ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
แพทยศาสตร์ศิริราช คัดม.3-ป.ตรี 11 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุ คคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว โด ยมีรายละเอียดดังนี้
 
   พนักงานมหาวิทยาลัย
 1.นักเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 -หากมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ระบบคุณภาพ เช่น ISO15189ฯ
 
 2.นักวิชาการอาชีวบำบัด ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางคหกรรมศาสตร์ อาชีวบำบัด กิจกรรมบำบัด
 -หากมีประสบการณ์ด้านอาชีวบำบัดและด้านจิตเวชจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ใฝ่รู้ ทำงานเป็นทีม ตัดสินแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 
 3.นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลัง สำนักงานคณบดี (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint และสามารถใช้ Microsoft Visio ได้ด้วย
 ตำแหน่งที่ 1-3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2550
 
 4.นักวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -วุฒิปริญญาเภสัชศาสตร์บัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี สาขาชีวเคมี สาขาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 ตำแหน่งที่ 4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2550
 
 5.เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน (1 อัตรา)
 -เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 28 ปีนับถึงวันรับสมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 ตำแหน่งที่ 5 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2550
 
 ลูกจ้างชั่วคราว
 1.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาชีวเคมี (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือช่างอุปกรณ์การแพทย์
 -มีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานธุรการ) ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 -หากมีประสบการณ์ด้านร่างโต้ตอบจดหมาย บันทึกรายงานการประชุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ได้ และมนุษยสัมพันธ์ดี ใฝ่รู้
 
 3.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานธุรการ) สาขาเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 -หากมีประสบการณ์ด้านการพยาบาล ประชาสัมพันธ์ งานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4.นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ เอกอาหารและโภชนาการ สาขาโภชนวิทยา
 -มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านโภชนาการในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผ่านการฝึกงานในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ
 -หากมีประสบการณ์ด้านอาหารและโภชนาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความชำนาญด้านอาหารและโภชนาการ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint, Internet ได้
 ตำแหน่งที่ 1-4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2550
 
 5.คนงาน (1 อัตรา)
 -เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 -วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 ตำแหน่งที่ 5 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2550
 
 6.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา)
 -เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านบัญชี
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 ตำแหน่งที่ 6 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2550  
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัคร หรือส่งประวัติส่วนตัวโดยรายละเอียดพร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ (ห้องที่ 3) ตึกอำนวยการ ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ในวันและเวลาราชการ  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com