ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ทีมงาน


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
แพทยศาสตร์ศิริราช  รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุ คคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว โด ยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
   พนักงานมหาวิทยาลัย
 1.พยาบาล สาขาวิชาโรคระบาดทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
 2.พยาบาล สาขาระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 -หากมีประสบการณ์ด้านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 3.นักเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
 -หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 ตำแหน่งที่ 1-3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2550
 
 4.แพทย์ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิไม่น้อยกว่าแพทยศาสตรบัณฑิต และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 
 5.นักเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 -หากมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ระบบคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 6.นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางเคมีเทคนิค เคมี ฟิสิกส์ พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ วัสดุศาสตร์ วิทยาการศาสตร์การอาหาร จุลชีววิทยา สัตววิทยา วิทยาศาสตร์ทะเล กีฏวิทยา ปฐพีวิทยา ธรณีวิทยา
 -หากมีประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 7.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานแพทยศาสตรศึกษา (1 อัตรา)
 -เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 -หากมีประสบการณ์ด้าน Web Application (ASP PHP) Access จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ความสามารถการวิเคราะห์ระบบงานได้
 
 8.นักวิทยาศาสตร์ หน่วยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ศูนย์พิษวิทยา (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม
 -หากมีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ความสามารถการวิเคราะห์ระบบงานได้
 
 9.นักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศึกษา (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาโท ทางการศึกษา ด้านสาขาบริหารการศึกษา การอุดมศึกษา สถิติ วิจัย วัดผลการศึกษา หรือประเมินผลการศึกษา และมีรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (Transcript 2 ระดับ) มาแสดง
 -ต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันระดับนานาชาติ เช่น TOEFL, IELTS หรือจากสถาบันในระดับอุดมศึกษาของรัฐ เช่น CU-TEP เป็นต้น มาแสดง
 -หากมีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ และเขียนแบบระบบงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สำเนาผลงานวิจัยทางการศึกษา (ไม่ใช่เพื่อปริญญา) มาแสดงด้วย (ถ้ามี)
 ตำแหน่งที่ 4-9 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
 
 ลูกจ้างชั่วคราว
 1.ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office, Word, Excel, PowerPoint
 
 2.ช่างเทคนิค งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลศิริราช (6 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
 ตำแหน่งที่ 1-2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2550
 
 3.ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคหกรรมศาสตร์ เอกอาหารและโภชนาการ
 -หากมีประสบการณ์ด้านอาหารและโภชนาการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความชำนาญด้านอาหารและโภชนาการ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel, Word, PowerPoint, Internet ได้
 
 4.คนงาน ฝ่ายโภชนาการ (6 อัตรา)
 -เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 -หากมีประสบการณ์ด้านการบริการ การขนส่ง การเตรียมผลิต และการจัดเตรียมวัสดุอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ความสามารถพิเศษ เช่น งานช่าง งานธุรการ
 
 5.คนครัว ฝ่ายโภชนาการ (1 อัตรา)
 -เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 -หากมีประสบการณ์ด้านการทำอาหาร การบริการ การขนส่ง การเตรียมผลิต และการจัดเตรียมวัสดุอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ความสามารถพิเศษ เช่น งานช่าง งานธุรการ
 ตำแหน่งที่ 3-5 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550  
 
 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัคร หรือส่งประวัติส่วนตัวโดยรายละเอียดพร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ตึกท่านผู้หญิงวิจิตร ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ในวันและเวลาราชการ  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com