ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ทีมงาน


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กสท รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานหลายอัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังก ัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสม ัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี ห รือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีรายละเอีย ดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.สำนักตรวจสอบภายใน (1 อัตรา)
 
 2.ฝ่ายโทรศัพท์และวิทยุคมนาคม (1 อัตรา)
 
 3.ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรมโครงข่ายซีดีเอ็มเอ (8 อัตรา)
 
 4.ฝ่ายเทคนิคธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (1 อัตรา)
 
 5.ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 
 6.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจซีดีเอ็มเอ (2 อัตรา)
 
 7.ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
 8.ฝ่ายบัญชีการเงิน (1 อัตรา)
 
 9.ฝ่ายวางแผนการเงินและงบประมาณ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 
 10.ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือ
 -วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -อายุไม่เกิน 35 ปี
 -เพศชาย
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ทั้งด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อสื่อสารได้ดี ต่อการนำเสนอ การตอบคำถาม และการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
 -สามารถทำงานเป็นกะ หรือทำงานล่วงเวลาได้
 -มีความรู้และความชำนาญด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ IT Security เช่น Firewall, IDS/IPS, Antivirus
 -มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ Patching และ System Hardening
 -มีความรู้และความชำนาญด้านระบบเครือข่าย (Network) เป็นอย่างดี
 -หากมี Certificate ด้าน IT หรือ IT Security จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 11.ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือ
 -วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -อายุไม่เกิน 35 ปี
 -เพศชาย
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ทั้งด้านการอ่าน เขียน และสนทนา
 -มีความรู้และความชำนาญด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ IT Security เช่น Firewall, IDS/IPS, Antivirus
 -มีความรู้และความชำนาญด้านระบบเครือข่าย (Network) เป็นอย่างดี
 -หากมี Certificate ด้าน Network หรือ IT หรือ IT Security จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 12.ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายซีดีเอ็มเอ (5 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 -มีความรู้ความสามารถดังนี้
 -ด้าน Circuit Switching มีหน้าที่รับผิดชอบระบบ NSS และ BSS (จำนวน 1 อัตรา) หรือ
 -ด้าน Packet Switching มีหน้าที่รับผิดชอบระบบ Data Core Network (จำนวน 2 อัตรา) หรือ
 -ด้าน Prepaid Services มีหน้าที่รับผิดชอบระบบ UIN (จำนวน 1 อัตรา) หรือ
 -ด้าน Value Added Services มีหน้าที่รับผิดชอบระบบ SMS, MMS, VMS (จำนวน 1 อัตรา)
 -มีความรู้ความสามารถด้านการควบคุมบริหารจัดการเครือข่ายระบบ MSC, BSC, PDSN, UIN หรือระบบบริการเสริม และการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในระดับต่าง ๆ
 -ต้องมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
 -สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 -อายุไม่เกิน 30 ปี
 -มีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50
 -มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 -สามารถปฏิบัติงานประจำในจังหวัดกรุงเทพฯ นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี หรือ สงขลา ได้
 -สามารถปฏิบัติงานได้ทันที
 
 13.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการลูกค้า (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมภาษา C, SQL, UNIX, JAVA
 -มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 
 14.ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ
 
 15.ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -มีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี
 -มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 
 16.ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 
 17.ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์
 -มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 -สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูปในลักษณะผู้ใช้งาน
 
 18.ฝ่ายบริหารอาคารและสินทรัพย์ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือ
 -วุฒิปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
 
 19.ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 
 20.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
 21.ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ
 
 22.ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายซีดีเอ็มเอ ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาซีดีเอ็มเอ ศูนย์พิษณุโลก (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพาณิชยการ บัญชี คอมพิวเตอร์
 
 23.ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายซีดีเอ็มเอ ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาซีดีเอ็มเอ ศูนย์หาดใหญ่ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
 24.ฝ่ายตลาดและการขายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 
 25.ฝ่ายวางแผนการตลาด (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด
 
 26.ฝ่ายตลาดและการขายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาด
 
 27.ฝ่ายตลาดและการขายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 28.ฝ่ายตลาดและการขายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์
 -มีความรู้ในงานด้านศิลป์ ออกแบบผลิต และสร้างสื่อ
 -มีความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณา
 -สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เช่น Adobe Illustrator, Photoshop, 3D ฯลฯ
 
 29.ฝ่ายตลาดและการขายซีดีเอ็มเอ (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด บัญชี การเงิน
 
 30.ฝ่ายตลาดและการขายซีดีเอ็มเอ (6 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด บัญชี การเงิน
 
 31.ฝ่ายตลาดและการขายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ
 
 32.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจซีดีเอ็มเอ (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 -มีความรู้ความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงิน งานเจ้าหน้าที่ และสวัสดิการ
 -มีประสบการณ์ในการจัดทำข้อมูลในระบบ SAP และ PAY ROLL ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 -มีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
 
 33.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 34.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางด้านมัลติมีเดีย
 
 35.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ
 -วุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 -มีประสบการณ์ในการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างน้อย 1 ปี
 
