ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ทีมงาน


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครนักเรียน

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุ คคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห ่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 นักเรียนนายร้อยตำรวจ  
   รับจากบุคคลทั่วไป (180 นาย)
 1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
 2.อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (นับปีชนปี)
 3.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้วมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 4.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการรับราชการทหารและตำรวจ (รายละเอียด ตาม ผนวก ก.ในระเบียบการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
 5.เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีภรรยา ไม่ว่าจะโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย
 6.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลความประพฤติ
 7.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 8.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกฟ้อง หรือต้องหา หรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ
 9.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือหนีราชการ
 10.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกไล่ออกจากโรงเรียน หรือถูกปลดออกเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
 11.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 13.เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว
 14.ต้องมีผู้ปกครองหรือรับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีตามที่ทางราชการกำหนดไว้
 15.ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 16.ไม่เป็นผู้ที่เคยทุจริตในการสมัคร หรือในการสอบคัดเลือกมาแล้ว
 17.ไม่เป็นผู้ที่ออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เพราะความประพฤติบกพร่องหรือลาออก
 18.พื้นความรู้และคุณสมบัติดังกล่าวนี้ แม้ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังที่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้วก็ตาม จะต้องจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหารทันที
 
 วัน เวลา และสถานที่จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
 1.สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์
 1) จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครพร้อมแนวข้อสอบเก่า สำหรับผู้มาซื้อด้วยตนเองราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2551 ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
 -โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 -โรงเรียนเตรียมทหาร ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 -ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1-9
 -โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 2) จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครสำหรับผู้ที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 140 บาท (ค่าระเบียบการและใบสมัครพร้อมแนวข้อสอบเก่า 100 บาท ค่าบริการทางไปรษณีย์ 40 บาท ) โดยสั่งซื้อสั่งจ่ายทางธนาณัติในนาม “สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ 3 (การเงิน) กองบังคับการการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110” หรือโอนเงิน จำนวน 140 บาท เข้าธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี “รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเข้าเป็น นรต.” เลขที่บัญชี 734-0-05794-3 แล้วนำหลักฐานการโอนเงิน (ใบรับฝากเงิน) ส่งฝ่ายอำนวยการ 3 กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จำหวัดนครปฐม 73110
 
 2.สำหรับผู้สมัครด้วนตนเอง
 1) จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครพร้อมแนวข้อสอบเก่า ราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2551 ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
 -โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 -โรงเรียนเตรียมทหาร ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 -ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1-9
 -โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 
 รับจากชาวไทยมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 นาย (จังหวัดละ 1 นาย)
 1.เป็นชาวไทยมุสลิม
 2.ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา (อ.เทพา, อ.สะบ้าย้อย, อ.นาทวี และ อ.จะนะ) รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
 3.ต้องได้รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 4.ต้องมีประวัติการศึกษาดี โดยมีเกรดเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.5
 5.ไม่จำเป็นต้องพูดภาษายาวีได้ แต่ถ้าผู้สมัครคนใดสามารถพูดได้ก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
 6.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
 7.อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (นับปีชนปี)
 8.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้วมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 9.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการรับราชการทหารและตำรวจ
 10.เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีภรรยา ไม่ว่าจะโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย
 11.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลความประพฤติ
 12.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 13.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกฟ้อง หรือต้องหา หรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ
 14.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือหนีราชการ
 15.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกไล่ออกจากโรงเรียน หรือถูกปลดออกเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
 16.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 17.บิดา มารดา และผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพสุจริตอันชอบธรรมหรือมีหลักฐานเชื่อถือได้
 18.เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว
 19.ต้องมีผู้ปกครองหรือรับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีตามที่ทางราชการกำหนดไว้
 20.ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 21.ไม่เป็นผู้ที่เคยทุจริตในการสมัคร หรือในการสอบคัดเลือกมาแล้ว
 22.ไม่เป็นผู้ที่ออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เพราะความประพฤติบกพร่องหรือลาออก
 23.พื้นความรู้และคุณสมบัติดังกล่าวนี้ แม้ปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังที่รับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้วก็ตาม จะต้องจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหารทันที
 
