ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น คัดปวช-ป.เอก 49 อัตรา

ด้วยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเข้าทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 พนักงาน 49 อัตรา
 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 1.อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐานและภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น) (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โทขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา หรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ หรือมีผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ทำงานจริงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม
 
 2.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 -มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ในงานประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษา หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 -มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และทักษะการติดต่อสื่อสารดี
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นได้ดี
 
 3.เลขานุการคณะ (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 -มีประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษามากกว่า 2 ปีขึ้นไป
 -มีประสบการณ์ในการจัดการ วางแผนและพัฒนาหลักสูตร การเตรียมสื่อการสอน การติดต่อประสานงานกับอาจารย์ทั้งภายในและภายนอก
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม มีความเป็นผู้นำ
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีความรู้ในภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4.อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาโท) (5 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท-เอก สาขาจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา หรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ หรือมีผลงานวิจัย  หรือประสบการณ์ทำงานจริงในการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมและการผลิตและไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5.อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (5 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โทขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา หรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือมีผลงานวิจัย หรือประสบการณ์ทำงานจริงในอุตสาหกรรมสารสนเทศไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 สาขาพัฒนาการ
 
 6.หัวหน้างานขาย (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านการสอบเทียบ การทดสอบ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีความเข้าใจในงานเกี่ยวกับการสอบเทียบและทดสอบ
 -สามารถใช้ Computer ที่เกี่ยวข้องกับงานได้
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ถ้ารู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยจะเป็นประโยชน์มากขึ้น
 
 7.พนักงานรับ-ส่งเครื่องมือ (4 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 -วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 -มีประสบการณ์และความรู้ในงานสอบเทียบเครื่องมือวัดฯ
 -มีความรู้เรื่อง คอมพิวเตอร์ PC สามารถพิมพ์ดีดได้คล่อง
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควร
 -มีอัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี
 -มีทักษะทางช่าง และมีความละเอียดรอบคอบ
 
 8.พนักงานซ่อมบำรุง (4 อัตรา)
 -เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 -วุฒิ ปวช./ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาช่างเทคนิค
 -มีประสบการณ์  ความรู้ในงานซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน หรืออาคารชุด จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องได้บ้าง
 -มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีทักษะในงานบริการ
 
 9.พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิ  ปวส. สาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 -ผ่านงานด้านการจัดฝึกอบรมสัมมนาหรืองานอื่นในลักษณะที่ใกล้เคียง มีความรู้ ความสามารถใกล้เคียงกับตำแหน่ง อย่างน้อย 1 ปี
 -มีประสบการณ์ด้านงานดูแลอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา สื่อการเรียนรู้ สื่อการอบรมสัมมนา
 -มีความสามารถในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ เครื่องตัดต่อได้
 -ควรมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกระตือรือร้น
 -มีความรับผิดชอบ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 
 10.นักวิชาการอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 -มีประสบการณ์ในโรงงานผลิต มีความสามารถด้านการจับปัญหา และวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาได้ดี
 -สามารถออกต่างจังหวัดและเข้าโรงงานได้ มีประสบการณ์ในโรงงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Power point, Excel ได้
 -เขียน Proposal โครงการ และนำเสนองานโครงการได้
 -สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 
 11.หัวหน้างานบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่ (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 -มีประสบการณ์ด้านการจัดฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกระตือรือร้น
 -มีความรับผิดชอบสูง มีจิตใจบริการ ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 
 12.หัวหน้าแผนกสอบเทียบอุณหภูมิ (2 อัตรา)
 -เพศชาย อายุ 25-35 ปี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์) สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในงานสอบเทียบเครื่องมือวัดฯทางด้านอุณหภูมิและการสอบเทียบ สำหรับ ปวส. ประสบการณ์ 7 ปี หรือปริญญาตรี 5 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องได้ มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
 13.พนักงานสอบเทียบ (5 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)-ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 -มีประสบการณ์ความรู้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดฯ และมีทักษะทางช่าง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
 -มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีทักษะในงานบริการ
 
 14.ผู้จัดการฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -ผ่านการบริหารและการจัดการองค์การอย่างน้อย 5 ปี
 -ผ่านการบริหารงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
 -มีความรู้ในด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ ในอุตสาหกรรม
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี หรือหากสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 15.ธุรการการตลาด (2 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 -บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
 -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์ในธุรกิจเว็บไซด์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office, Internet, Email หากมีความสามารถด้าน Internet Programming จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี หากมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 16.WeB Master (2 อัตรา)
 -Bachelor's Degree in Computer Science, graphic design, Communication Art or related fields, but ability is more important than qualifications.
 -Minimum 3 years experience in web site maintenance
 -Fluent in one of the following programming language including html, PHP, JAVA, .NET and my SQL
 -Understanding in Web Marketing, Market Place is a plus
 -Creative, highly responsible, and independent
 -Attach recent work (Web, Programming, Etc.)
 
 17.หัวหน้างานเทคโนโลยีการเรียนรู้ (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดทำ ดูแล ระบบสารสนเทศ
 -ควรมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ใช้ได้
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานสูง
 สาขาสุขุมวิท
 
 18.พนักงานประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 -วุฒิปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 -สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 4 ขึ้นไป มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Ms.Word, Ms.Excel, Ms.Access) และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 -มีความยืดหยุ่นในวันเวลาทำงาน สามารถทำงานเสาร์-อาทิตย์ และเลิกงานหลังเวลา 21.00 น.ได้
 -รักงานบริการ และการติดต่อประสานงาน มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน ปฏิบัติงานที่สุขุมวิท
 
 19.พนักงานคอร์สภาษาญี่ปุ่น (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 -สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3 ขึ้นไป มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word และ Excel ได้คล่อง
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 
 20.กราฟิกดีไซเนอร์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
 -วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)-ปริญญาตรี  สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบพาณิชย์ศิลป์ กราฟิกดีไซน์ คอมพิวเตอร์อาร์ต หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านออกแบบสิ่งพิมพ์ จัดรูปเล่มอย่างน้อย 1 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Macintosh โปรแกรม Indesign, Photoshop, Illustrator ได้ดี
 -มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ สามารถทำงานเร่งด่วนได้ดี
 -ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบเว็บไซต์ เขียนภาพประกอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ผู้ใดสนใจร่วมงานกับทางสมาคมกรุณาส่งเอกสารเกี่ยวกับการสมัครงาน  รูปถ่าย และประวัติย่อ มาทาง e-mail : personneltpa@tpa.or.th หรือส่งจดหมายไปได้ที่ งานบริหารบุคคล สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร.0-2717-3000-29 ต่อ 255 หรือทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ http://www.tpa.or.th
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com