ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 6 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

Klang


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
รับสมัครสอบ บรรจุรับราชการพนักงานส่วนตำบล61อัตรา10-28กันยายน50

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา
 เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ( ภาค ข )  
 และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค )  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล
 ประจำปี พ.ศ. 2550
 ***********************
 
 
                    ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา   จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ( ภาค ข )  และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค )  เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล   ประจำปี   พ.ศ.  2550    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดสงขลาร้องขอให้ดำเนินการแทน
                    ฉะนั้น   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  13  มาตรา  14  มาตรา 15  และมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล   ลงวันที่  19  พฤศจิกายน   2545  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน  และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา  ครั้งที่   7/2550   เมื่อวันที่   25  กรกฎาคม  2550  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล   ในตำแหน่งต่าง  ๆ  ดังนี้
                    1.  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน  และเงินเดือนที่จะได้รับ
                         1.1 ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน   จำนวน    10    ตำแหน่ง       61    อัตรา  
                               ก.  สายงานเริ่มต้นจากระดับ  1
                                           (1)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  1    จำนวน    3  อัตรา
                                           (2)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ  1      จำนวน    3  อัตรา  
                                           (3)  ตำแหน่งช่างโยธา  1             จำนวน    7  อัตรา
                               ข.  สายงานเริ่มต้นจากระดับ  2
                                           (1)  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  2 จำนวน    2  อัตรา
                                           (2)  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  2   จำนวน    7  อัตรา
                                           (3)  ตำแหน่งนายช่างโยธา  2       จำนวน  14  อัตรา
                               ค.  สายงานเริ่มต้นจากระดับ  3
                                           (1)  ตำแหน่งบุคลากร  3              จำนวน    5  อัตรา
                                           (2)  ตำแหน่งนิติกร  3                  จำนวน  14  อัตรา
                                           (3)  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  3   จำนวน    3  อัตรา
                                           (4)  ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน  3     จำนวน    3  อัตรา
                        1.2 อัตราเงินเดือน รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ผนวก ก.)
                   
                   2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
                        ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ  ดังนี้
                        2.1  คุณสมบัติทั่วไป     ผู้ที่จะเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  ตามข้อ  6   แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา  เรื่อง   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล   ลงวันที่    19  พฤศจิกายน  2545   ดังต่อไปนี้
                               (1)  มีสัญชาติไทย
                               (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
                               (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                               (4)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
                               (5)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ  จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ( ก.อบต.) กำหนด  ดังนี้
                                           (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                                           (ข)  วัณโรคระยะอันตราย
                                           (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                                           (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                                           (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง
                                (6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน   ส่วนตำบล   ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  หรือตามกฎหมายอื่น
                                (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม    
                                (8)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง  หรือ  เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                                (9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                                (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  
                                (11)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                                (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  
 ตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
                                (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล    ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
                                (14)   ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 
                                 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล  ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  6  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา (ก.อบต. จังหวัดสงขลา)    อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบลได้ในกรณี  ดังนี้        
                                          (1)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6  (7) , (9) ,(10)  หรือ  (14)
                                          (2)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6  (11) , (12)  ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการ เกินสองปีแล้ว  และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
                                          (3)  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ  6 (13)  ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้วและมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
                        2.2  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง    ผู้สมัครสอบตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ       เฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น  ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลากำหนด  แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้   (ผนวก  ก.)      
                                - สำหรับพระภิกษุ  หรือสามเณร  ไม่สามารถสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลได้  ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2501  และตามความในข้อ  5  ของคำสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  17  มีนาคม  2538
                                - ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน  ในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่  ซึ่งใช้คุณวุฒิเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่  จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ  ให้มาสมัครสอบแข่งขันได้
                        2.3  ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบ  
             
