ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สนง.ตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบสัญญาบัตร 120 อ. (24-28 เม.ย.50)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชก ารตำรวจผู้มีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งต ั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2550 ดังนี้
 
         1. ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัครพร้อมคุณสมบัติ ข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒิสูงกว่าปริญญาตรี เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งรองสารวัตร หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 120 อัตรา ดังนี้
 
         1.1 สายนิติกร ใช้อักษรย่อ สายสอบ คือ กม.1
 
         -วุฒิปริญญาโท ทางกฎหมาย หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 
         1.2 สายการเงินและงบประมาณ ใช้อักษรย่อ สายสอบ คือ กง.2
 
         - วุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ การบัญชี การคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์
 
         1.3 สายสารนิเทศ ใช้อักษรย่อ สายสอบ คือ สท.3
 
         - วุฒิปริญญาโท ทางโสตทัศนศึกษา นิเทศ ศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน ในกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติจัดสรรอัตราเพิ่มเติม กองบัญชาการศึกษาจะประกาศอัตราที่เปิดรับสมัครคัดเลือกเพิ่มเติมต่อไป หรืออาจเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกสำรองเข้ารับการฝึกอบรมตามอัตราที่อนุมัติเพิ่มเติมให้ต่อไปแล้วแต่กรณี
 
         วุฒิการศึกษาดังกล่าวต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.ตร. หรือ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว และถ้ามีวุฒิสูงกว่าที่กำหนดว่าจะนำมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
 
         ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนพิจารณาทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำผิดอาญา ให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ ส่วนการแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
         ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ที่อยู่ระหว่างรอเข้ารับการฝึกอบรม หรืออยู่ระหว่างการอบรม หรืออยู่ระหว่างรอการแต่งตั้งเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ไม่มีสิทธิสมัครสอบ
 
         สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ ทางราชการไม่รับสมัคร และไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก
 
 กำหนดวัน เวลา สถานที่รับใบสมัคร และการสมัคร
 
         1. รับใบสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันอังคารที่ 24-28 เมษายน 2550 ไม่เว้นวันหยุดราชการเวลา 08.30-16.30 น. ณ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา อาคาร 19 ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2205-2281, 0-2205-1602
 
         2. ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้เขียนใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง พร้อมทั้งสมัครและยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง (แต่งเครื่องแบบตามระเบียบ) ตั้งแต่ วันอังคารที่ 24-28 เมษายน 2550 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา อาคาร 19 ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 
         ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น.
 
         ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.
 
 กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ
 
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2550 ณ สถานที่ยื่นใบสมัครและทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.//rcm.edupolice.org
 
         ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและสำรอง ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2550 ณ สถานที่ยื่นใบสมัคร และทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www.rcm.edupolice.org
 
 เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก
 
         เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจขั้นตอนของการคัดเลือกให้ชัดเจน เพื่อ จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนตามประกาศนี้ก่อนการสมัครคัดเลือก ซึ่งต้องรับผิดชอบข้อความในใบสมัครและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่เกิดการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครยื่นเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง หรือไม่มายื่นหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือยื่นไม่ครบถ้วน หรือไม่มาดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกตามที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิในการเป็นผู้คัดเลือกได้ หรือสำรอง แล้วแต่กรณี และหากมีกรณีปลอม หรือใช้เอกสารปลอมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะถูกดำเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด
 
 วิธีการคัดเลือก
 
         กองบัญชาการศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในแต่ละสายงาน
 
 เกณฑ์การตัดสินและการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
 
         1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาเฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนวิชาเฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 
 เงื่อนไขในการแต่งตั้ง
 
         1. การแต่งตั้งและการรับอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด
 
         2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สาย กม.1 สาย กง.2 และสาย สท.3 จะได้รับสิทธิในการเลือกตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยเมื่อประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับการเลือกแล้ว ทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
 
         3. ผู้ได้รับการคัดเลือกเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรแล้วต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตามระยะเวลาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด จึงจะมีสิทธิขอรับการพิจารณาแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นได้
 
 คำเตือน
 
         1. กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการคัดเลือกในรูปคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในการสอบ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม จะถือว่าสอบตกทุกขั้นตอน และดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน
 
         2. ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบ ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2511 ให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ กำชับผู้บังคับบัญชาให้ลงโทษ โดยข้าราชการที่กระทำผิดวินัยกรณีทุจริตในการสอบ
 
 สถานหลัก
 
         3. ประกาศต่าง ๆ ของกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเกี่ยวกับการคัดเลือกครั้งนี้ จะติดไว้บริเวณสถานที่ที่กำหนดในประกาศนี้ และทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ htpp:/edupolice.org. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องสนใจติดตามและปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามที่ประกาศกำหนด
 
 ผนวก ก.
 
         เอกสารฉบับจริงและหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ต้องนำมาแสดงและยื่นกับเจ้าหน้าที่ ดังนี้
 
         1. ใบสมัคร (ท้ายประกาศนี้) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง (แต่งเครื่องแบบ) ขนาด 1 นิ้ว ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 3 รูป
 
         2. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
 
         3. ปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรจากผู้มีอำนาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
 
         4. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยด้วยตนเอง หรือจากสถานศึกษาที่สำเร็จได้ พร้อมสำเนา 3 ฉบับ
 
         5. หนังสือรับรอง (ท้ายประกาศนี้) จำนวน 1 ฉบับ
 
         6. ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
 
         7. หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
 
         ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นกับเจ้าหน้าที่ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงลายมือชื่อไว้ สำหรับเอกสารฉบับจริงจะคืนให้ทันที หากสูญหายเจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ
 
         สำหรับหลักฐานทุกฉบับที่ผู้สมัครยื่นไว้กับเจ้าหน้าที่ ถือเป็นเอกสิทธิของกองบัญชาการศึกษา ที่จะดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com