ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 ตำแหน่ง  ตั้งแต่บัดนี้-31 ส.ค.2550

        ด้วย ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุ ฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็ นพยาบาลวิชาชีพ สังกัด แผนงานบริการทางการแพทย์ โดยมีรายละเอีย ด ดังนี้
 
 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
           ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามระเบียบศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ดังนี้
    1. มีสัญชาติไทย
    2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
    3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
    4. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
    5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
    6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
    7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
    8. ไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง
    9. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพนักงานหรือพักราชการ
   10. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
   11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย
 
 2. ตำแหน่ง/จำนวน/ลักษณะงานที่รับผิดชอบ/คุณสมบัติที่รับสมัคร
    1. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยใน)         จำนวน  1  อัตรา
 คุณสมบัติเบื้องต้นที่รับสมัคร :
           1. สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
           2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
           3. ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
    คุณสมบัติเฉพาะ :
           1. ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์เฉพาะทางหอผู้ป่วยใน หรือดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านงานบริหาร
           2. ถ้าสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณากรณีพิเศษ
    2. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด)         จำนวน  1  อัตรา
 คุณสมบัติเบื้องต้นที่รับสมัคร :
           1. สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
           2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
           3. ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
    คุณสมบัติเฉพาะ :
           1. ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์เฉพาะทางผู้ป่วยมะเร็ง หรือดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านงานบริหาร
           2. ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
           3. ถ้าสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณากรณีพิเศษ
    3. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ (ด้าน Urgent Room)         จำนวน  1  อัตรา
 คุณสมบัติเบื้องต้นที่รับสมัคร :
           1. สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
           2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
           3. ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
    คุณสมบัติเฉพาะ :
           1. ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์งานห้องฉุกเฉิน หรือการพยาบาลวิกฤต ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านงานบริหาร
           2. ถ้าสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณากรณีพิเศษ
    4. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ (Central Supply)         จำนวน  1  อัตรา
 คุณสมบัติเบื้องต้นที่รับสมัคร :
           1. สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
           2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
           3. มีความรู้พื้นฐานทางการพยาบาลผ่าตัด และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ภายในโรงพยาบาล
    คุณสมบัติเฉพาะ :
           1. ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
           2 ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์งานหน่วย Central Supply ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านงานบริหาร
           3. ผ่านการอบรมหลักสูตรการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเฉพาะทาง
           4. ถ้าสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณากรณีพิเศษ
    5. ตำแหน่ง  Case Manager Nurge         จำนวน  1  อัตรา
 คุณสมบัติเบื้องต้นที่รับสมัคร :
           1. สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสำเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตทางด้าน Health Education หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
           2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
    คุณสมบัติเฉพาะ :
           1. ได้รับการอบรม Case Manager มีความรู้การดูแลทางคลินิก และทักษะทางเศรษฐศาสตร์
           2. ประสบการณ์การทำงานดูแลผู้ป่วยมะเร็ง หรือทางด้านจิตสังคม หรือการดูแลการพยาบาลผู้ใหญ่
    6. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลหน่วยวิกฤต)         จำนวน  1  อัตรา
 คุณสมบัติเบื้องต้นที่รับสมัคร :
           1. สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
           2. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
    คุณสมบัติเฉพาะ :
           1. ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
           2. ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์เฉพาะทางสาขา หรืองานหน่วยวิกฤต ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านงานบริหาร
           3. ถ้าสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณากรณีพิเศษ
    7. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ (ด้านคุณภาพ)         จำนวน  1  อัตรา
 คุณสมบัติเบื้องต้นที่รับสมัคร :
           1. สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
           2. สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้อง
           3. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
    คุณสมบัติเฉพาะ :
           1. ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
           2. ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์เฉพาะทางสาขา ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
           3. ผ่านการอบรมด้านคุณภาพ
    8. ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ (ด้านศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต)         จำนวน  1  อัตรา
 คุณสมบัติเบื้องต้นที่รับสมัคร :
           1. สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
           2. สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้อง
           3. ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
    คุณสมบัติเฉพาะ :
           1. ปฏิบัติพยาบาลเต็มเวลา การพยาบาลเต็มเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
           2. ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 8 ปี
           3. ผ่านการอบรมด้านจิตสังคม การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
 
 3. อัตราเงินเดือน
           อัตราเงินเดือน จะพิจารณาตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
 
 4. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
           สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าทางราชการ
 
 5. เอกสารและหลักฐาน
           เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในการสมัครมีดังนี้
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้วพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่าย จำนวน 1 รูป)   จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษา หรือมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร   จำนวน 1 ฉบับ
 3. หนังสือสำคัญรับรองคุณวุฒิ   จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว   จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ฉบับ
 6. ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครสอบในข้อ 2 หรือ 3 ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) และ ใบสด.8 หรือใบสด.9 หรือใบสด.43 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)   จำนวน 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองการทำงานจากที่เดิม ระบุอัตราเงินเดือน (ถ้ามี)   หน่วยงานละ 1 ฉบับ
           เอกสารในข้อ 2 ถึง 7 ให้รับรองสำเนาและลงลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง
 
 6. การสมัคร
    วิธีที่ 1 สมัครด้วนตนเอง :     ฝ่ายการแพทย์ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น 9 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
    วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์ :     ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน ส่งที่ ...
           งานบริหารทรัพยากรบุคคล
           ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
           อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น 9
           ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
           เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 
 7. ขั้นตอนและกำหนดการรับสมัคร คัดเลือก
    1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เวลา 09.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ  ตั้งแต่วันประกาศ - 31 สิงหาคม 2550
    2. สมัครทางไปรษณีย์ (ศูนย์ฯ จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์)  ตั้งแต่วันประกาศ - 31 สิงหาคม 2550
           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก, สอบสัมภาษณ์ (อาจมีการทดสอบข้อเขียน หรือภาคปฏิบัติในบางตำแหน่งงาน), ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์   จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 
 8. สถานที่รับสมัคร/สอบ/ประกาศผลการคัดเลือก
    สถานที่รับสมัคร/ประกาศผล :
           - ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง (ฝ่ายการแพทย์) อาคารวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ชั้น 9 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
           - ลงประกาศผลการสอบ ณ เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง www.cccthai.org
    สถานที่สอบสัมภาษณ์ :
           - จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
    สอบถามรายละเอียด :
           - โทรศัพท์ 0-2574-0622 (อัตโนมัติ 12 เลขห มาย) ต่อ 3946 ,โทรสาร 0-2984-8677

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com