 36.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ
 -วุฒิปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์
 -มีประสบการณ์ในงานพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 1 ปี
 
 37.ฝ่ายกฎหมาย (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท นิติศาสตร์
 
 38.ฝ่ายการตลาดโทรศัพท์ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือ
 -วุฒิปริญญารัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 -มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
 39.ฝ่ายการตลาดสื่อสารข้อมูล (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -มีความสามารถด้านการตลาด
 -มีความรู้ด้านระบบสื่อสารข้อมูล
 -มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 
 40.ฝ่ายโครงข่ายส่วนกลาง (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 สถานที่ยื่นใบสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 
 41.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ สำนักงานบริการลูกค้า กสท ลำพูน (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดลำพูน
 
 42.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ สำนักงานบริการลูกค้า กสท แม่สะเรียง (1 อัตรา)
 
 43.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ สำนักงานบริการลูกค้า กสท แม่ฮ่องสอน (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 สถานที่ยื่นใบสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
 44.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานบริการลูกค้า กสท บึงกาฬ (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
 
 45.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานบริการลูกค้า กสท มุกดาหาร (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
 
 46.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานบริการลูกค้า กสท บ้านไผ่ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
 สถานที่ยื่นใบสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
 47.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชัยบาดาล (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
 
 48.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตาคลี (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
 
 49.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง สำนักงานบริการลูกค้า กสท หนองไผ่ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
 
 50.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง สำนักงานบริการลูกค้า กสท เพชรบูรณ์ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
 สถานที่ยื่นใบสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 
 51.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก สำนักงานบริการลูกค้า กสท กบินทร์บุรี (1 อัตรา)
 
 52.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปราจีนบุรี (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
 
 53.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตราด (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดตราด
 
 54.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก สำนักงานบริการลูกค้า กสท ระยอง (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดระยอง
 สถานที่ยื่นใบสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 
 55.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก ส่วนควบคุมคุณภาพ (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
 
 56.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก สำนักงานบริการลูกค้า กสท กาญจนบุรี (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
 
 57.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก สำนักงานบริการลูกค้า กสท สมุทรสงคราม (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
 สถานที่ยื่นใบสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 
 58.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตะกั่วป่า (1 อัตรา)
 
 59.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ สำนักงานบริการลูกค้า กสท พังงา (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดพังงา
 
 60.สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครศรีธรรมราช (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด การจัดการ
 -ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
 สถานที่ยื่นใบสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
 61.ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -ปฏิบัติงานด้าน Core Network รับผิดชอบงานด้านระบบชุมสาย
 -ต้องมีประสบการณ์ในการควบคุมระบบ MSC/HLR ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนี้
 -Install and Commissioning MSC/HLR
 -Routine Maintenance (Trouble shooting problem, Configuration Management and Performance Management, etc.)
 -Preventive & Corrective Maintenance
 
 62.ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายซีดีเอ็มเอ (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -ปฏิบัติงานด้านระบบสถานีฐาน รับผิดชอบงาน Base Station Subsystem
 -ต้องมีประสบการณ์ในการควบคุมระบบ BSS ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
 -Site supervising the installation and commissioning
 -Create data configuration for BSC and all BTS
 -Configuration LAN switches
 -BSC software version
 -Upgrade PDSN software version
 -Modify configuration about RF Radio planning
 -Preventive and maintenance BSC and BTS
 -Corrective Maintenance
 
 63.ฝ่ายปฏิบัติการโครงข่ายซีดีเอ็มเอ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 -ปฏิบัติงานด้าน Radio Network Planning รับผิดชอบส่วนงาน RF Planning & Optimization
 -ต้องมีประสบการณ์ Radio Network Planning (RNP) ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 -CDMA network design and optimization
 -CDMA2000 1X & EVDO network optimization
 -Site location planning, site configuration, neighbor list planning, PN Planning, database planning and system planning
 -Drive test analysis
 -Network performance monitoring
 สถานที่ยื่นใบสมัคร : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  
 
 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้อง Download ใบสมัครจาก www.cattelecom.com หรือ www.catadmin.cattelecom.com/hr โดยให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครคัดเลือกตามที่กำหนดให้ครบถ้วน และให้ระบุข้อคุณวุฒิ และฝ่าย/สำนัก/สำนักงาน ที่ต้องการสมัครคัดเลือกให้ชัดเจนเพียงข้อเดียวเท่านั้น สำหรับวิธีการยื่นใบสมัครให้ดำเนินการดังนี้
 1.ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตต่าง ๆ ตามคุณวุฒิที่กำหนด
 2.ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS โดยจัดส่งถึง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (สมัครงาน)
 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2550 (เว้นวันหยุดราชการ) กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องได้รับเอกสารไม่เกินวันที่ 7 ธันวาคม 2550 เท่านั้น
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทร.0-2104-3481, 0-2104-3322 และ 0-2104-4256
 หรือดูรายละเอียดทาง
  www.cattelecom.com
 
  www.catadmin.cattelecom.com/hr

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com