 วัน เวลา และสถานที่จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
 1.สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์
 1) จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครพร้อมแนวข้อสอบเก่า สำหรับผู้มาซื้อด้วยตนเองราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2551 ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
 -โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 -โรงเรียนเตรียมทหาร ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 -ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1-9
 -โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 2) จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครสำหรับผู้ที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 140 บาท (ค่าระเบียบการและใบสมัครพร้อมแนวข้อสอบเก่า 100 บาท ค่าบริการทางไปรษณีย์ 40 บาท ) โดยสั่งซื้อสั่งจ่ายทางธนาณัติในนาม “สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ 3 (การเงิน) กองบังคับการการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110” หรือโอนเงิน จำนวน 140 บาท เข้าธนาคารกรุงไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี “รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเข้าเป็น นรต.” เลขที่บัญชี 734-0-05794-3 แล้วนำหลักฐานการโอนเงิน (ใบรับฝากเงิน) ส่งฝ่ายอำนวยการ 3 กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จำหวัดนครปฐม 73110
 
 2.สำหรับผู้สมัครด้วนตนเอง
 1) จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครพร้อมแนวข้อสอบเก่า ราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2551 ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
 - โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 -โรงเรียนเตรียมทหาร ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 -ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1-9
 -โรงเรียนนายเรืออากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
 
 รับจากข้าราชการ จำนวน 40 นาย
 1.รับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันแรกที่สอบข้อเขียน (5 กุมภาพันธ์ 2551)
 2.สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
 3.มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน หรือเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้วมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 4.เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นพอที่จะถือได้ว่าเป็นผู้มีภรรยา ไม่ว่าจะโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย
 5.มีขนาดร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
 6.มีอายุไม่เกิน 25 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (นับปีชนปี)
 7.ม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกฟ้อง หรือต้องหา หรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ
 8.ไม่เป็นผู้เคยถูกถอนทะเบียน หรือพ้นจากความเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ข้อ 62.3 หรือ 62.4 หรือไม่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นใดเพราะเหตุประพฤติชั่วเพราะการกระทำความผิดหรือผิดวินัย หรือมความพฤติไม่เรียบร้อย
 9.ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ตาม ผนวก ก. ในระเบียบการและวิธีการรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ
 10.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ หรือกฎหมายอื่น
 11.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ หรือกฎหมายอื่น
 12.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 13.ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันใด ๆ
 14.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญโดยความบริสุทธิ์ใจ
 15.ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวชในศาสนาใด ๆ
 16.ไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตำรวจยังไม่ถึง 1 ปี หรือผู้ที่ทางราชการไม่รับสมัครต่อจากวันครบกำหนดปลดกองหนุน หรือผู้ที่ถูกให้ออกจากราชการหย่อนความสามารถ เนื่องจากมีความไม่เหมาะสมในการทดลองปฏิบัติราชการ
 17.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี โดยผู้บังคับบัญชารับรองความประพฤติ
 18.ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 19.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 20.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแห่งทางการเมือง
 21.ในรอบ 12 เดือนที่แล้วมาถึงวันเปิดรับสมัคร ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัยสูงกว่าโทษภาคทัณฑ์
 22.ต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือต้องหาในคดีอาญาเว้นแต่ต้องหาในคดีอาญาอันเนื่องจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
 23.พื้นความรู้ คุณสมบัติและความประพฤติดังกล่าวนี้ ถ้าปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังรับเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจแล้วก็ตาม จะต้องถูกออกจากความเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจทันที
 
 วัน เวลา และสถานที่ จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
 จำหน่ายระเบียบการและใบสมัครราคาชุดละ 50 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2551 ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
 1.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 2.ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1-9
 สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 

เรียงลำดับคำตอบโดย ให้ความคิดเห็นแรกอยู่หน้าแรก ให้ความคิดเห็นล่าสุดอยู่หน้าแรก

ความคิดเห็นที่ 1

art
แจ้งลบ
15 ม.ค. 2551
4:36:47 PM น.
http://www.pca.ac.th/pcanuke2007/index.php


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com