ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคลากร (บัดนี้ถึง 18 เม.ย.50)

ด้วยกรมทรัพยากรธรณี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
        ตำแหน่งนักธรณีวิทยา 3 จำนวน 3 อัตรา กองธรณีเทคนิค 1 อัตรา, สำนักทรัพยากรแร่ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,630 บาท
 
        - ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน
 
        - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี
 
        - สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครคัดเลือก ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
        สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากรธรณี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2550 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
        1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 
        2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบระเบียนการแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครด้วย
 
        3. สำเนาบัตรประชาชน
 
 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 
        ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการ สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร กรมทรัพยากรธรณีอาจไม่รับสมัครคัดเลือก
 
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
 
        ประกาศภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2550
 
 กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ดังนี้
 
        วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่ ห้องประชุม กรมทรัพยากรธรณี ชั้น 1 ตึกเพชร
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันคัดเลือก
 
        1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 
        2. ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2546) และปรับปรุงแบบใบรับรองแพทย์ โดยหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0703/1335 ลงวันที่ 5 กันยายน 2533
 
        3. สำเนาเอกสารสำคัญทางราชการ
 
        วิธีการคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 
        ซึ่งจะประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการคัดเลือก และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
 
        เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนเต็มไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 
        การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จะประกาศในวันที่ 23 พฤษภาคม 2550
 
 การขึ้นบัญชีคัดเลือกได้
 
        - การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนน โดยเรียงลำดับที่จากคะแนนสูงลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
        - การขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้คัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ผ่านการคัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้คัดเลือกได้โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้นในอัตราที่ ก.พ.กำหนด
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com