ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ก้อย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ


 
 ประกาศ
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ
 ----------------------------------------
  ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๑๔ อัตรา ดังนี้
  ตำแหน่งที่ ๑  เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา      
  ตำแหน่งที่ ๒  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา
  ตำแหน่งที่ ๓  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  ตำแหน่งที่ ๔  นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน ๒ อัตรา
  ตำแหน่งที่ ๕  นักวิชาการจัดสอบ จำนวน ๔ อัตรา  
  ตำแหน่งที่ ๖  นักวิชาการวิจัยและพัฒนา จำนวน ๒ อัตรา
  ตำแหน่งที่ ๗  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ อัตรา
 
 ๑. คุณสมบัติทั่วไป
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘  ดังนี้
  ๑.๑ มีสัญชาติไทย
  ๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
  ๑.๓ สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
  ๑.๔ มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ
       สถาบัน
  ๑.๕ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจหรือ
        หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
        (ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ เมื่อได้รับการคัดเลือก และ
        ประสงค์จะเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
        (องค์การมหาชน)  จะต้องลาออกจากราชการ)
  ๑.๖ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕(๓) (๔) หรือ (๕) แห่งแห่งพระราชกฤษฎีกา
        จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๘  ดังนี้
   ๑๕(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
   ๑๕(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
           สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   
 ๑๕(๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
            ท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรค  
            การเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
  ๑.๗ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน
 
 ๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งในแต่ละตำแหน่ง ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่ ๑  เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน  ๑ อัตรา
  ได้รับวุฒิทางการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  
  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-2 ปี ทางด้านงานพัสดุ  
  การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการ และสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  สำเร็จรูปในระดับดี
 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   อาทิเช่น การจัดซื้อจัดจ้าง  งานครุภัณฑ์/วัสดุ เป็นต้น
 
 ตำแหน่งที่ ๒  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน  ๑ อัตรา
  ได้รับวุฒิทางการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี/โท ทางด้านบริหารธุรกิจ  
  เศรษฐศาสตร์  บริหารรัฐกิจหรือรัฐประสาศนศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี
  ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-2 ปี ทางด้านการวิเคราะห์และวางแผนงาน จัดทำแผน
  งบประมาณ และสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในระดับดี
 
                    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  อาทิเช่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนดำเนินงาน และ
  แผนงบประมาณของสถาบันฯ  เป็นต้น
 
 ตำแหน่งที่ ๓  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
  ได้รับวุฒิทางการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ    
  ศึกษาศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และมีประสบการณ์ขั้นต่ำ  
  1-2 ปี ทางด้านบริหารจัดการ  การประสานงาน  และสามารถใช้งานโปรแกรม  
          คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในระดับดี
 
                   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  อาทิเช่น งานประสานและดำเนินการจัดประชุม/สัมมนา งาน  
                   เอกสารต่างๆ การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 
 
 ตำแหน่งที่ ๔  นักวิชาการวัดและประเมินผล จำนวน  ๒ อัตรา
  ได้รับวุฒิทางการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาโท/เอก สาขาการวัดและประเมินผลหรือ
  สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และมีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-2 ปี ทางด้านการวัดและ
  ประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา หรือมีประสบการณ์ในการวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน
  ต่างๆ การวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตร และการจัดทำพิมพ์เขียวข้อสอบหรือมีผลงานทาง
  วิชาการที่เกี่ยวกับเอกสาร เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ และมีความสามารถใช้
  โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล  เช่น SPSS และมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
  อ่าน/เขียนอยู่ในระดับดี
 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   อาทิเช่น การวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐาน  
         หลักสูตรการศึกษา  การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล  
         ทางการศึกษา เป็นต้น
 
 ตำแหน่งที่ ๕  นักวิชาการจัดสอบ จำนวน  ๔ อัตรา
  ได้รับวุฒิทางการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี/โท ทางด้านการศึกษา  การวิจัยและ
  วัดผล สถิติ การบริหารการศึกษา หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และมีประสบการณ์
  ขั้นต่ำ 1-2 ปี ทางด้านการศึกษา หรือมีประสบการณ์ในการจัดสอบ และมีความสามารถ      
                    ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในระดับดี  และมีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
                    ประมวลผลและจัดทำฐานข้อมูลและฐานเครือข่าย
 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  อาทิเช่น การวางระบบเครือข่ายการจัดสอบ จัดทำเอกสาร
  ประกอบการจัดสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และจัดทำฐานข้อมูลในการจัดสอบ
  เป็นต้น
 
 ตำแหน่งที่ ๖   นักวิชาการวิจัยและพัฒนา จำนวน ๒ อัตรา
   ได้รับวุฒิทางการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี/โท/เอก ทางด้านการวิจัยทางการศึกษา
            การวัดและประเมินผล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และมีประสบการณ์ขั้น ต่ำ 1-2 ปี  
            ทางด้านการงานวิจัยทางการศึกษา หรือมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารทาง          
            วิชาการ และมีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในระดับดี  และความรู้  
            ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล เป็นต้น
 
                      ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  อาทิเช่น การประมวลผลทางการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
                      ระบบการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา งานพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบ
                      และประเมินผล ประสานความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษากับหน่วยงาน  
                      ภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
 
 ตำแหน่งที่  ๗  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ อัตรา
  ได้รับวุฒิทางการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และ
  มีประสบการณ์ขั้น ต่ำ 2 - 3 ปี ทางด้านการเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน
  คอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถใช้
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี เป็นต้น
 
                    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  อาทิเช่น การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ การวางระบบ
                    เครือข่ายการจัดสอบ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และจัดทำฐานข้อมูลและฐาน
                    เครือข่ายในการจัดสอบ เป็นต้น  
                                                                                                                                 
 ๓. กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครและค่าสมัคร                    
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลด (Download)  ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th  หรือขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๓๕  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๐  ถึง วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.และภาคบ่ายในเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ  พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัคร  ดังนี้
  ๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน  ๒  รูป
  ๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
  ๒.๓ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง        
  ๒.๔ วุฒิบัตรทางการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา
                          อย่างละ ๑ ฉบับ
  ๒.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
  ๒.๖ เงินค่าสมัครสอบตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท (เงินค่าสมัครเมื่อจ่ายแล้วจะไม่ได้รับคืน
                          ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
 
 ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐  ทางเว็บไซต์ของสถาบัน  www.niets.or.th  และทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๓๕ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 
 
 
 ๕. วิธีการคัดเลือก
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  และการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  (สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนเท่านั้น)
 
 ๖. เกณฑ์การคัดเลือก
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนจากการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ตามข้อ ๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  จึงจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ
 
 ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  สถาบันทดสอบทางการศึกษาห่าชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ทางเว็บไซต์ของสถาบัน  www.niets.or.th และทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๓๕ เขต ราช-เทวี กรุงเทพฯ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสุดสิ้นไป เมื่อการคัดเลือกครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่ง ที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
 
 
 
 
              ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๗     กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๐
 
 
  (ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  จามราน)
  ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
 
 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 โทรศัพท์  ๐-๒๒๑๙-๒๙๙๑-๕ ต่อ ๘๐๖ ,๘๐๕ ,๕๐๔
 โทรสาร    ๐-๒๒๑๙-๒๙๙๖
 ทางเว็บไซต์   http://www.niets.or.th  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com