ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

สุประวีณ์


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่คณะฯ
 
 
 
 -----------------------------
 
 
 
 ด้วยโครงการปริญญาโททางการตลาดภาคภาษาอังกฤษ (MIM)  และห้องสมุด  
 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
 
 เพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่คณะฯ  จึงประกาศรับสมัครตำแหน่งที่สอบแข่งขัน คุณสมบัติ
 
 และพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร  เกณฑ์การสอบ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 ก.  ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
 1.   เจ้าหน้าที่ธุรการ    โครงการ MIM                วุฒิปริญญาตรี    1   ตำแหน่ง  
 
 2.   เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด                            วุฒิ ปวช.            1   ตำแหน่ง  
 
 
 
 ข.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
  1.  คุณสมบัติทั่วไป
 
 1.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา  7   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
 
      ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
 
 1.2 มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันตามที่คณะฯ กำหนด
 
 
 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
 2.1  เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการ MIM  จำนวน  1  ตำแหน่ง
 
 ท        เพศหญิง  อายุไม่เกิน 27 ปี
 
 ท        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
 
 ท        สามารถพูด  อ่าน เขียน  และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 
 ท        สามารถใช้เครื่อง PC และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้ดี
 
 ท        มีบุคลิกภาพ  และมนุษยสัมพันธ์ดี
 
 ท        สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเสาร์-อาทิตย์ได้
 
 
 
      -  ลักษณะงานที่จะมอบหมาย
 
 ท       ทำทะเบียน Profile พิมพ์เอกสาร จดหมาย  นักศึกษารุ่นที่ได้รับมอบหมาย
 
  ให้รับผิดชอบ
 
 ท       จดทะเบียนรายวิชาแต่ละภาค ประสานงานต่างๆ เช่น การชำระค่าธรรมเนียม
 
  การแจ้งจบ การขอใบรับรองผลการศึกษา ฯลฯ
 
 ท       สั่งซื้อตำรา แจก Textbook Handouts ให้นักศึกษาและอาจารย์
 
 ท       จัดสอบ จัดทำเกรด จัด Business Trip
 
 ท       งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -2-
 
 
 
 2.2  เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด  จำนวน  1  ตำแหน่ง
 
 ท        อายุไม่เกิน 30 ปี  บริบูรณ์
 
 ท        จบการศึกษาระดับ ปวช.  สายพณิชยการ
 
 ท        มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์  และสามารถพิมพ์ดีดได้
 
 ท        มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 
 ท        มีมนุษยสัมพันธ์ดี  และรู้จักการทำงานเป็นทีม
 
 ท        ปฏิบัติงานที่คณะพาณิชย์ฯ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
 
 
      -  ลักษณะงานที่จะมอบหมาย
 
 ท       บริการยืม - คืน และจัดเรียง หนังสือ สิ่งพิมพ์
 
 ท       ลงทะเบียนตรวจสอบ ทำป้าย หนังสือ วารสาร
 
 ท       จัดทำสถิติการใช้บริการ  สถิติการใช้สิ่งพิมพ์
 
 ท       งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 ค.  การสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน
 
 1.          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  
 
 
 
 กำหนดการ
  วัน เวลา
  สถานที่
 
 รับสมัคร
  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
 
 วันที่ 18 พฤษภาคม 2550
  ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่          
 
 ห้องสำนักงานเลขานุการ  
 
 ชั้น 1 คณะพาณิชย์ฯ
 
 มธ. ท่าพระจันทร์
 
 รายละเอียดการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ  
 
   
 
 สำหรับตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี
 
 1. สอบ SMART for Recruitment  
 
     - การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์  เวลาสอบ 60 นาที
 
     - การอ่านเชิงวิเคราะห์ เวลาสอบ 30 นาที
 
     - ภาษาอังกฤษ  เวลาสอบ 30 นาที
 
 2. สอบความรู้ความสามารถทางด้าน Computer
 
     (MS Word, Excel)  เวลาสอบ 60 นาที
 
 * ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมดินสอ 2B มาในวันสอบด้วย
 
   
 
 สำหรับตำแหน่ง วุฒิ ปวช.
 
 - สอบความรู้ความสามารถทางด้าน Computer
 
  (MS Word, Excel)  เวลาสอบ 60 นาที
 
   
   
 
 
 
 วันที่ 30 พฤษภาคม 2550
 
 เวลา 13.00 น.
 
 
   
 
 
 
 ณ   ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
 
 ตึกคณะพาณิชย์ฯ
 
 มธ. ท่าพระจันทร์
 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ
  วันที่ 13 มิถุนายน  2550
  ณ ห้องสำนักงานเลขานุการ
 
 คณะพาณิชย์ฯ  
 
 มธ. ท่าพระจันทร์
 
   
 
 
 
 
 
 
 -3-
 
 
 
 2.  ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง  ดังนี้
 
 ท        หลักฐานการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา  พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 
 ท        ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 
 ท        รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ  ถ่ายมาแล้ว
 
 ไม่เกิน 1 ปี  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป
 
 ท        หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)
 
 3.  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
 
      ผู้สมัครเข้ารับการสอบแข่งขันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครดังนี้
 
 ท        วุฒิ ปวช.                  ค่าธรรมเนียมการสอบ  20  บาท
 
 ท        วุฒิปริญญาตรี             ”                    ”       40  บาท
 
 
 
 ง.  สถานที่รับสมัคร
 
       ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ  สอบถามและยื่นใบสมัครที่  สำนักงานเลขานุการคณะฯ  
 
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ท่าพระจันทร์   โทร. 0-2613-2195,
 
 0-2623-5104  ในวันและเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.bus.tu.ac.th
 
 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่        เมษายน  พ.ศ. 2550
 
 
 
 
 
 
 
 (อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร)
 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารและระบบสารสนเทศ
 
 ปฏิบัติราชการแทนคณบดี
 
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com