ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยฝึกงานญี่ปุ่นฟรี

ตามที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้รับมอบอำนาจจากสมาคมพัฒน าแรงงานระหว่างประเทศของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ประเ ทศญี่ปุ่น (Association for International Manpower  Developme nt of Medium and Small Enterprise, Japan : IMM) เพื่อจัดส่งค นไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยไ ด้มีโอกาสฝึกงานในต่างประเทศ (Learning by doing) และแสดงศักยภ าพของคนไทยในเรื่องการทำงาน ซึ่งกรมการจัดหางานและ IMM ประเทศญ ี่ปุ่นได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ป ุ่น ปี 2550 จำนวน 2 ครั้งแล้ว นั้น
 เพื่อให้การจัดส่งผู้ฝึกงานไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นในปี  2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ อธิบดีกรมการจัดหางาน จึงประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจัดส่งคนไทยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2550 ครั้งที่ 3 รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 คนไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น  อัตรา
   คุณลักษณะอาชีพและประเภทงาน
 IMM ญี่ปุ่นจะแจ้งลักษณะ/ประเภทงาน และจำนวนผู้ฝึกงานที่ต้องการในแต่ละรุ่นตามความประสงค์ของสถานประกอบการต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ที่ต้องการรับผู้ฝึกงานไทยเพื่อให้กรมการจัดหางานพิจารณาดำเนินการคัดเลือกตามข้อตกลงระหว่างกรมการจัดหางานกับ IMM ญี่ปุ่น
 
 คุณสมบัติของผู้ฝึกงาน
 -เป็นเพศชาย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 25 ปี ณ วันรับสมัคร
 -สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล (ช่างยนต์) สาขาเครื่องกลและซ่องบำรุง (ช่างกลโรงงาน) สาขาวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม) สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) และวิชาการก่อสร้าง (ยกเว้น สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเคหภัณฑ์ สาขาวิชาช่างโยธา และสาขาวิชางานสำรวจ)
 -ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักได้สัดส่วนกับกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 -พ้นภาระทางทหารแล้ว ณ วันรับสมัคร
 -ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย
 -มีความประพฤติไม่เสียหายและไม่เคยมีรายงานประวัติอาชญากรรม
 -ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศ
 -สายตาปกติ (ไม่สวมแว่นตา) และตาไม่บอดสี
 -สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันอาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างกระฝึกอบรมในประเทศไทยและระหว่างการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
 ระยะเวลาฝึกงานและค่าตอบแทนที่จะได้รับ
 -IMM ญี่ปุ่นจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพ-โตเกียว-กรุงเทพ)
 -IMM  ญี่ปุ่น  กำหนดระยะเวลาฝึกงานสูงสุด  3 ปี โดยผู้ฝึกงานจะต้องฝึกงานกับสถานประกอบการผู้รับผู้ฝึกงานที่ IMM จะให้เท่านั้น โดยได้ค่าตอบแทนระหว่างฝึกงาน ดังนี้
 
 (1) ในปีแรก (เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 12)  ผู้ฝึกงานแต่ละคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000  เยน และสถานประกอบการที่รับผู้ฝึกงานจะจัดเตรียมที่พัก การประกันภัย ค่าพาหนะระหว่างที่พักกับสถานที่ทำงาน และสาธารณูปโภคต่างๆ ไว้ให้
 
 (2)  ในปีที่ 2 และปีที่ 3 (เดือนที่ 13 ถึงเดือนที่ 36) ผู้ฝึกงานทางเทคนิคจะฝึกงานภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่น (ได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด) ระหว่างผู้ฝึกงานกับสถานประกอบการ แต่ผู้ฝึกงานจะต้องรับผิดชอบค่าที่พัก และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เอง
 
 (3) การประกันภัยระหว่างปีที่ 2 และปีที่ 3 เป็นไปตามกฎหมายญี่ปุ่นกำหนด
 
 (4) ผู้ฝึกงานที่สำเร็จการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินพิเศษจำนวน 600,000 เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย
 ค่าใช้จ่ายที่ผู้ฝึกงานรับผิดชอบ
 -ค่าโดยสาร ในระหว่างการฝึกอบรมก่อนเดินทาง
 -ค่าตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
 -ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 -ค่าวีซ่า
 -ค่าภาษีสนามบิน
 -ค่าเบี้ยประกัน และภาษีในช่วยปีที่ 2 และ 3 ตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด
 -ค่าอาหารระหว่างการฝึกงาน ตั้งแต่เดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น
 -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเดือนแรกในประเทศญี่ปุ่น
 หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัคร
 -ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
 -รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 -บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษาตามข้อ 2 (2) และหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ โดยเอกสารต้องถ่ายสำเนาเป็นกระดาษเอ 4 และผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 -ประวัติส่วนตัว
 -ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 ทั้งนี้ หากปรากฏว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที
 
 การรับสมัคร
 ให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ IMM ประเทศญี่ปุ่น  สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 12 ภายในกระทรวงแรงงาน ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 1-23 พฤษภาคม 2550 ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com