ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต รับพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 19 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2551

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต  จะดำเนินการรับสมัครบุค คลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่ง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์     สังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา รังสิต สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ               ฉ ะนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1 060/2550 สั่ง ณ วันที่  25 กันยายน พ.ศ. 2550 จึงประกาศรับสมั ครบุคคลเพื่อสรรหา  และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอ ียด ดังต่อไปนี้
 
 1.  ตำแหน่งที่สรรหาและเลือกสรร
 
       1.1 พนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 
       1.2 ค่าตอบแทน 9,530 บาท และค่าครองชีพ 1,000 บาท รวม 10,530 บาท
 
 
 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกสรร คุณสมบัติทั่วไป
 
       2.1 ปัจจุบันเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เดิม) ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ/เงินสนับสนุนประเภทต่าง ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจนถึงวันประกาศรับสมัคร หรือ
 
       2.2 บุคคลภายนอกทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
 
       2.3 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ดังนี้
 
       (1)  มีสัญชาติไทย
 
       (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 
       (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 
       (4)  ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือ
 
 จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 
 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
 เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 
       (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการทำ
 
 ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 
       (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
 
 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 
       (8)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
 
 หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
 
 2.4  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ
 
 ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
 
        ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะงานที่
 
 ปฏิบัติ
 
 
 3.  การรับสมัคร
 
       3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต เลขที่ 5 หมู่ 2 ต. รังสิต อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12110 ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2551 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 เว้นวันหยุดราชการ (ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.) ค่าสมัคร จำนวน 50 บาท
 
       3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
             (1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 
             (2)  สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร วันสุดท้าย
 
             (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
             (4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล   (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 
             (5)  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับด้วย
 
             (6)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน   1  เดือน
 
             สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องใช้ประกอบการสมัครพนักงานราชการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต ด้วยตนเองทุกฉบับ
 
       3.3  เงื่อนไขในการสมัคร
 
             ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
 
 4.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
 
       ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันพุธที่ 9  เมษายน 2551    ณ   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
 
       การประเมินสมรรถนะ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต  
 
       ส่วนที่ 1 โดยแบบทดสอบ การทดสอบตัวอย่าง
 
       วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2551 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.
 
       ส่วนที่ 2 โดยการสัมภาษณ์  วันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.
 
 
 5.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และเลือกสรร
 
       ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ
 
       การประเมินสมรรถนะแต่ละเรื่องด้วยการทดสอบตัวอย่างงาน และการสัมภาษณ์ดังนี้
 
       1) ความรู้  (คะแนน 150 คะแนน)
 
             ได้แก่ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษานอกโรงเรียน
 
       2) ความสามารถหรือทักษะ (คะแนน 150 คะแนน)
 
             ได้แก่ สิ่งที่บุคคลกระทำได้ดี เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การร่างหนังสือราชการ การเขียนโครงการ การประสานงาน ความสามารถในการสื่อสาร ทักษะการวางแผน ทักษะการแก้ปัญหา
 
 ภาวะผู้นำ การคิดเชิงวิเคราะห์ การทำงานในพื้นที่ เป็นต้น
 
       3) คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆ  (คะแนน 100 คะแนน)
 
             ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคลที่สามารถผลักดันให้บุคคลสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งประกอบด้วยวิธีคิด แรงขับภายใน หรือบุคลิกประจำตัว เช่น การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การให้บริการที่ดี ความซื่อสัตย์ ความอดทนต่อแรงกดดัน เป็นต้น
 
 6.  เกณฑ์การตัดสิน
 
       การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ  60  และรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากันให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้ผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับที่ก่อนหลังในการสมัคร
 
 7.  การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรร
 
       ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต  จะประกาศรายชื่อบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร ภายในวันพุธที่  30 เมษายน 2551 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต   โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ หากได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะเรื่องความรู้มากกว่า เป็นผู้ที่ได้ลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนประเมินสมรรถนะเรื่องความรู้เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะเรื่องความสามารถหรือทักษะมากกว่าเป็นผู้ได้ลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนประเมินสมรรถนะเรื่องความสามารถหรือทักษะเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก โดยให้ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในแต่ละหน่วยรับสมัครเป็นผู้จับสลาก และให้มีคณะกรรมการจัดทำบัญชีกรอกคะแนนอยู่ด้วย ไม่น้อยกว่า 2 คน ผู้ที่ผ่านกรสรรหาและได้รับการขึ้นบัญชีไว้ หากออกจากราชการไปไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม ก่อนการเรียกทำสัญญาจ้างฯ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
 
 8.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรร
 
       ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะทำสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงาน 1 ปีก่อน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2551  เป็นต้นไป และเมื่อครบ 1 ปี พนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คพร. กำหนดแล้ว ก็จะต่อสัญญาจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คพร. กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภารกิจของส่วนราชการว่ายังจำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องหรือไม่ แต่เนื่องจากวันสิ้นสุดของระยะเวลาตามกรอบอัตรากำลังที่ คพร. กำหนด คือ วันที่ 30 กันยายน 2551 ในการนี้จึงให้ทำสัญญาจ้างได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2551 จนกว่าจะอนุมัติกรอบอัตรากำลังใหม่
 
 9.  สิทธิประโยชน์เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com