ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 8 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมศิลปากร รับสมัครงานราชการระดับ 1-3 จำนวนมาก ถึง21ก,ย.50

กรมศิลปากร เปิดรับสมัคร งานราชการ ครั้งที่ 1/2550 ระดับ 1-3 จำนวนมาก
 กรมศิลปากร เปิดรับ สมัครงาน เข้ารับ ราชการ ครั้งที่ 1/2550 ระดับ 1-3 จำนวนมาก
 
 กรมศิลปากร มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2550 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่ง/คุณสมบัติ
 
 1. นักจดหมายเหตุ 3
 - เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. แล้ว
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางประวัติศาสตร์ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
 
 2.นักโบราณคดี 3
 - เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. แล้ว
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางโบราณคดี
 
 3. ภัณฑารักษ์ 3
 - เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. แล้ว
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางมนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี เน้นทางโบราณคดี ทางศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ และสถาปัตยกรรม ด้านศิลปกรรมทั่วไป เน้นทางประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือทางสังคมศาสตร์ ด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา เน้นทางมานุษยวิทยา
 
 4. นักอักษรศาสตร์ 3
 - เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. แล้ว
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางอักษรศาสตร์ ปริวัติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์
 
 5. นายช่างเขียนแบบ 2
 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือ
 - วุฒิ ปวส. ทางช่างเขียนแบบ หรือสถาปัตยกรรม
 
 6. นายช่างศิลปกรรม 2
 - วุฒิ ปวส. ทางศิลปหัตถกรรม หรืออุตสาหกรรมศิลป์
 
 7. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ 2
 - วุฒิ ปวส. ทางการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว หรือบริหารธุรกิจ
 
 8. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 2
 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ทางบรรณารักษศาสตร์ หรือ
 - ได้รับอนุปริญญา ทางบรรณารักษ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางบรรณารักษ์ หรือ
 - อนุปริญญา ทางบรรณารักษศาสตร์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 
 9. เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ 2
 - วุฒิ ปวส. ทางเลขานุการ
 
 10. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2
 - วุฒิ ปวส. ทางวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
 11. ช่างหล่อ 1
 - มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าประโยคประถมศึกษา หรือที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบได้ไม่ต่ำกว่าประโยคประถมศึกษา และมีหนังสือของบุคคลซึ่งกรมศิลปากรเชื่อถือรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในการหล่อรูปปั้นโลหะ กับทั้งมีความขยัน หมั่นเพียร ความชื่อสัตย์สุจริตและมีความประพฤติดีเหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการพลเรือน หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) ทางช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือ
 - วุฒิประกาศนียบัตรประโยตมัธยมศึกษาตอนปลาย สายาอาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างโลหะ ช่างหล่อ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ทาง อินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2550 ตลอด 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
 1. เข้าไปที่เว็บกรมศิลปากร www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th/ หัวข้อ ''รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมศิลปากร''
 2. กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
 3. พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกลงแผ่น Floppy Disk เพื่อนำไปพิมพ์ภายหลัง
 
 ในกรณีเกิดความผิดพลาดที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัคร หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก่ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สมัครสอบต้องนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2550 ภายในเวลาทำการของธนาคาร หากผู้สมัครไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิสอบ
 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่าย ขนาด 1x1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครอบถ้วน และเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงตนในการเข้าสอบ ภาค ข. และนำมายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เฉพาะผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เท่านั้น
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com