ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 2563

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โครงการ ครูอาสาสมัคร มูลนิธิรักษ์เด็ก  รับครูอาสา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 เม.ย. 2551

แผนงานทักษะชีวิตศึกษาเพื่อเสริมสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ
 มูลนิธิรักษ์เด็ก ร่วมกับ สพท.แม่ฮ่องสอนเขต และคณะกรรมการแผนงานทักษะขีวิต ฯ
 อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
 
 งานครูอาสาสมัครเต็มเวลา เป็นงานที่ 1 รับครูอาสาสมัครโดยมีเป้าหมายดังนี้
 - เพื่อเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อผู้ด้อยโอกาส ได้มีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย
 - เพื่อส่งเสริมให้เกิดครูรุ่นใหม่ๆ ที่มีทั้งแรงศรัทธาในการทำงานเพื่อการศึกษา และมีความสามารถในการทำงานพัฒนาด้านการศึกษา
 - ส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาด้านการศึกษาที่ทำงานกับเด็กและมีศักยภาพในการสร้างการเรียนรู้ให้กับคนหนุ่มสาวให้เกิดความตระหนัก และเข้าใจผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งสามารถกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวคิดค้นหาหนทางเพื่อช่วยเหลือ
 
 ลักษณะงานของครูอาสาสมัคร
 ลักษณะงานที่อาสาสมัครได้รับมอบหมายจะต้องเป็นงานที่ใช้เวลาส่วนใหญ่(อย่างน้อย 70 % ของเวลาทำงานทั้งหมด) ในการสัมผัสกับสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนและการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กกลุ่มชาติพนธุ์บนพื้นที่สูง เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก โรงเรียน ชุมชนและสังคม และต่อการพัฒนาตัวอาสาสมัครเองในด้านประสบการณ์ ความสามารถ และจิตใจที่เสียสละในการทำงานด้านการศึกษา ซึ่งในการทำงานดังกล่าวอาสาสมัครจะต้องได้รับโอกาสที่จะใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ตามควร
 
 งานของครูอาสาสมัครจะมีลักษณะแตกต่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับโรงเรียนและชุมชนที่ครูอาสาสมัครไปปฏิบัติงาน ครูอาสาสมัครต้องอยู่ประจำในหมู่บานและโรงเรียน บางคนอาจทำงานในลักษณะการจัดการเรียนการสอน การประสานงาน จัดฝึกอบรมให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองเด็ก ผู้นำในท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น พระ ครู ผู้ปกครองเด็ก หรือกรรมการชุมชน กรรมการโรงเรียนบางคนอาจทำหน้าที่เป็นเหมือนนักจิตวิทยาเด็ก ทำงานกับกลุ่มเด็กที่มีปัญหาทางสภาพจิตใจ เช่น การทำศิลปะบำบัด บางคนอาจทำงานด้านการรณรงค์เผยแพร่จัดทำสื่อ เขียนข่าว เขียนบทความ จัดเวทีให้ความรู้กับชุมชน ฯลฯ
 
 
 พื้นที่การปฏิบัติงาน โรงเรียนในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
 
 1. โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร
 2. โรงเรียนบ้านกึ๊ดสามสิบ
 3. โรงเรียนบ้านถ้ำลอด
 4. โรงเรียนบ้านปางคาม
 5. โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ
 6. โรงเรียนบ้านเมืองแพม
 7. โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า
 
 วาระการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน
 
 ครูอาสาสมัครมีวาระการทำงาน 3 ปีเต็ม ซึ่งมูลนิธิรักษ์เด็กจะจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 6,500 บาท นอกจากนี้ครูอาสาสมัครจะได้รับสวัสดิการจากมูลนิธิ ฯ ในด้านการรักษาพยาบาล การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ รวมทั้งมีเงินสบทบให้เมื่อสิ้นสุดวาระการทำงานโดยสะสมให้เดือนละ 500 บาท (หากมีการลาออกก่อนครบวาระจะไม่ได้รับเงินสมทบ)
 
 คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอาสาสมัคร
 1. รักการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจและพร้อมที่จะทำงานกับเด็กและชุมชนในฐานะครูอาสาสมัครของโครงการ ฯ
 2. มีความมั่นใจที่จะทำงานเป็นอาสาสมัครครบวาระ 3 ปีเต็ม
 3. ไม่มีพันธะทางการศึกษา หรือพันธะอื่นใดที่จะทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่
 4. มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี
 5. จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไปขึ้นไป
 6. มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อดทนและพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 8. มีสภาพทางร่างกายและจิตใจเหมาะสมกับการทำงานเป็นครูอาสาสมัคร
 9. ถ้าเคยมีประสบการณ์การทำงานกับเด็กและเยาวชนและเป็นคนในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 วิธีการสมัคร
 - ผู้สมัครเขียนเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ชีวิตและความคิด ผ่านเรียงความ ในประเด็น - การจัดการศึกษาสำหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ บนพื้นที่สูง-
 - เขียนประวัติส่วนตัว และประวัติการทำกิจกรรมทางสังคม (อย่างย่อ) พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้
 - หลักฐานทางการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 2 ใบ, สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย)
 - ผู้สมัครเขียนส่งมาได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 เมษายน 2551
 - ประกาศผลการรับสมัคร(จากบทความและเอกสารที่ส่งมา )รอบแรกภายใน วันที่ 20 เมษายน 2551 และผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ต้องเดินทางมาสัมภาษณ์ที่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า ในวันที่ 24 เมษายน 2551
 
 ระบบการคัดเลือก
 
 การคัดเลือกครูอาสาสมัครเป็นกระบวนการคัดเลือกโดยมูลนิธิรักษ์เด็กในรอบแรก และคัดเลือกเพื่อลงแต่ละโรงเรียนและหมู่บ้านโดยคณะทำงานระดับพื้นที่
 
 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่
 ฝ่ายอาสาสมัคร มูลนิธิรักษ์เด็ก
 เลขที่ 159/26 อนุสารวิลล่า ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
 โทร 053-201246 / www.rakdek.or.th หรือ Email; teachervolunteer@rakdek.or.th
  www.rakdek.or.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com