ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
รัฐสภา รับสมัครเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหลายอัตรา (บัดนี้ถึง 19 เม.ย.50)

คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ และแต่งตั้งให้ดำร งตำแหน่งต่าง ๆ ในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเ ลขาธิการวุฒิสภา (ครั้งที่ 1/2550)
 
         1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 จำนวน 23 อัตรา
 
         - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พณิชยการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ และมีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมคำนวณ และมีความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และภาษาอังกฤษนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ
 
         2. ช่างศิลป์ 1 จำนวน 1 อัตรา
 
         - วุฒิ ปวช. ทางวิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์
 
         3. ช่างไฟฟ้า 1 จำนวน 1 อัตรา
 
         - วุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ
 
         4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 จำนวน 1 อัตรา
 
         - วุฒิ ปวช. ทางพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ คอมพิวเตอร์
 
         5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 จำนวน 3 อัตรา
 
         - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ
 
         6. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 จำนวน 3 อัตรา
 
         - วุฒิ ปวส. ช่างยนต์ ช่างกล โรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์
 
         7. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 จำนวน 13 อัตรา
 
         - วุฒิ ปวส. ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือได้รับอนุปริญญาทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
 
         8. นายช่างศิลป์ 2 จำนวน 1 อัตรา
 
         - วุฒิ ปวส. ทางศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ จิตรกรรม หรือได้รับอนุปริญญาทางศิลปกรรม ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม
 
         9. เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป 2 จำนวน 1 อัตรา
 
         - วุฒิ ปวส. ทางพณิชยการ ที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต 10. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 จำนวน 3 อัตรา
 
         - วุฒิ ปวท. ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ
 
         11. นายช่างโยธา 2 จำนวน 2 อัตรา
 
         - วุฒิ ปวท. ทางเทคนิควิศวกรรม สำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา
 
         - วุฒิ ปวส. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา
 
         12. นายช่างเครื่องกล 2 จำนวน 1 อัตรา
 
         - วุฒิ ปวส. ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม
 
         13. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2 จำนวน 2 อัตรา
 
         - วุฒิ ปวส. ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างภาพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ การโฆษณา
 
         14. นิติกร 3 จำนวน 22 อัตรา
 
         - วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย
 
         15. ผู้สื่อข่าว 3 จำนวน 1 อัตรา
 
         - วุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคมศาสตร์
 
         16. วิทยากร 3 (สังคมวิทยา จิตวิทยา มานุษยวิทยา) จำนวน 1 อัตรา
 
         - วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมวิทยา จิตวิทยา มานุษยวิทยา
 
         17. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
 
         - วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
         18. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 จำนวน 1 อัตรา
 
         - วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์
 
         19. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3 (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา
 
         - วุฒิปริญญาตรี ทางพิธีการทูตหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ และอักษรศาสตร์ มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
 วิธีการสมัครสอบ
 
         สนใจเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2550 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 
         - เข้าไปที่เว็บไซต์ www.parliament.go.th หัวข้อ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หรือที่ http//job.parliament.go.th
 
         - กรอกข้อความในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวสอบ และแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ระดับ และไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ในระดับนั้น
 
         - ให้พิมพ์ใบสมัคร บัตรประจำตัวสอบ และแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้ทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette หรือ Flash drive เพื่อพิมพ์ในภายหลัง ในกรณีที่ผู้สมัครเลือกสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง ผู้สมัครจะได้รับจำนวนแบบฟอร์มการชำระเงินเท่ากับจำนวนตำแหน่งที่เลือกสมัคร ผู้สมัครจะต้องนำแบบฟอร์มชำระเงินทุกใบไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตามเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ 20 เมษายน 2550 ในเวลาทำการของธนาคาร จึงจะถือว่าการสมัครสมบูรณ์
 
         - ในกรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ให้กลับไปค้นหาใบสมัครเพื่อพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่ปุ่มตรวจสอบใบสมัครที่สมัครสอบ แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ ได้กรอกไว้ในใบสมัคร
 
         หากผู้สมัครมีข้อขัดข้องในการดำเนินการ ให้สอบถามได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ก.ร. อาคารทิปโก้ ชั้น 19 โทร. 0-2357-3100 ต่อ 3190-3192, 3188 ในวันและเวลาราชการ
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com