ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 11 ส.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คัดปริญญาตรีขึ้นไป

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคค ลเข้าเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (ระยอง)
 พนักงาน (การมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์อาวุโส) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารงานสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ประสานงานเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างน้อย 1 ปี
 -มีประสบการณ์ในการบริหาร จัดการโครงการ หน่วยงาน การเป็น Project Manager วิเคราะห์ วางแผน จัดทีมงาน กำกับดูแล และติดตามประเมินผล มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานระดับจังหวัด มีความรู้พื้นฐานด้านระบบหลักประกันสุขภาพ และประกันสังคม มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ
 -มีความชำนาญในการใช้ Computer และโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft word/Excel/Power Point หากมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีม และประสานความร่วมมือกับคนอื่นได้เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร ได้เป็นอย่างดี
 -สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลาหรือวันหยุดได้
 
 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครได้ที่ www.nhso.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2550  
 
 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสุขภาพ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารการเปลี่ยนแปลง) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหาร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ในด้านพัฒนาบุคลากรและองค์กรไม่ต่ำกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ระดับบริหารจัดการงานดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 -มีความรู้และทักษะการพัฒนาองค์กรและบุคลากร การสร้างและพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร การวางแผน การบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ การสร้างและบริหารทีมงาน การวิเคราะห์ประมวลผล การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสาร โน้มน้าว ชักจูงผู้อื่น การพูดในที่สาธารณะ และการเป็นวิทยากร
 -มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Office, Visio, Microsoft Project
 -มีทัศนคติที่ดี มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีม และประสานความร่วมมือกับคนอื่นเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาสามารถเป็น Change Agent ในเรื่องค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กรได้
 -สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้
 ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2550
 
 2.พนักงาน (บริหารงานประกันสุขภาพอาวุโส) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ทำงานด้านการประสานงานโครงการ จัดทำข้อมูล สถิติและรายงาน การบริหารโครงการในงานสาธารณสุข หรือโรงพยาบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาแล้ว อย่างน้อย 2 ปี
 -มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint MS Access หรืออื่น ๆ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 -มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีม และประสานความร่วมมือกับคนอื่นเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดี
 -สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้
 
 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานประกันสุขภาพ (การมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 -วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาล สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุข และบริหารงานประกันสุขภาพโดยตรงมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
 -มีประสบการณ์ตรงในงานสร้างเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วมของขององค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ
 -มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และทำงานนอกเวลา หรือวันหยุดได้
 -มีบุคลิกลักษณะที่สามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ และประสานความร่วมมือกับคนอื่นเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร (สปสช.) ได้เป็นอย่างดี
 -มีทัศนคติที่ดีและมีความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพเป็นอย่างดี หากเคยปฏิบัติงานในองค์กร หรือหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพหรือลักษณะภารกิจที่ใกล้เคียงกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 ตำแหน่งที่ 2-3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2550  
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรอกใบสมัครได้ที่ www.nhso.go.th  
 สำนักงานหลักประกันสุข ภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์    เมือง    นนทบุรี    11000  โทรศัพท์ : 0-2831-4000  

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com