                  3.  การรับสมัครสอบ
                        3.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่  10 – 28  กันยายน  2550  ตลอด  24  ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ตามขั้นตอนดังนี้
                               (1)  เปิดเว็บไซด์  http://job.sk-local.go.th
                               (2)  กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน  ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด  ระบบจะออก เลขประจำตัวสอบ และแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  ให้โดยอัตโนมัติ
                               (3)  พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A 4   จำนวน  2  แผ่น  หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น  ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File )  ลงในสื่อบันทึกข้อมูล  เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette)  เป็นต้น
                                      ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้  ให้ผู้สมัครเข้าไปพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง  แต่จะแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้        
                                      3.2  นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน – 1 ตุลาคม 2550 ภายในเวลาทำการของธนาคาร  การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว
                                      3.3  ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ  ประกอบด้วย
                                              (1)  ค่าธรรมเนียมการสอบ
                                                    - สายงานเริ่มต้นจากระดับ  1  และระดับ  2  จำนวน  100  บาท
                                                    - สายงานเริ่มต้นจากระดับ  3  จำนวน  200  บาท
                                              (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต   จำนวน    30  บาท            
                                                     ค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้  เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว  เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด  เนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต  จึงจะจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริตนั้น  
                                      3.4  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต  ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ  ถ่ายไม่เกิน  1  ปี  ขนาด   1  นิ้ว    ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน  และนำมายื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
 
                  4.  เงื่อนไขการสมัครสอบ
                       4.1  ผู้สมัครสอบ  สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
                       4.2  ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง  1 ตำแหน่ง    เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
                       4.3  ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบในข้อ 2.2  และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ  ภายในวันปิดรับสมัครสอบ  คือวันที่   28  กันยายน  2550  ทั้งนี้  การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด  จะถือตามกฎหมาย  กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
                       4.4  การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น  ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  ดังนั้น  หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ  อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  137  
                       4.5  ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ  หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือ ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ   คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา  จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็น   ผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
 
                5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  วัน เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  ดังนี้
                    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน  วัน  เวลา  สถานที่สอบ   และระเบียบเกี่ยวกับ     การสอบ   จะประกาศให้ทราบ  ณ  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  และทาง http://www.sk-local.go.th หรือ http://job.sk-local.go.th ภายในวันที่  1 พฤศจิกายน  2550
 
                6. หลักฐานที่ต้องแสดงในการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ( ภาค ข )
                    6.1   ใบสมัครในข้อ  3.4
                    6.2  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เท่านั้น  ซึ่งปรากฏเลขประจำตัวประชาชน  13  หลักชัดเจน        
 
                7.  หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
                     หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น  2  ภาค
                     7.1  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  (ภาค ข )  (คะแนนเต็ม  200  คะแนน)
                             ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน  (ปรนัย) รายละเอียดเพิ่มเติมตาม  ผนวก  ข        
                     7.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( ภาค ค)  (คะแนนเต็ม   100  คะแนน)
                            ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ   และ จากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ  เช่น  ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ    ความสามารถ   ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์   ทัศนคติ  จริยธรรมและคุณธรรม   การปรับตัวการเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น
 
               8.  เกณฑ์การตัดสิน
                    8.1  ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)  ตามเกณฑ์การตัดสินไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60   จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค)
                    8.2  การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่า  ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง  (ภาค ข )  และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค )  ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60          
 
