -วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ การศึกษา หรือครุศาสตร์ สาขาโสตทัศนศึกษา มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
        ๙. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ อันดับ คส.๒ อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๔๐ บาท
 
        - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การคลัง หรือเศรษฐศาสตร์การเงินและการบัญชี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
        ๑๐. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายปฏิบัติการ อันดับ คส.๒ อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๔๐ บาท
 
        - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางนิติศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
        ๑๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ อันดับ คส.๒ อัตราเงินเดือน ๑๐,๔๔๐ บาท
 
        - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติงานได้
 
 การรับสมัครสอบแข่งขัน
 
        กำหนดรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๑๙เมษายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถยื่นสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
 
        (๑) เข้าเว็บไซต์ http://www.ksp.or.th หรือ http://job.ksp.or.th หัวข้อ "สอบแข่งขันเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา"
 
        (๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 
        (๓) พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน ๒ แผ่น หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น เพื่อนำไปพิมพ์ภายหลัง
 
        - ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 
        - ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การรับสมัครสอบแข่งขันจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว
 
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบในตำแหน่งที่สมัครสอบ ดังนี้
 
        ๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป หรือเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑๓๐ บาท ประกอบด้วย
 
        - ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๑๐๐ บาท
 
        - ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท
 
        - ตำแหน่งนักวิชาการ หรือตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารนิเทศปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน ๒๓๐ บาท ประกอบด้วย
 
        - ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๒๐๐ บาท
 
        - ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓๐ บาท เมื่อสมัครสอบแข่งขันและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
        - ใบสมัครสอบแข่งขันที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ นิ้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน และนำมายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เฉพาะผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
 
 เงื่อนไขในการสมัครสอบแข่งขัน
 
        ๑. ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
 
        ๒. ในการสมัครสอบแข่งขันตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อความดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
 
        ๓. ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า ข้อความที่ให้ไว้ในใบสมัครเป็นจริงทุกประการและเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการคุรุสภาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันในภายหลัง ปรากฏว่าผู้สมัครสอบแข่งขันมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน หรือในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบแข่งขัน หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบแข่งขันนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครสอบแข่งขันไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะถือว่าผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน
 
        ๔. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันที่ได้รับรองคุณสมบัติตนเองไว้แล้วและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักอำนวยการ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และที่เว็บไซต์ http://www.ksp.or.th หรือ http://job.ksp.or.th หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และวัน เวลา และสถานที่สอบ"
 
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 
        ๑. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
        ๒. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ตำแหน่งนักวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารนิเทศปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
 
        ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน โดยจะตรวจข้อทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก่อน
 
        หากผู้สมัครสอบแข่งขันสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) แล้ว จึงจะดำเนินการตรวจข้อทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เมื่อผู้สมัครสอบแข่งขันสอบผ่านข้อทดสอบทั้ง ๒ ภาคแล้ว ให้เข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในภายหลัง ที่สำนักอำนวยการ ชั้น ๑ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และที่เว็บไซต์ http://www.ksp.or.th หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)" หรือ http://job.ksp.or.th
 
        ทั้งนี้ หลักฐานการสมัครที่ต้องนำมาในวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) มีดังนี้
 
        (๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน จำนวน ๑๓ หลักชัดเจน
 
        (๒) ใบสมัครสอบแข่งขันที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ส่วนหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) มีดังนี้
 
        (๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน จำนวน ๑๓ หลักชัดเจน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา อย่างละ ๑ ฉบับ
 
        (๒) ใบประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรแล้วแต่ตำแหน่งที่สมัครสอบ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ (หากเป็นของสถาบันการศึกษาในประเทศให้ใช้ฉบับภาษาไทย)
 
        (๓) ใบสมัครสอบแข่งขันที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ตามข้อ ๓.๔
 
        (๔) ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) คือ
 
        (๔.๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 
        (๔.๒) วัณโรคในระยะอันตราย
 
        (๔.๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 
        (๔.๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 
        (๔.๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง
 
        (๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีหลักฐานไม่ตรงกัน) จำนวน ๑ ฉบับ
 
        ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้องŽ และลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งระบุเลขประจำตัวสอบไว้ที่มุมด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
 
 เกณฑ์การตัดสิน
 
        ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
 
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 
        ๑. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาษาไทย ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
        ๒. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขัน แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะมีอายุเกิน ๒ ปี หรือก่อนมีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะให้การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้มีอายุครบ ๒ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี
 
        ๓. ผู้ใดซึ่งมีรายชื่อในประกาศการขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หากมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
 
        (ก) ขอสละสิทธิ์รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
 
        (ข) ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับตำแหน่งภายในเวลาที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุกำหนดโดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
 
        (ค) มีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
 
        (ง) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว
 
 การบรรจุและแต่งตั้ง
 
        ๑. ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่งโดยได้รับเงินเดือนในอัตราที่ระบุไว้
 
        ๒. ถ้าปรากฏภายหลังว่า ผู้สอบแข่งขันได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไป และมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการคุรุสภาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ตรงตามประกาศนี้ ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com