ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

อ๊อฟ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้- 4 ธ.ค. 2550

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 
 ตำแหน่ง : พนักงาน
 ประกาศรับสมัคร : 27-11-2007
 รายละเอียด :  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
 
 1. วุฒิปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปฏิบัติงานส่วนรักษาความปลอดภัยสังกัดฝ่ายงานบริหารกลาง
 
 - เป็นหรือเคยเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร
 
 - สามารถเขียนหนังสือราชการได้
 
 - วุฒิปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย หรือเทียบเท่า
 
 ผู้สนใจให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้นที่ 1 โซน B ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0-2831-3378 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thailandpost.co.th และให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครจำนวน 4 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 3 ชุด) ใส่ซองปิดผนึกแยกกันแต่ละชุดโดยลงลายมือชื่อกำกับรอยปิดผนึกไว้ทุกซอง ถึง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ในเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่ง SMS ถึง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299
 
 กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะถือว่ารับเอกสารในวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่ที่ทำการ ไปรษณีย์ลงทะเบียนรับเอกสารทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เวลา 16.30 น.
 
 รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
 
 - ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
 
 - สำเนาคุณวุฒิการศึกษา
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน
 
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานองค์การของรัฐ
 
 - รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป ติดใบสมัคร (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน)
 
 - หลักฐานแสดงถึงความสามารถ และประสบ การณ์ในการทำงานหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
 - เอกสารแสดงวิสัยทัศน์แนวคิดในการบริหารจัดการในหน้าที่ โดยแสดงแนวคิดเชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการเป็นภาษาไทยความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ (A4) แบบอักษร Anasana UPC ขนาด 16
 
 2. ตำแหน่งพนักงานระดับ 4 สังกัดฝ่ายสื่อสารการตลาด รับเงินเดือนขั้น 10,810 บาท
 
 - วุฒิปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต วารสารศาสตรบัณฑิต อักษรศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน
 
 - ไม่เป็นผู้ซึ่งได้รับการบรรจุ หรือปรับวุฒิให้ดำรงตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัครนี้มาก่อน
 
 - จะต้องบรรจุตามตำแหน่งและสังกัดที่มีอัตราว่าง หากไม่สามารถไปปฏิบัติงานได้ถือว่าสละสิทธิ์
 
 - ต้องมีหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาตามที่กำหนดมาแสดงในการสมัครสอบด้วย หากปกปิดข้อมูลหรือมิได้ยื่นหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและอาจถูกพิจารณาโทษทางวินัย
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ชั้นที่ 1 โซน B โทรศัพท์ 0-2831-3378 หรือ www.thailandpost.co.th
 
 ทั้งนี้ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทรัพยากร บุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเวลาทำการระหว่าง เวลา 08.30-16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2550 พร้อมเอกสารหลักฐานต้นฉบับและสำเนาภาพถ่าย คือ
 
 - ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ต้นฉบับอย่างละเอียดโดยระบุคะแนนหรือแต้มเฉลี่ยที่ได้พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด
 
 - กรณีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ให้นำหลักฐาน ต้นฉบับพร้อมสำเนา ภาพถ่ายมาแสดง
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 
 - หลักฐานทางทหาร
 
 - ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 50 บาท เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่คืน ให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกแล้วเว้นแต่ เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือพื้นความรู้
 
 - ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องมาดูประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 ณ สถานที่รับสมัคร หรือ www.thailandpost.co.th เพื่อจะได้ทราบเลขประจำตัวสอบ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก หากไม่มาดูจะไม่รับผิดชอบเมื่อมีปัญหาเข้าสอบคัดเลือกไม่ได้
 
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.thailandpost.co.th/
 
 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :
 
 ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง : ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  http://www.thailandpost.co.th/

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com