               9.  หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( ภาค  ค. )
                    9.1  ใบสมัครในข้อ  3.4
                    9.2   สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) และสำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สมัครสอบ  อย่างละ  2  ฉบับ  (รวม  4  ฉบับ )  
                            ทั้งนี้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ของสถาบันการศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย  กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ  เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่   28  กันยายน  2550
                    9.3   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ    จำนวน  1  ฉบับ
                    9.4   สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1 ฉบับ        
                    9.5   หลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับจริง)  พร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ
                    9.6  ใบรับรองแพทย์ปริญญา   ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด     ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1   เดือน   นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย   จำนวน    1   ฉบับ   ได้แก่
                            (ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                            (ข)  วัณโรคระยะอันตราย
                            (ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
                            (ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ
                            (จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง
                     9.7  หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ  อนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้ภายในวันที่ที่สมัครสอบ  ในกรณีที่ผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่ง    ที่ผู้สมัครสอบดำรงอยู่  และ
 ใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกันกับตำแหน่งที่ผู้สมัครสอบดำรงอยู่
                     9.8   สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว ,  ชื่อสกุล (ถ้ามี) เป็นต้น  จำนวน   1  ฉบับ
                              สำเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิดตามข้อ  9.2   ถึง ข้อ  9.8  ให้ใช้กระดาษขนาด A 4 เท่านั้น  และเขียนคำรับรองว่า  “ สำเนาถูกต้อง ”  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับ  และระบุเลขประจำตัวสอบไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
 
              10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
                    10.1   การขึ้นบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้   จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้จากคะแนนรวมภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข )  และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  สูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข.  มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า   ถ้าได้คะแนนภาค  ข.  เท่ากัน  ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
                    10.2  บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จะขึ้นบัญชีไว้  2  ปี   นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี   แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนั้นอีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันใหม่แล้ว  บัญชีการสอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก    เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้ว  ก่อนบัญชี    ผู้สอบแข่งขันได้จะมีอายุครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุ  และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุ  หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่  ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  30  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ  หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่  แล้วแต่กรณี
           
              11. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
                     ผู้ใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  คือ        
                     (1)  ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ  รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
                     (2)  ผู้นั้นไม่รายงานตัว   เพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลากำหนด  โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  แจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  10  วัน   นับตั้งแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
                     (3)  ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลา ที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
                     (4)  ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ โดยการโอน   แต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน  และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน  ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ
                     (5)  ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว  ให้ยกเลิกบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
                     กรณีถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเนื่องจากไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  เมื่อออกจากราชการทหาร  โดยไม่มีความเสียหายและประสงค์จะเข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบได้และบัญชีนั้นยังไม่ยกเลิก  จะขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีเดิมเป็นลำดับแรกที่จะบรรจุในครั้งต่อไป        
 
              12.  การบรรจุและแต่งตั้ง
                     12.1  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน แต่ละตำแหน่งตามตำแหน่งว่าง  หรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับคุณวุฒิที่ผู้นั้นนำมาสมัครสอบแข่งขัน  และเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา  (ก.อบต.จังหวัดสงขลา )
                     12.2   คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา  ( ก.อบต.จังหวัดสงขลา ) เป็นเจ้าของบัญชีสอบแข่งขัน และมีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่นภายในจังหวัด  ที่มีความประสงค์จะขอใช้บัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง    ที่สอบแข่งขันได้  หรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน  โดยเรียกบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้        
                     12.3  กรณีผู้สอบแข่งขันได้และถึงลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฯ นี้  จะนำมาใช้เพื่อเรียกร้องสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ได้
                     12.4  การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  กำหนดเงื่อนไขให้ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อย  2  ปี  จึงสามารถให้โอนไปดำรงตำแหน่ง  ณ ที่แห่งอื่นได้
                     12.5  ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต  อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระหว่างดำเนินการสอบแข่งขัน  ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันอาจใช้ดุลยพินิจตัดสิทธิผู้สมัครสอบแข่งขันนั้นได้  หรือยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้วแต่กรณี  และผู้ที่ทุจริตในการสอบแข่งขันครั้งนั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันอีก
                   
                     คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา  ดำเนินการสอบแข่งขันดังกล่าวในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ  ความเสมอภาคและความเป็นธรรม  อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคล  หรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้  หากผู้ใดได้ทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการ แอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้สอบได้  โปรดแจ้งคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลา  ศาลากลางจังหวัด  สงขลา  โทร. 0 – 7431 – 6146   เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 
 
  http://job.sk-local.go.th/

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com