ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 7 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

klang


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
นักวิชาการขนส่ง 3 รับสมัครตั้งแต่ 7-27กันยายน50 นี้

ประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 3
 ..........................................
 
 ด้วย ก.พ. ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 3 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/5196 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบ แข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขัน ได้ในตำแหน่งอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งออกตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0708.4/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรและวิธีสอบแข่งขัน หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการฯ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังต่อไปนี้
 
 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
 - ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 3 เงินเดือน 7,630 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
 - บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
 - ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการขนส่งและคมนาคม
 (2) เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจการพาณิชยนาวี
 (3) ดำเนินการควบคุมและให้บริการเกี่ยวกับกิจการพาณิชยนาวี
 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 2.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดังนี้
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ พลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
 (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความ ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย ตามกฎหมายว่าด้วย
 ระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
 (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
 (14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 ผู้ ที่ขาดคุณสมบัติตาม (7) (9) (10) หรือ (14) จะมีสิทธิสมัครสอบต่อเมื่อได้รับการยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (11) หรือ (12) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (13) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อ หน้าที่ จะมีสิทธิสมัครสอบต่อ เมื่อได้รับการยกเว้นจาก ก.พ.แล้ว สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ (4) มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่ง ที่สอบแข่งขันได้ ต่อเมื่อพ้นจากตำแหน่งข้าราชการการเมืองแล้ว
 2.2 ผู้สมัครสอบต้องไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) คือ
 - โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
 - วัณโรคในระยะอันตราย
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
 - โรคยาเสพติดให้โทษ
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง
 2.3 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 - ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์ และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. แล้ว
 สำหรับ พระภิกษุสงฆ์หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นร 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 
 3. วิธีการสมัครสอบ
 3.1 เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 7-27 กันยายน 2550 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 3.1.1 เข้าไปที่เว็บไซด์ www.md.go.th หัวข้อ “ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนัก วิชาการขนส่ง 3 ” หรือที่เว็บไซด์ http:/jobs.md.go.th
 3.1.2 กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
 3.1.3 ให้พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน2 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง
 ใน กรณีเกิดความผิดพลาดหรือไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูล ใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 3.2 นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บจม. ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 7-28 กันยายน 2550 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแล้ว
 3.3 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท ประกอบไปด้วย
 3.3.1 ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท
 3.3.2 ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท
 (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)
 เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 แล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
 3.4 ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตนั้น ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน แล้วให้นำมายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (เฉพาะผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
 
 4. เงื่อนไขการรับสมัคร
 4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบและจะต้อง กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือ หลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีจะถือว่า ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้นและจะไม่ คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
 4.2 ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธรรมเนียมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดแจ้งความเท็จต่อเจ้า พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
 มาตรา 137
 
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันจากผู้ สมัครสอบที่ได้ชำระเงินถูกต้องแล้ว พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบภายในวันที่5 พฤศจิกายน 2550 ที่เว็บไซด์ www.md.go.th หัวข้อ “ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนัก วิชาการขนส่ง 3 ” หรือที่เว็บไซด์ http:/ /jobs.md.go.th
 
 6. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 ก. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
 ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
 (1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการพาณิชยนาวี (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 (2) ความรู้เกี่ยวกับท่าเรือ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 (3) ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 ข. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 จะ ประเมินผู้สมัครสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตามเกณฑ์การตัดสินก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไปได้
 
 หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายลายมือชื่อและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชัดเจน
 
 หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
 (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายลายมือชื่อและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชัดเจน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 (2) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตตามข้อ 3.4
 (3) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
 (4) สำเนาหลักฐานแสดงการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.
 (5) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) และสำเนาปริญญาบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร สอบ จำนวน 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิด รับสมัครคือวันที่ 27 กันยายน 2550
 (6) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 อนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันได้ ในกรณีที่ผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและประสงค์จะสมัครสอบ แข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ผู้สมัครสอบดำรงอยู่และใช้ คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ผู้สมัครสอบดำรงอยู่ (ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาภายในวันสมัครสอบ)
 (7) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้ง นี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียน “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้พร้อมทั้งระบุเลขที่ประจำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้านขวาทุก หน้าของสำเนาเอกสาร
 
 7. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 8. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 8.1 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้คะแนนรวมของภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมภาค ข.และภาค ค. สูงลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ค. มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ค. เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 8.2 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
 
 9. การบรรจุและแต่งตั้ง
 9.1 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบ แข่งขันได้โดยได้รับเงินเดือนตามวุฒิในอัตราที่ ก.พ. กำหนด
 9.2 กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีไม่ประสงค์จะรับโอนผู้ที่เป็นข้าราชการหรือ พนักงานของรัฐทุกประเภท ซึ่งได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 9.3 ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างในส่วนราชการอื่น บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ก็จะใช้บรรจุในส่วนราชการอื่นได้ด้วย
 
 รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
 
 เข้าไปที่หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนัก วิชาการขนส่ง 3
 
  http://www.md.go.th
 
  http:/jobs.md.go.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com