ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

nu


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 (29 ม.ค.- 20 ก.พ.51)

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต
 เริ่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล
 .......................................................
 ด้วยเทศบาลนครภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 16 ตำแหน่ง รวม 23 อัตรา
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.2549 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2549 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้
 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ แยกตามระดับต่าง ๆ ดังนี้
 ระดับ 3 จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา ประกอบด้วย
 1.1 ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 1.2 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 1.3 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
 1.4 ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 5 อัตรา
 1.5 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 1.6 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 1.7 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
 1.8 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
 ระดับ 2 จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา ประกอบด้วย
 1.9 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 1.10 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 1.11 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 1.12 ตำแหน่ง นายช่างเครื่องยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 1.13 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 1.14 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 ระดับ 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกอบด้วย
 1.15 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
 1.16 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การคลัง จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นตามข้อ 6 แห่ง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
 (5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ ก.ท. ประกาศกำหนด ดังนี้
 (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
 (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 (จ) โรคพิษสุราเรื้องรัง
 (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรั
 (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 (13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
 (14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม (7) (9) (10) หรือ (14) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต อาจพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม (11) หรือ (12) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้วหรือผู้ขาดคุณสมบัติหรือมี ลักษณะต้องห้ามตาม (13) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือราชการเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมปรึกษายกเว้นเช่นนี้ ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนกรรมการในที่ประชุม และการลงมติให้กระทำโดยลับ
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 ผู้สมัครสอบตำแหน่งใด ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง (รายละเอียดตามผนวก ก แนบท้ายประกาศฯ)
 3. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
 ผู้สมัครสอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้
 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
 - คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 7,940.- บาท
 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
 - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 7,100.- บาท
 - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือน 6,470.- บาท
 สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
 - คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 5,760.- บาท
 4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
 ผู้ประสงค์ จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 60.- บาท ตั้งแต่วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ในวันและเวลาราชการ โดยยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7621-4306 ต่อ 312
 5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 ผู้ประสงค์ จะสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียด ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมเอกสารอื่นที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
 5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกัน) และถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 3 รูป
 5.2 สำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญา และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขา และรายละเอียดจำนวนหน่วยกิตวิชาที่ศึกษา ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่ปิดรับ สมัคร กรณีที่หลักฐานทางการศึกษาดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยด้วย
 ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ทางสถานศึกษายังไม่อนุมัติวุฒิทางการศึกษา ให้อนุโลมให้ผู้สมัครสอบใช้สำเนาใบรับรองของสถานศึกษาว่า ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วแต่รอการอนุมัติวุฒิการศึกษาอยู่แทนได้ โดยใบรับรองจะต้องระบุวันที่ที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
 5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9) (ถ้ามี)
 5.5 ใบรับรองแพทย์ (แพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด
 5.6 หนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับ สมัครของเทศบาลนครภูเก็ต
 5.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า (ถ้ามี)
 5.8 ผู้สมัครสอบที่เป็นพนักงานของรัฐ หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และ ประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่และ ใช้วุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่ง ที่ตนดำรงอยู่จะต้องนำหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบ หากผู้สมัครสอบรายใดไม่นำหนังสืออนุญาตดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครถือว่า เป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือถ้าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
 5.9 สำเนาภาพถ่ายเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A4 เท่านั้น
 5.10 คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ไม่รับสมัครผู้สอบแข่งขันที่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ทั้งนี้ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2538 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 ข้อ 5 ห้ามภิกษุสามเณรสอบแข่งขันสอบคัดเลือกเพื่อรับราชการหรือการอาชีพอย่าง คฤหัสถ์
 6. การตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
 6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามที่ประกาศ รับสมัครสอบ และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครกรอกหลักฐานการสมัคร หรือยื่นไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัครสอบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 6.2 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด คณะกรรมการสอบแข่งขัน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่ง ตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ
 ผู้สมัครสอบจะต้องแจ้งสถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและในกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถ ติดต่อไป ผู้สอบแข่งขันจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
 7. ค่าธรรมเนียมสอบ
 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา ดังนี้
 - ตำแหน่งระดับ 3 ตำแหน่งละ 200.- บาท
 - ตำแหน่งระดับ 1 และระดับ 2 ตำแหน่งละ 100.- บาท
 ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบ แล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต จึงให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบแก่ผู้สมัครสอบเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยว ข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้นได้
 
 8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 8.1 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ และเว็บไซต์ http://www.phuketcity.go.th
 8.2 วันสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบจะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
 ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบทุกคนจะได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตามที่ได้รับรองตามข้อ 5 ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของประกาศนี้ และให้ถือว่าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันตามข้อ 8.1 เป็นการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ตามข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ.2549
 9. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
 ให้ผู้สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสอบเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง (ภาค ข.) และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (รายละเอียดตามผนวก ข แนบท้ายประกาศฯ)
 10. เกณฑ์การตัดสิน
 การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนน ในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ที่สอบตามหลักสูตรแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยไม่ต้องนำคะแนนจากการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) มารวม ทั้งนี้ให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล
 11. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 11.1 เทศบาลนครภูเก็ต จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้สอบแข่งขันได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความรู้ความ สามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้า ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็น ผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 11.2 เทศบาลนครภูเก็ต จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แต่ละตำแหน่งไว้ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ใหม่แล้ว บัญชีการสอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะมีอายุครบกำหนดระยะเวลา ที่ระบุ และต่อมาบัญชีได้ครบระยะเวลาตามที่ระบุ หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ให้ถือว่า ผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบตามที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ แล้วแต่กรณี
 11.3 ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
 (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
 (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่เทศบาล นครภูเก็ต กำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันที่ที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
 (3) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
 (4) ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการ โอนแต่ส่วนราชการที่จะบรรจุไม่รับโอน และได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอนผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการ บรรจุ
 (5) ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทุก บัญชีในการสอบครั้งเดียวกัน
 
 12. การบรรจุและแต่งตั้ง
 12.1 เทศบาลนครภูเก็ต เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ให้บรรจุแต่งตั้งได้เฉพาะเทศบาลนครภูเก็ตเท่านั้น เมื่อบรรจุแต่งตั้งครบตามจำนวนอัตราที่ว่างแล้ว หากภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่างลง อาจแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่อยู่ในลำดับถัดไปให้ดำรงตำแหน่งได้ แต่ต้องบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ที่สอบแข่งขันได้ และไม่อนุญาตให้เทศบาลอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชการอื่น ใช้บัญชีสอบแข่งขันครั้งนี้ไปบรรจุแต่งตั้งได้
 12.2 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล กำหนดเงื่อนไขให้ผู้นั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในเทศบาลที่บรรจุแต่งตั้ง อย่างน้อย 2 ปี จึงสามารถโอนไปดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้
 อนึ่ง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หากคณะกรรมการตรวจสอบภายหลังว่า มีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัครสอบแข่งขัน เทศบาลนครภูเก็ต ขอสงวนสิทธิในการบรรจุแต่งตั้ง
 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551
 (นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา)
 นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com